ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

np

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -np-, *np*
English-Thai: Longdo Dictionary
NPL(abbrev) หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย ย่อมาจาก Non-Performing Loan, See also: Non-Performing Loan
NPL(abbrev) หนี้เสีย (Non Performance Loan)
GNP(n, abbrev) ย่อมาจาก Gross National Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
downplay(vt) แสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่สำคัญหรือไม่แย่นัก เช่น Homeland Security officials downplay need for antiterrorist center.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affenpinscher(แอฟ' เฟนพิน' เซอะ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนาดเล็ก (monkey pinscher)
beanpole(บีน'โพล) n. ไม้เสียบ (นั่งร้าน) สำหรับให้ถั่วเลื้อย,ร่างที่ผอมสูง
commonplaceadj. ธรรมดา,สามัญ,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ n. คำพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,สิ่งธรรมดา ๆ, See also: commonplaceness n. ดูcommonplace, Syn. ordinary
computer input from microไมโครฟิล์มสู่คอมพิวเตอร์ใช้ตัวย่อว่า CIM (ซีไอเอ็ม) หมายถึง เทคโนโลยีในการอ่านข้อมูลต่าง ๆ ในไมโครฟิล์มเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (โดยต้องแปลงเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้)
cottonpickin(คอน'ทันพิคคัน) adj. ไร้ค่า
cottonpicking(คอน'ทันพิคคัน) adj. ไร้ค่า
davenport(แดฟ'เวินพอร์ท) n. เก้าอี้นวมยาว (มักเป็นแบบที่พับเป็นเตียงได้) ,โต๊ะเขียนหนังสือขนาดเล็ก
downplayvt. สบประมาท,ดูหมิ่น,ป้ายร้าย, Syn. play down, make little of
downpour(ดาว'พอร์) n. ฝนที่เทลงอย่างมากและกะทันหัน,ฝนห่าใหญ่, Syn. heavy rain
embonpoint(อานบอนพวาน') n.,Fr. ความอ้วนเกินไป,ความอ้วน

English-Thai: Nontri Dictionary
commonplace(adj สามัญ, ธรรมดา, ไม่น่าสนใจ, ซ้ำๆ) ซากๆ
commonplace(n สิ่งธรรมดาๆ, คำพูดซ้ำๆ) ซากๆ
davenport(n) เก้าอี้นวม,โต๊ะหนังสือ
downpour(n) ฝนตกหนัก,ฝนห่าใหญ่
gunpowder(n) ดินปืน
henpecked(adj) ที่กลัวภรรยา,ที่ถูกด่าว่า
hornpipe(n) ปี่ชนิดหนึ่ง,แตรเขาสัตว์
nonpartisan(adj) ไม่เข้าข้าง,ไม่ลำเอียง
screenplay(n) บทหนัง,บทภาพยนตร์
signpost(n) เสาป้ายบอกทาง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนี้เสีย(n) non-performing loan, See also: NPL, bad debt, Syn. หนี้สูญ, Example: อุตสาหกรรมธนาคารควรมีการกันเงินสำรองสำหรับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น, Thai Definition: หนี้ที่ลูกหนี้ไม่ยอมชำระตามกำหนด
หนี้เสีย(n) non-performing loan, See also: NPL, bad debt, Syn. หนี้สูญ, Example: อุตสาหกรรมธนาคารควรมีการกันเงินสำรองสำหรับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น, Thai Definition: หนี้ที่ลูกหนี้ไม่ยอมชำระตามกำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปมงคล = อปมงคล[appamongkhon] (adj) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious  FR: sinistre ; lugubre
อัปรีย์[apprī] (adj) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious  FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable
บทภาพยนตร์[botphāpphayon] (n) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script  FR: scénario [m] ; script [m]
ชืด[cheūt] (adj) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid  FR: fade ; insipide ; sans saveur
ดินดำ[dindam] (n) EN: gunpowder ; explosive ammunition  FR: poudre [m] ; explosif [m]
ดินอีหรอบ[din Īrop] (n, exp) EN: imported gunpowder
ดินปืน[dinpeūn] (n, exp) EN: gunpowder  FR: poudre à canon [f]
ดินประสิว[dinprasiū] (n) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder  FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
ดินระเบิด[dinraboēt] (n) EN: explosive powder ; dynamite ; highly explosive gunpowder  FR: explosif [m] ; dynamite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NPR EH1 N P IY1 AA1 R
NPR'S EH1 N P IY1 AA1 R Z
NPR.ORG EH1 N P IY1 AA1 R D AA1 T AO1 R G

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nài, ㄋㄞˋ, ] np [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Studienplatz(n) |der, pl. Studienplätze| จำนวนที่นั่งที่สถาบันศึกษาหนึ่งมีให้, จำนวนนักศึกษาที่สามารถรับเข้ามาได้
anpassen(vt) |paßte an, hat angepaßt| แก้ไขหรือปรับปรุงให้พอดี(เสื้อผ้า) เช่น die Hose des Kunden anpassen แก้ไขกางเกงของลูกค้าคนนี้
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี
anpflanzen(vt) |pflanzte an, hat angepflanzt| ปลูกต้นไม้ เช่น Mein Nachbar hat viele Rosen und Tomaten angepflanzt. เพื่อนบ้านของฉันปลูกต้นกุหลาบและมะเขือเทศมากมาย
Anpassung(n) |die, pl.Anpassungen| การปรับตัว, การปรับเปลี่ยน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
NPD : Nationaldemokratische Partei DeutschlandsNational-Democratic Party of Germany [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
A級戦犯[エーきゅうせんぱん, e-kyuusenpan] (n) class-A war criminal [Add to Longdo]
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals [Add to Longdo]
Bリンパ球;B淋巴球[ビーリンパきゅう, bi-rinpa kyuu] (n) (See B細胞) B lymphocyte; B cell [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
GNPデフレーター[ジーエヌピーデフレーター, ji-enupi-defure-ta-] (n) GNP deflator [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
IO[アイオー, aio-] (n) {comp} input-output [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program [Add to Longdo]
アラームランプ[あらーむらんぷ, ara-muranpu] alarm lamp [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
アンパーサンド[あんぱーさんど, anpa-sando] ampersand (&) [Add to Longdo]
アンパサンド[あんぱさんど, anpasando] ampersand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Np
   n 1: a radioactive transuranic metallic element; found in trace
      amounts in uranium ores; a by-product of the production of
      plutonium [syn: {neptunium}, {Np}, {atomic number 93}]
   2: a registered nurse who has received special training and can
     perform many of the duties of a physician [syn: {nurse
     practitioner}, {NP}, {nurse clinician}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top