ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oman

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oman-, *oman*
Possible hiragana form: おまん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oman(โอมาน') n. ชื่อประเทศหนึ่งในอาราเบีย
almswoman(อาล์มซ' วูเมิน) n., (pl. -women) หญิงผู้รับทาน, หญิงผู้รับของสงเคราะห์,หญิงผู้ให้ทานผู้ให้ของสงเคราะห์
anglomania(แอง' โกลเม' เนีย) n. โรคบ้าอังกฤษ. -Anglomaniac n., -Anglomaniacal adj. (Anglo+mania)
businesswoman(-วู'เมิน) n. นักธุรกิจหญิง
charwoman(ชาร์'วูเมิน) n. หญิงทำความสะอาดบ้าน
chiromancyn. วิชาดูเส้นลายมือการดูดวงจากเส้นลายมือ
comanche(โคแมน'ซี) n. เผ่าอินเดียแดงเผ่าหนึ่ง
dragomann. นักล่ามืออาชีพ
egomanian. ความเป็นแก่ตัวอย่างร้ายแรง, See also: egomaniac n. ดูegomania egomaniacal n.
gentlewomann. สุภาพสตรีหญิง, See also: gentlewomanly adj., Syn. lady -pl. gentlewomen

English-Thai: Nontri Dictionary
charwoman(n) หญิงทำความสะอาดประจำวัน
churchwoman(n) อุบาสิกา
gentlewoman(n) สุภาพสตรี,หญิงสูงศักดิ์
kinswoman(n) ญาติผู้หญิง
necromancer(n) หมอผี,พ่อมด,ผู้วิเศษ
needlewoman(n) หญิงเย็บปักถักร้อย
Ottoman(adj) เกี่ยวกับชาติเติร์ก,เกี่ยวกับชาวตรุกี
Ottoman(n) ชาวเติร์ก,ชาวตรุกี
ROMAN Roman Catholic(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
Roman(adj) เกี่ยวกับอาณาจักรโรมัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรโรมัน[aksøn rōman] (n, exp) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet  FR: alphabet roman [m]
อ่านนวนิยาย[ān nawaniyāi] (v, exp) EN: read a novel  FR: lire un roman
อธิการิณี[athikārinī] (n) EN: woman rector  FR: rectrice [f] ; prieure [f] ; mère supérieure [f]
บ้าโกหก[bā kōhok] (adj) FR: mythomane
บรรณาธิการิณี[bannāthikārinī] (n) EN: editress ; woman editor  FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]
เบญจกัลยาณี[benjakanlayānī] (n) EN: the five attributes of a beautiful woman
บีบแตร[bīp traē] (v, exp) EN: stroke woman's breast ; squeeze woman's breast
ช่างกล้อง[chang kløng] (n) EN: cameraman ; camerawoman  FR: cameraman [m] ; cadreur [m]
ช่างเย็บ[chang yep] (n) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker  FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
ชาวพระนคร[chāo phra nakhøn] (n, exp) EN: the people of Bangkok ; Bangkok man ; Bangkok woman

CMU English Pronouncing Dictionary
OMAN OW0 M AA1 N
OMANI OW0 M AA1 N IY0
OMANS OW0 M AA1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Oman (n) ˈoumˈaːn (ou1 m aa1 n)
Omani (n) ˈoumˈaːniː (ou1 m aa1 n ii)
Omanis (n) ˈoumˈaːnɪz (ou1 m aa1 n i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿曼[Ā màn, ㄚ ㄇㄢˋ, ] Oman, #30,199 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
おまんこ[おまんこ, omanko] (n, slang) หี, See also: S. chitsu, R. omeko

German-Thai: Longdo Dictionary
Roman(n) |der, pl. Romane| นิยาย
romantisch(adj) โรแมนติก เช่น Der Film ist romantisch. หนังเรื่องนี้โรแมนติกดี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oman [geogr.]Oman (om) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
あげ間[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near [Add to Longdo]
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
おばたりあん[obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) [Add to Longdo]
おまんこ;おめこ[omanko ; omeko] (n) (1) (X) (col) (おめこ orig. ksb [Add to Longdo]
おまんまの食い上げ[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See 食い上げ) losing the means of livelihood [Add to Longdo]
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30 [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コマンド[こまんど, komando] command, commando [Add to Longdo]
コマンドPDU[こまんど PDU, komando PDU] command PDU [Add to Longdo]
コマンドインタープリタ[こまんどいんたーぷりた, komandointa-purita] command interpretor [Add to Longdo]
コマンドウィンドウ[こまんどういんどう, komandouindou] command window [Add to Longdo]
コマンドシーケンス[こまんどしーけんす, komandoshi-kensu] command sequence [Add to Longdo]
コマンドシンタックス[こまんどしんたっくす, komandoshintakkusu] command syntax [Add to Longdo]
コマンドパラメータ[こまんどぱらめーた, komandoparame-ta] command parameter [Add to Longdo]
コマンドフレーム[こまんどふれーむ, komandofure-mu] command frame [Add to Longdo]
コマンドプロセッサ[こまんどぷろせっさ, komandopurosessa] command processor [Add to Longdo]
コマンドモード[こまんどもーど, komandomo-do] command mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Oman
   n 1: a strategically located monarchy on the southern and
      eastern coasts of the Arabian Peninsula; the economy is
      dominated by oil [syn: {Oman}, {Sultanate of Oman}, {Muscat
      and Oman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top