ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

omar

OW1 M AA0 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -omar-, *omar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Omar Khayyam(n) กวีชาวเปอร์เซีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
omar khayyam(โอ'มาร์ ไคยาม',แยม,โอ'มาร์) n. นักกวีและนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียสมัยโบราณ
customary(คัส'เทิมมะรี) adj. เกี่ยวกับประเพณี,เป็นขนบธรรมเนียม,ตามปกติ,เคยชิน,เป็นกิจวัตร, Syn. normal
dittomark(s) เครื่องหมายละ ('do') ที่แสดงว่ามีรายการเหมือนกับข้างบนหรือซ้ำกับข้างบน
oleomargarin(e) (โอลิโอมาร์'จะริน) n. เนยเทียม

English-Thai: Nontri Dictionary
customary(adj) เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,เกี่ยวกับประเพณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
omarthritisข้อไหล่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดั้งเดิม[dangdoēm] (adj) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype  FR: original
หอดูดาวปาโลมาร์[Hødūdāo Pālomā] (n, prop) EN: Palomar Observatory  FR: observatoire du Mont Palomar [m]
กลายเป็นนิสัย[klāi pen nisai] (v, exp) EN: be habitual ; be accustomed ; be customary
กฎหมายจารีตประเพณี[kotmāi jārītpraphēnī] (n, exp) EN: customary law  FR: droit coutumier [m]
กุ้งก้ามกราม[kung kāmkrām] (n, exp) EN: giant freshwater prawn  FR: homard [m]
กุ้งทะเลใหญ่[kung thalē yai] (n, exp) FR: langouste [f] ; homard [m]
นกสกัวหางช้อน[nok sakūa (hāng chøn)] (n) EN: Pomarine Jaeger ; Pomarine Skua  FR: Labbe pomarin [m] ; Stercoraire pomarin
พิธีรีตอง[phithīrītøng] (n) EN: ceremony ; formalities ; customary ceremony ; fuss  FR: cérémonie [f]
ธารณะ[thārana] (adj) EN: general ; public ; in public ; common ; usual ; customary ; prevailing

CMU English Pronouncing Dictionary
OMAR OW1 M AA0 R
OMARA OW0 M AA1 R AH0
OMARY AH0 M EH1 R IY0
OMARSKA OW0 M AA1 R S K AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奥马尔[Ào mǎ ěr, ㄠˋ ㄇㄚˇ ㄦˇ, / ] Omar (Arabic name), #49,991 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs [Add to Longdo]
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention [Add to Longdo]
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;留まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]
とまれ[tomare] (adv) (See 兎も有れ) anyway; in any case [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[interijientomaruchipurekusa] (n) {comp} intelligent mux; intelligent multiplexer [Add to Longdo]
オンドマルトノ[ondomarutono] (n) ondes Martenot (electronic musical instrument) (fre [Add to Longdo]
コングロマリット[konguromaritto] (n) conglomerate [Add to Longdo]
ソマリバタフライフィッシュ[somaribatafuraifisshu] (n) Somali butterflyfish (Chaetodon leucopleura) [Add to Longdo]
データの丸め[データのまるめ, de-ta nomarume] (n) {comp} data rounding [Add to Longdo]
ホトマル[hotomaru] (n) (abbr) photo multiplier [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
データの丸め[データのまるめ, de-ta nomarume] data rounding [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top