ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orange

AO1 R AH0 N JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orange-, *orange*
Possible hiragana form: おらんげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orange(n) ต้นส้ม, Syn. orange tree
orange(n) ส้ม
orange(n) ผลส้ม
orange(n) สีส้ม
orange(adj) ที่มีสีส้ม
orangery(n) เรือนกระจกสำหรับปลูกส้ม
orangeade(n) น้ำส้มคั้น
orange squash(n) เครื่องดื่มชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orange(ออ'รินจฺ) n.,adj. ส้ม,ต้นส้ม,สีส้ม., See also: orangy, orangey adj.
orange crushn. น้ำส้มค้น
orangeade(ออรินเจด') n. น้ำส้มคั้น
orangery(ออ'รินเจอรี) n. สวนส้มในเรือนกระชำ,สวนส้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
orange(n) ต้นส้ม,ผลส้ม,สีส้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orange peelลักษณะผิวส้ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orange growersผู้ปลูกส้ม [TU Subject Heading]
Orange industryอุตสาหกรรมส้ม [TU Subject Heading]
Orange juiceน้ำส้ม [TU Subject Heading]
Orangesส้ม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
orange blossomดอกส้ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, blue with orange wheels.ฉันหมายถึงว่าสีฟ้าที่มีล้อสีส้ม Yellow Submarine (1968)
Pink, brown, yellow, orange and blueสีชมพู, สีน้ำตาล, สีเหลือง, สีส้มและ สีฟ้า Yellow Submarine (1968)
Every building, every storefront, every rock and every tree right down to the orange roof on Howard Johnson's outhouse.ตึกทุกตึก หน้าร้าน ก้อนหิน ต้นไม้ จนถึงบ้านหลังคาสีส้มของโฮเวิร์ด Blazing Saddles (1974)
Who wants an Orange Whip? Orange Whip?ใครต้องการแส้สีส้ม แส้สีส้ม The Blues Brothers (1980)
Three Orange Whips.3 แส้สีส้ม The Blues Brothers (1980)
All that orange stuff they spread it around.สิ่งที่สีส้มพวกเขากระจายไปรอบ ๆ First Blood (1982)
Maulana, my friend could I have some orange juice?เมาลานา เพื่อนรัก ขอน้ำส้มหน่อยได้มั้ย Gandhi (1982)
those things can suck the paint off your house and give your family a permanent orange afro.ไอ้นั่นเผาบ้านเป็นจุลได้ในพริบตา ทำให้คนทั้งบ้าน ดำเป็นตอตะโก Spies Like Us (1985)
You want orange juice or...-หมดเวลาแล้ว สุภาพบุรุษ -ไอ้ห่วยเอ้ย Big (1988)
Can we get you a drink? An orange juice.คุณจะดื่มอะไรดี? The Bodyguard (1992)
It's orange juice.น้ำส้มคั้น The Bodyguard (1992)
Orange juice, sir?น้ำส้มคั้นครับผม The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orangeAfter swimming a glass of orange juice really fills the bill.
orangeA girl gave me an orange in exchange for a piece of cake.
orangeA glass of orange juice refreshed me.
orangeAt last Souichiro and Yukino decided to cut the orange into halves.
orangeCan I have this orange?
orangeDo you like apples or oranges?
orangeHe drank orange juice out of a bottle.
orangeHe gave me an orange in exchange for a piece of cake.
orangeHe likes oranges.
orangeHe went to the store to buy some oranges.
orangeI'd like orange juice.
