ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oas

OW1 EY1 EH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oas-, *oas*, oa
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oast(n) เตาเผาไม้ฮ็อพที่ใช้ในการทำเบียร์
oasis(n) บริเวณอุดมสมบูรณ์ในทะเลทราย
oasis(n) สถานที่หรือเวลาเป็นสุข, See also: สถานที่หรือเวลาปลอดความทุกข์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oasis(โอเอ'ซิส) n. บริเวณที่อุดมด้วยน้ำและต้นไม้ในทะเลทราย,สิ่งเกื้อกูลในยามยาก pl. oases, Syn. retreat
austroasiatic(ออสโทรเอซีแอท'ทิค) n. ภาษาตระกูลหนึ่งในอาเซียอาคเนย์ ประกอบด้วยภาษาญวน เขมรและมอญ (a familuy of languages)
bioassay n.vt. (การ) วิเคราะห์ทางชีวภาพของสาร
boast(โบสทฺ) {boasted,boasting,boasts} vt. คุยโต,คุยโว,อวดอ้าง,โม้ -n. เรื่องคุยโม้,สิ่งที่คุยโม้, See also: boaster n.
boastful(โบสทฺ'ฟูล) adj. คุยโม้,อวดดี,ขี้คุย, See also: boastfulness n. ดูboastful, Syn. bragging
coast(โคสทฺ) {coasted,coasting,coasts} n. ฝั่งทะเล v. แล่นแคร่เลื่อนหิมะ,แล่นเรือไปตามชายฝั่ง,แล่นไหลลงเนินเขา,ไปเรื่อยเปื่อย, See also: coaster n. ดูcoast
coast guardn. หน่วยรักษาการณ์ชายฝั่ง,
coastern. ถาดรองแก้ว
coastguardsmann. Coast Guard
coastlinen. เส้นแนวชายฝั่งทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
oasis(n) โอเอซิส,แหล่งน้ำกลางทะเลทราย
boast(n) การคุยโว,การโม้,การโอ้อวด
boast(vi, vt) คุยโว,โม้,โอ้อวด
boastful(adj) ชอบคุยโว,ชอบโม้,ชอบโอ้อวด
coast(n) ชายฝั่ง,ฝั่งทะเล,เขตแดน,พรมแดน
coast(vt) แล่นเลียบฝั่ง,แล่นตามชายฝั่ง
coastal(adj) ตามฝั่งทะเล,ใกล้ชายฝั่ง
coaster(n) เรือยามฝั่ง,เรือค้าขายตามฝั่งทะเล,ถาดรองแก้ว
coastland(n) ฝั่งทะเล
coastwise(adv) ตามชายฝั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oasisโอเอซิส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oasOur main office is in Oaska.
oasWe saw what looked like an oasis in the desert.
oasYour gift was like discovery of an oasis in the midst of a desert.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอเอซิส(n) oasis, Example: เมืองทูรฟานเป็นโอเอซิสกลางทะเลทราย ที่มีดินคงเหมาะแก่การปลูกองุ่น, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: บริเวณที่ชุ่มชื้นในทะเลทราย ซึ่งมีน้ำพอที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายฝั่ง[chāifang] (n) EN: coast ; shore ; bank ; seaside  FR: côte [f] ; rivage [m] ; rive [f]
ชายฝั่งทะเล[chāifang thalē] (n, exp) EN: coast  FR: littoral [m] ; bordure côtière [f] ; bord de mer [m]
ชายเลน[chāilēn] (n, exp) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland  FR: marécage [m] ; zone humide [f]
ชายทะเล[chāithalē] (n, exp) EN: beach ; seaside ; shore ; coast  FR: plage [f] ; bord de mer [m] ; rivage [m] ; côte [f]
ชาวเล[chāolē] (n) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand
ชาวน้ำ[chāonām] (n) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand
ดื่มอวยพร[deūm ūayphøn] (v, exp) EN: toast  FR: porter un toast
ฝั่ง[fang] (n) EN: bank ; shore ; coast ; side  FR: rivage [m] ; côte [f] ; littoral [m] ; rive [f] ; berge [f]
ฝั่งทะเล[fang thalē] (n, prop) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside  FR: littoral [m] ; rivage [m] ; zone côtière [f]
ฝอย[føi] (v) EN: exaggerate ; boast ; brag  FR: exagérer ; se vanter

CMU English Pronouncing Dictionary
OAS OW1 EY1 EH1 S
OASES OW0 EY1 S IY0 Z
OASIS OW0 EY1 S IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oast (n) ˈoust (ou1 s t)
oases (n) ˈouˈɛɪsiːz (ou1 ei1 s ii z)
oasis (n) ˈouˈɛɪsɪs (ou1 ei1 s i s)
oasts (n) ˈousts (ou1 s t s)
oasthouse (n) ˈousthaus (ou1 s t h au s)
oasthouses (n) ˈousthauzɪz (ou1 s t h au z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绿洲[lǜ zhōu, ㄌㄩˋ ㄓㄡ, 绿 / ] oasis, #17,534 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oase {f} | Oasen {pl}oasis | oases [Add to Longdo]
OAS : Organisation amerikanischer StaatenOAS : Organization of American States [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられ[arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [Add to Longdo]
いばりんぼ;えばりんぼ[ibarinbo ; ebarinbo] (n) (col) (See 威張る) boaster [Add to Longdo]
おこし種;粔籹種(oK)[おこしだね, okoshidane] (n) (See 興し・おこし) roasted millet or rice cake used to make okoshi [Add to Longdo]
ほうじ茶;焙じ茶[ほうじちゃ, houjicha] (n) roasted green tea [Add to Longdo]
もつ焼き;もつ焼[もつやき, motsuyaki] (n) roast giblets [Add to Longdo]
アウトドアショップ[autodoashoppu] (n) outdoor shop [Add to Longdo]
アウトドアスポーツ[autodoasupo-tsu] (n) outdoor sports [Add to Longdo]
イーストコースト[i-sutoko-suto] (n) East Coast [Add to Longdo]
イエメンオオトカゲ[iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen) [Add to Longdo]
インドアスポーツ[indoasupo-tsu] (n) indoor sports [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] file compression [Add to Longdo]
フォアシステムズ[ふぉあしすてむず, foashisutemuzu] Fore Systems [Add to Longdo]
マクロアセンブラ[まくろあせんぶら, makuroasenbura] macro assembler [Add to Longdo]
制御脚書き[せいぎょあしがき, seigyoashigaki] control footing [Add to Longdo]
報告書脚書き[ほうこくしょあしがき, houkokushoashigaki] report footing [Add to Longdo]
オアス[おあす, oasu] OAS [Add to Longdo]
オアシス[おあしす, oashisu] OASYS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 OAS
   n 1: an association including most countries in the western
      hemisphere; created in 1948 to promote military and
      economic and social and cultural cooperation [syn:
      {Organization of American States}, {OAS}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top