ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oder

OW1 D ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oder-, *oder*
English-Thai: Longdo Dictionary
modern(adj) ทันสมัย
modernization(n) การทำให้ทันสมัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autocoder(ออโทโค'เดอะ) n. เครื่องคิดเลขหรือเรียงเลขที่อัตโนมัติ (automatic coder)
brooder(บรู'เดอะ) n. เครื่อง (สัตว์) ฟักไข่,คนที่ครุ่นคิด
coder(โค'เดอะ) n. เครื่องส่งและบันทึกรหัส,คนถอดรหัส,เครื่องเข้ารหัส
decoder(ดีโคด'เดอะ) n. ผู้ถอดรหัส. เครื่องถอดรหัส
echinodermn. สัตว์ทะเล เช่น ปลาดาว,sea urchin
ectoderm(เอค'ทะเดิร์ม) n. เยื่อชั้นนอกของเซลล์ของตัวอ่อน (embryo), See also: ectodermal, ectodermic adj.
encoderตัวเข้ารหัสหมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) แต่ละตัวที่มีตัวเข้ารหัสคอยแปลงรหัสที่เรากดเป็นรหัสแอสกี (ASCII) หรือเอ็บซีดิก (EBCDIC)
hypodermic(ไฮพะเดอ'มิค) adj. เกี่ยวกับการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง,เกี่ยวกับส่วนที่อยู่ใต้ผิวหนัง -n. ยาเข้าใต้ผิวหนัง,การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง,กระบอกฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
melanodermaผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing

English-Thai: Nontri Dictionary
autocoder(n) เครื่องคิดเลขอัตโนมัติ,เครื่องเรียงเลขอัตโนมัติ
immoderate(adj) มากเกินไป,เลยเถิด,เกินเลย,ไม่พอเหมาะ
moderate(adj) ปานกลาง,พอควร,ย่อมเยา,พอประมาณ
moderate(vi) เบาบางลง,บรรเทา,ทุเลา,เพลาลง
moderation(n) การสงบใจ,ความรู้จักประมาณ,ความไม่รุนแรง
moderator(n) ผู้เป็นประธาน,ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ดำเนินรายการ,พิธีกร
modern(adj) สมัยใหม่,สมัยนิยม,ทันสมัย,ตามสมัย
modernize(vt) ตามสมัย,ทันสมัย,ตามแฟชั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ตนูโว[āt nūwō] (n, exp) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style  FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
ช่องเก้า[Chøng Kao] (n, prop) EN: Chaîne 9 [f] ; Modern Nine tv [f]  FR: Chaîne 9 [f] ; Modern Nine TV [f]
ชุน[chun] (v) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery  FR: raccommoder ; repriser ; stopper
โฮโมซาเปี้ยน[Hōmō sāpīen] (n, prop) EN: Homo sapiens  FR: Homo sapiens [m] ; l'homme moderne [m]
ห้องพักทันสมัย[hǿng phak thansamai] (n, exp) EN: modern room  FR: chambre moderne [f]
เจียม[jīem] (v) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate  FR: être réservé ; faire preuve de réserve
เจียมกะลาหัว[jīem kalāhūa] (v, exp) EN: be modest ; be moderate ; be humble ; know one's place
เจียมเนื้อเจียมตัว[jīem neūa jīem tūa] (v, exp) EN: be modest ; be humble ; be moderate ; know one's place  FR: être modeste ; être humble
เจียมตัว[jīem tūa] (v, exp) EN: be humble ; be modest ; be moderate ; know one's place  FR: être humble ; être modeste
การอ่านตามความนิยม[kān ān tām khwām niyom] (n, exp) EN: modern pronunciation  FR: prononciation moderne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ODER OW1 D ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
oderหรือ
oderใช่มั้ย? ใช้ในกรณีถามย้ำความแน่ใจ Oder?
entweder...oderอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น Je nach Schalterstellung leuchtet entweder die eine Lampe oder die andere.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
oderor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
して[shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
ぱりっと[paritto] (adv,vs) (1) (col) dashing; classy; posh; new; modern; (2) crisp; crisply; crunchy [Add to Longdo]
[he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) [Add to Longdo]
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
アーム[a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
エンコーダ[えんこーだ, enko-da] encoder [Add to Longdo]
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model [Add to Longdo]
サーフィスモデル[さーふぃすもでる, sa-fisumoderu] surface model [Add to Longdo]
ソリッドモデル[そりっどもでる, soriddomoderu] solid model [Add to Longdo]
データモデリング[でーたもでりんぐ, de-tamoderingu] data modeling [Add to Longdo]
デコーダ[でこーだ, deko-da] decoder [Add to Longdo]
ファイルモデル[ふぁいるもでる, fairumoderu] file model [Add to Longdo]
マルコフモデル[まるこふもでる, marukofumoderu] Markov model [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
若しくわ[もしくわ, moshikuwa] oder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Oder
      n 1: a European river; flows into the Baltic Sea [syn: {Oder},
           {Oder River}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top