orangeIf you're going to the supermarket, will you please bring me back some oranges?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวน(n) orange bug, Syn. ตัวมวน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: แมลงหลายชนิด บางชนิดมีปีก 2 คู่ บางชนิดไม่มีปีก ปากเป็นท่อยาวคล้ายเข็ม หลายชนิดปล่อยกลิ่นเหม็นได้และเป็นศัตรูพืช
ส้ม(adj) orange, Syn. สีส้ม, Example: คนขายวางขนมปังนึ่งเนื้อนิ่ม พร้อมจานแบนใบน้อยใส่สังขยาสีส้มหอมกรุ่น, Thai Definition: สีเหลืองเจือแดง
ส้ม(n) orange, See also: orange tree, Genus Citrus, Syn. ต้นส้ม, Example: เงาะ ทุเรียน มะม่วง น้อยหน่า ส้ม เป็นไม้ผลยืนต้นที่มีมากในภาคกลาง, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กหลายชนิดในสกุล Citrus วงศ์ Rutaceae ใบ ดอก และผิวผลมีต่อมน้ำมัน กลิ่นฉุน ผลรสเปรี้ยวหรือหวาน กินได้
ตะบัน(n) orange mangrove, See also: Xylocarpus gangeticus Parkins., Thai Definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Xylocarpus gangeticus Parkins. ในวงศ์ Meliaceae ขึ้นตามโขดหินชายทะเล
เช้ง(n) kind of fruit, See also: orange, Syn. ส้มจีน, ส้มเช้ง, Example: ซิ้มจัดไก่ต้มตัวอ้วน ส้มเช้งและขนมเข่งใส่ถาดวางเอาไว้บนโต๊ะ, Count Unit: ผล, ใบ
แก้ว(n) orange jasmine, See also: Murraya paniculata, Syn. ต้นแก้ว, Example: ต้นแก้วส่งกลิ่นหอมไปทั่วสวน, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดกลางชนิด Murraya paniculata (Linn.) Jack ในวงศ์ Rutaceae ขึ้นตามป่าดิบ กิ่งก้านสีขาว ใบสีเขียวสดเป็นมัน ดอกขาวหอม เนื้อไม้แข็งใส เหนียว มีลาย ใช้ทำด้ามมีดและไม้ถือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟเหลือง[fai leūang] (n, exp) EN: yellow light  FR: feu orange [m] ; feu jaune [m]
จำปาทอง[jampā thøng] (n, exp) EN: Orange Chempaka
แก้ว[kaēo] (n) EN: Orange Jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; Cosmetic bark tree ; Orange jessamine ; Satin-wood
คั้นน้ำส้ม[khan nāmsom] (v, exp) EN: press juice from an orange  FR: presser une orange ; extraire le jus d'une orange
กลีบส้ม[klīp som] (n, exp) EN: section of an orange  FR: quartier d'orange [m]
น้ำส้ม[nām som] (n, exp) EN: orange juice  FR: jus d'orange [m] ; orangeade [f]
น้ำส้มคั้น[nām som khan] (n, exp) FR: orange pressée [f]
นกเดินดงหัวสีส้ม[nok doēn dong hūa sī som] (n, exp) EN: Orange-headed Thrush  FR: Grive à tête orange [f] ; Grive orangée [f] ; Grive orange [f] ; Merle orange [m]
นกหัวขวานหลังสีส้ม[nok hūa khwān lang sī som] (n, exp) EN: Orange-backed Woodpecker  FR: Pic vigoureux [m]
นกจับแมลงแถบคอสีส้ม[nok jap malaēng thaēp khø sī som] (n, exp) EN: Rufous-gorgeted Flycatcher  FR: Gobemouche à bavette orange [m] ; Gobemouche à gorge cannelle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORANGE AO1 R AH0 N JH
ORANGE AO1 R IH0 N JH
ORANGES AO1 R AH0 N JH AH0 Z
ORANGES AO1 R IH0 N JH IH0 Z
ORANGEBURG AO1 R AH0 N JH B ER0 G
ORANGE-GREEN AO1 R AH0 N JH G R IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orange (n) ˈɒrɪnʤ (o1 r i n jh)
oranges (n) ˈɒrɪnʤɪz (o1 r i n jh i z)
Orangeman (n) ˈɒrɪnʤmæn (o1 r i n jh m a n)
Orangemen (n) ˈɒrɪnʤmɛn (o1 r i n jh m e n)
orangeade (n) ˌɒrɪnʤˈɛɪd (o2 r i n jh ei1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chéng, ㄔㄥˊ, ] orange tree; the color orange; orange, #10,821 [Add to Longdo]
橙子[chéng zi, ㄔㄥˊ ㄗ˙, ] orange, #15,411 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] orange day-lily (Hemerocallis flava), #20,301 [Add to Longdo]
