ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ont

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ont-, *ont*
English-Thai: Longdo Dictionary
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)
Table of Contents(n) สารบัญ
contentment(n) สันโดษ (ความหมายทางศาสนาพุทธ)
front-line(n, adj) แนวหน้า, ที่เป็นแนวหน้า เช่น front-line soldier, front-line editor, Syn. front line
contribution(n) ผลงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
onto(prep) ไปยัง
ontology(n) การศึกษาเกี่ยวกับการดำรงอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
onto(ออน'ทู) prep. ไปยัง,รู้ถึง,เข้าใจ
ontogeny(ออนทอจ'จีนี) n. การพัฒนาเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
ontology(ออนทอล'โลจี) n. metaphysics (ดู) ที่เกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งที่เป็นจริง
acrodont(แอค' ดรดอนทฺ) adj. ว่งมีฟันที่ไร้รากฟัน ฟันนั้นติดกับสันที่ถุงของขากรรไกร. -acrodontism n.
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
amontillado(อะมินทะเล' โด) ต้นเชอรี่สเปนที่แห้ง
au contraire(โอคอนแทร') fr. ตรงกันข้าม
bimonthlyadj.,adv. n. (สิ่งตีพิมพ์) เกิดขึ้นทุกสองเดือน,เดือนละสองครั้ง
birth controln. การคุมกำเนิด, See also: birth-control adj.
birth-control pilln. ยาเม็ดคุมกำเนิด

English-Thai: Nontri Dictionary
onto(pre) ยัง,ไปบน,รู้ถึง,เข้าใจ
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
affront(vt) ปรามาส,สบประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น
bimonthly(adj) สองเดือนต่อครั้ง
bimonthly(n) หนังสือพิมพ์ออกทุกๆสองเดือน
BIRTH birth control(n) การคุมกำเนิด
confront(vt) เผชิญหน้า,พบกับ,นำมายัน
contact(n) การติดต่อ,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสัมผัส
contact(vt) ติดต่อ,พบปะ,คบหาสมาคม,สัมผัส
contagion(n) การติดต่อ,การแพร่กระจาย,พาหะนำโรค,โรคติดต่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
onto function; surjection; surjective functionฟังก์ชันทั่วถึง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
onto mappingการส่งทั่วถึง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ontogenyพัฒนาการของพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ontological argument; ontological proofการให้เหตุผลทางภววิทยา, ข้อพิสูจน์ทางภววิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ontological proof; ontological argumentการให้เหตุผลทางภววิทยา, ข้อพิสูจน์ทางภววิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ontologyภววิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ontologyกานทภาวะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ontologyภววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ontA cat jumped onto the chair and lay motionless.
ontA dog jumped onto the chair and lay motionless for five minutes.
ontBefore retiring he usually dumps the chicken feed from all his pockets onto the table.
ontDon't go onto the crossing when the alarm is ringing.
ontGroaning strangely she is hurling her overflowing passion onto the canvas!
ontHang onto Daddy!
ontHold onto your husband.
ontI'd get a soup plate and then slide the glass very carefully over to the edge of the table, and let the water run into the soup plate - it doesn't have to run onto the floor.
ontI held onto the rope for as long as I could but I finally had to let go.
ontI rewarded my pigeons with food for climbing onto the box.
ontI reward my pigeons with food for climbing onto the box.
ontIt is dangerous to jump onto a moving train.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[āi] (v) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed  FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อำนาจ[amnāt] (n) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery  FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[amnāt bangkhapbanchā] (n, exp) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway
อำนาจครอบงำ[amnāt khrøp-ngam] (x) EN: control
อำเภอชายแดน[amphoē chāidaēn] (n, exp) FR: ville frontalière [f]
อาณาเขต[ānākhēt] (n) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory  FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
เอาชนะ[aochana] (v, exp) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat  FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
เอาให้ดู[ao hai dū] (v, exp) FR: montrer ; présenter
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาพยานมายันกัน[ao phayān mā yan kan] (v, exp) EN: confront the witnesses

CMU English Pronouncing Dictionary
ONTO AA1 N T UW0
ONTO AO1 N T UW0
ONTKO AA1 N T K OW0
ONTARIO AA0 N T EH1 R IY0 OW0
ONTOGENY AA0 N T AA1 JH AH0 N IY0
ONTOLOGY AA0 N T AA1 L AH0 JH IY0
ONTARIO'S AA0 N T EH1 R IY0 OW0 Z
ONTIVEROS OW0 N T IY0 V EH1 R OW0 Z
ONTOLOGICAL AA2 N T AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
onto (in) ˈɒntə (o1 n t @)
Ontario (n) ˈɒntˈɛəʳrɪəʳə (o1 n t e@1 r i@ @)
ontology (n) ˈɒntˈɒləʤiː (o1 n t o1 l @ jh ii)
ontologies (n) ˈɒntˈɒləʤɪz (o1 n t o1 l @ jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本体论[běn tǐ lùn, ㄅㄣˇ ㄊㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] ontology, #31,666 [Add to Longdo]
安大略省[Ān dàlu:e4 sheng3, ㄢ ㄉㄚˋlu:è shěng, ㄜˋ ㄕㄥˇ, ] Ontario province, Canada, #69,084 [Add to Longdo]
到﹍之上[dào zhī shàng, ㄉㄠˋ ㄓ ㄕㄤˋ, ] onto [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Montag(n) |der| วันจันทร์
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)
Konto(n) |das, pl. Konten| บัญชีธนาคาร
ein Konto auflösenปิดบัญชีธนาคาร
ein Konto eröffnenเปิดบัญชีธนาคาร
ein Konto abschließenปิดบัญชีธนาคาร
ein Konto schließenปิดบัญชีธนาคาร
Kontakt aufnehmenติดต่อ เช่น Im Ausland soll man mit seiner Familie in der Heimat Kontakt aufnehmen., See also: in Verbindung bleiben
unter Kontrolle bringenควบคุมดูแล, ควบคุมให้ได้ตามที่ต้องการ, See also: kontrollieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ontogenie {f}ontogeny; ontogenesis [Add to Longdo]
Ontologie {f}ontology [Add to Longdo]
Ontologist {m}ontologist [Add to Longdo]
ontologisch {adj}ontological [Add to Longdo]
ontologisch {adv}ontologically [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
monter(vi, vt) ขึ้น เช่น On va monter dans le bus. = พวกเราจะขึ้นไปบนรถ L'ascenceur est en train de monter. = ลิฟท์กำลังขึ้นมา L'action de Shin Corp. monte depuis une semaine. = หุ้นของกลุ่มชินวัตน์ขึ้นมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว
contre(prep) ติดกับ, อิงกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Le jardinier a posé une échelle contre le mur. คนทำสวนวางบันไดลิงอิงกับกำแพง
contrat(n) |m| สัญญา, ข้อตกลง
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม
montagne(n) |f| ภูเขา, เทือกเขา

Japanese-English: EDICT Dictionary
餛飩[こんとん;こんどん, konton ; kondon] (n) steamed manju; steamed mochi [Add to Longdo]
3カードモンテ[スリーカードモンテ, suri-ka-domonte] (n) three-card monte (card game) [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
CTC[シーティーシー, shi-tei-shi-] (n) centralized traffic control (centralised); CTC [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
穏当[おんとう, ontou] geeignet, passend, sanft [Add to Longdo]
音程[おんてい, ontei] (Ton) Intervall, Tonstufe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top