ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ore

AO1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ore-, *ore*
Possible hiragana form: おれ
English-Thai: Longdo Dictionary
doremi(n) ดู dorami
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
bookstore(n) ร้านหนังสือ
many more(phrase) อื่นๆ อีกมากมาย
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
shoreline(n) แนวชายฝั่ง
johore(name) รัฐยะโฮร์ ในประเทศมาเลเซีย
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ore(n) แร่
oregano(n) ต้นไม้ที่มีกลิ่นหอม ใช้ทำอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ore(ออร์) n. แร่,สินแร่
ad valorem(แอด' วาลอ' เรม) ซึ่งเป็นสัดส่วนกับค่า (in proportion to the value)
adore(อะดอร์') vt.,vi. นิยม, เคารพ, บูชา,รัก.
afforest(อะฟอ' เรสทฺ) vt. เปลี่ยนให้เป็นป่า...ทำให้เป็นป่า-afforestation n.
afore(อะฟอร์') adv., prep.,conj. อยู่หน้า, แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, Syn. before
aforementioned(อะฟอร์' เมนเชินดฺ) adj. ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว, Syn. mentioned
aforesaid(อะฟอรฺ' เซด) adj. ดังที่กล่าวมาก่อน, Syn. said earlier
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated
albacore(แอล' บะคอร์) n., (pl. -core, -cores) ปลาทูนาชนิดหนึ่งจำพวก Germa alalunga (a tuna)
amoretto(แอมมะเรท' โท) n., (pl. -retti) กามเทพน้อย (a little cupid)

English-Thai: Nontri Dictionary
ore(n) แร่
adore(vt) บูชา,เคารพ,นิยม
afforest(vt) ทำให้เป็นป่า
afore(adv) ก่อน,แต่ก่อน,ข้างต้น
afore(con) ก่อน,แต่ก่อน
afore(pre) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างต้น
aforesaid(adj) ดังกล่าวมาแล้ว
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
arboreal(adj) เกี่ยวกับต้นไม้,คล้ายต้นไม้
ashore(adv) บนบก,เกยฝั่ง,จอดเทียบฝั่ง,ขึ้นฝั่ง,ขึ้นบก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oreสินแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ore depositแหล่งสินแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
orebodyมวลสินแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
orexiaความอยากอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orexigenicเจริญอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oreสินแร่, Example: หินหรือแร่ประกอบหินที่มีแร่เศรษฐกิจปนอยู่ใน ปริมาณ ที่จะทำเหมืองได้กำไร สินแร่ที่แต่งให้สะอาดแล้ว เรียกว่า "หัวแร่" (Concentrate) และกากที่ปล่อยทิ้งไป เรียกว่า "หางแร่" (Tailing) [สิ่งแวดล้อม]
oreสินแร่, หินหรือแร่ประกอบหินซึ่งมีแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจปนอยู่ในปริมาณที่สามารถถลุงออกมาใช้ประโยชน์ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ore Mineralแร่มีค่า, Example: แร่ที่มีค่าในสินแร่ อาจมีชนิดเดียวหรือหลายชนิด ในมวลสินแร่ โดยมากหมายถึงแร่โลหะ [สิ่งแวดล้อม]
Oresสินแร่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oreIron ore occurs there in abundance.
oreMr. Brown a friend from Oregon, will visit us tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แร่ธาตุ(n) ore, Example: แร่ธาตุบางชนิดหากมีมากก็อาจเป็นพิษแก่ปลา เช่นสารจำพวกสังกะสี, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
แร่(n) mineral, See also: ore, Example: ผู้ใดจะสำรวจแร่จะต้องได้รับอาชญาบัตรสำรวจแร่จากกรมทรัพยากรธรณี, Thai Definition: ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีสูตรเคมีและสมบัติอื่นๆ ที่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ในวงจำกัด
ขี้แร่(n) ore cinder, See also: piece of coal, Example: มีขี้แร่ตกอยู่ตามซอกหินเต็มไปหมด, Thai Definition: หินกรวดทรายในแร่เมื่อคัดแร่ออก
สินแร่(n) ore, Syn. แร่, Example: นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าแต่ก่อนทวีปนี้อุดมไปด้วยน้ำมันและสินแร่ต่างๆ, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: แร่จากเหมืองที่ยังไม่ได้ถลุง
กระสะ(n) mine tailings, See also: ore dirt, mine washing, mine refuse, Syn. ขี้ผงแร่, Count Unit: ผง, ก้อน, Thai Definition: ดินหรือหินหรือทรายเป็นต้นที่อยู่ในบ่อแร่ซึ่งให้ผลเป็นสินค้าแก่ผู้ทำแร่
เหมืองแร่(n) mine, See also: ore mine, Syn. เหมือง, บ่อแร่, Example: เหมืองแร่ที่เขาทำอยู่นั้นทับเขตพื้นที่ป่าสงวน, Count Unit: เหมือง, แห่ง, Thai Definition: แหล่งขุดค้นหาแร่ธาตุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[āhān pā] (n, exp) EN: wild food ; jungle food  FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาการดีขึ้น[ākān dī kheun] (v, exp) EN: be in better condition ; feel better ; get better  FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อักษะ[aksa] (n) EN: axis ; core  FR: axe [m]
อาลัย[ālai] (v) EN: feel sad ; feel sorrowful  FR: déplorer ; regretter
อานก[ānok] (v) EN: love ; adore ; be fond of
อนุรักษ์ป่า[anurak pā] (n, exp) EN: forestry preservation ; protect forest  FR: conservation de la forêt [f]
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[ao hū pai nā ao tā pai rai] (xp) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention  FR: ignorer délibérément
อับอาย[ap-āi] (v) EN: be ashamed  FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า[ap-āi khāinā] (v, exp) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed  FR: être déshonoré
อัปลักษณ์[appalak] (adj) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly  FR: affreux ; hideux