陈皮[chén pí, ㄔㄣˊ ㄆㄧˊ, / ] orange peel; tangerine peel; dried orange peel used in Chinese medicine, #20,545 [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, / ] orange red silk, #26,513 [Add to Longdo]
橘红[jú hóng, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄥˊ, / ] orange (color); orange peel (used in traditional Chinese medicine), #36,476 [Add to Longdo]
金针[jīn zhēn, ㄐㄧㄣ ㄓㄣ, / ] orange day-lily (Hemerocallis fulva), #45,533 [Add to Longdo]
香橙[xiāng chéng, ㄒㄧㄤ ㄔㄥˊ, ] orange (tree and fruit), #46,091 [Add to Longdo]
丹桂[dān guì, ㄉㄢ ㄍㄨㄟˋ, ] orange osmanthus, #73,981 [Add to Longdo]
柳橙[liǔ chéng, ㄌㄧㄡˇ ㄔㄥˊ, ] orange (fruit), #85,556 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Orange(n) |die, pl. Orangen| ส้ม, See also: die Apfelsine

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orange {n} | Orangen {pl}orange | oranges [Add to Longdo]
Orangeade {f} [cook.]orangeade [Add to Longdo]
Orangeat {n} [cook.]candied orange peel [Add to Longdo]
Orangenbaum {m} [bot.]orange [Add to Longdo]
Orangengebäck {n} [cook.]orange cookies [Add to Longdo]
Orangenlikor {m} [cook.]orange liqueur [Add to Longdo]
Orangennscheibe {f}twist of orange [Add to Longdo]
Orangensaft {m}; Apfelsinensaft {m} [cook.]orange juice [Add to Longdo]
Orangenschale {f} [cook.]orange peel [Add to Longdo]
Orangenschalenstruktur {f}orange-peel texture [Add to Longdo]
orange; orangefarben {adj}orange; orange-colored [Add to Longdo]
Orangekehl-Regenpfeifer {m} [ornith.]Tawny-throated Dotterel [Add to Longdo]
Orangebauch-Fruchttaube {f} [ornith.]Orange-bellied Fruit Dove [Add to Longdo]
Orangetaube {f} [ornith.]Orange Dove [Add to Longdo]
Orangeschnabel-Berglori {m} [ornith.]Emerald Lorikeet [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
orange(n) |f, pl. -s| ส้ม
orange(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีส้ม

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
みかん箱;ミカン箱[みかんばこ(みかん箱);ミカンはこ(ミカン箱), mikanbako ( mikan hako ); mikan hako ( mikan hako )] (n) cardboard box for mandarin oranges [Add to Longdo]
アカネキンチャクダイ[akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
エージェントオレンジ[e-jientoorenji] (n) (See 枯葉剤) Agent Orange (dioxin-laden defoliant used during the Vietnam War) [Add to Longdo]
オキナワベニハゼ[okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby [Add to Longdo]
オレカ[oreka] (n) (abbr) (See オレンジカード) orange card [Add to Longdo]
オレンジ[orenji] (n) orange; (P) [Add to Longdo]
オレンジエード[orenjie-do] (n) orangeade [Add to Longdo]
オレンジカード[orenjika-do] (n) orange card (pre-paid ticket) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orange
   adj 1: of the color between red and yellow; similar to the color
       of a ripe orange [syn: {orange}, {orangish}]
   n 1: round yellow to orange fruit of any of several citrus trees
   2: orange color or pigment; any of a range of colors between red
     and yellow [syn: {orange}, {orangeness}]
   3: any citrus tree bearing oranges [syn: {orange}, {orange
     tree}]
   4: any pigment producing the orange color
   5: a river in South Africa that flows generally westward to the
     Atlantic Ocean [syn: {Orange}, {Orange River}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top