CMU English Pronouncing Dictionary
ORE AO1 R
ORES AO1 R Z
OREN AO1 R AH0 N
OREM AO1 R IH0 M
OREL AO1 R AH0 L
OREA ER0 IY1 AH0
OREO AO1 R IY0 OW0
ORELA AO0 R EH1 L AH0
OREAR ER0 IH1 R
ORENS AO1 R AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ore (n) ˈɔːr (oo1 r)
ores (n) ˈɔːz (oo1 z)
Oregon (n) ˈɒrɪgən (o1 r i g @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, / ] ore; mine, #3,473 [Add to Longdo]
矿石[kuàng shí, ㄎㄨㄤˋ ㄕˊ, / ] ore, #14,956 [Add to Longdo]
俄勒冈州[É lè gāng zhōu, ㄜˊ ㄌㄜˋ ㄍㄤ ㄓㄡ, / ] Oregon, #63,727 [Add to Longdo]
矿层[kuàng céng, ㄎㄨㄤˋ ㄘㄥˊ, / ] ore stratum; vein of ore, #80,296 [Add to Longdo]
俄勒冈[É lè gāng, ㄜˊ ㄌㄜˋ ㄍㄤ, / ] Oregon, #88,793 [Add to Longdo]
牛至[niú zhì, ㄋㄧㄡˊ ㄓˋ, ] oregano; marjoram [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おれ, ore] (n, vulgar) สรรพนามใช้เรียกตัวเองของผู้ชาย ไม่สุภาพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
orange[おれんじじゅーす, orenjijusu] (n) ส้ม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
折れる[おれる, oreru] TH: ยอม  EN: to give in
折れる[おれる, oreru] TH: หัก  EN: to break

German-Thai: Longdo Dictionary
gehören(vi) |gehörte, hat gehört| เป็นของ.. เช่น Wem gehört der Rucksack? ใครเป็นเจ้าของกระเป๋าเป้ใบนี้
hören(vt) |hörte, hat gehört| ฟัง, ได้ยิน เช่น Musik hören ฟังเพลง
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม
schwören(vi, vt) |schwor, hat geschworen| สาบานต่อหน้าศาลว่าที่พูดมาเป็นความจริง
Kopfhörer(n) |der, pl. Kopfhörer| อุปกรณ์หูฟัง เช่น Ich höre am liebsten die Musik mit dem Kopfhörer. = ผมนะ ชอบฟังเพลงกับหูฟังมากที่สุดเลย
sich verhören(vt) |verhörte sich, hat sich verhört| ฟังผิด เช่น Sagtest du 'Autobahn' oder habe ich mich verhört? เธอพูดว่าออโต้บาน หรือว่าฉันฟังผิดนะ
zerstören(vt) |zerstörte, hat zerstört| ทำลาย, ทำให้เสียหายพินาศ เช่น Der zweite Weltkrieg hat Deutschland total zerstört. สงครามโลกครั้งที่สองได้ทำความเสียหายแก่ประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erzbrecher {m}ore crusher [Add to Longdo]
Oregano {m} [bot.]oregano [Add to Longdo]
Oreastyrann {m} [ornith.]Salvin's Negrito [Add to Longdo]
Erzgebirge {n}Ore Mountains [Add to Longdo]
Oregon (US-Bundesstaat)Oregon (OR) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
BC;B.C.[ビーシー, bi-shi-] (n) BC (before Christ) [Add to Longdo]
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
折れる[おれる, oreru] brechen, zerbrechen, sich_falten_lassen, jemanden_nachgeben, abbiegen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ore
   n 1: a mineral that contains metal that is valuable enough to be
      mined
   2: a monetary subunit in Denmark and Norway and Sweden; 100 ore
     equal 1 krona

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top