ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

niger

N AY1 JH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -niger-, *niger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Nigeria(n) ประเทศไนจีเรีย
Nigeria(n) ไนจีเรีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nigeria(ไนจี'รีย) n. ประเทศไนจีเรีย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nigerAt one time Nigeria was a British colony.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่น้ำไนเจอร์[Maēnam Naijoē] (n, prop) EN: Niger  FR: Niger [m]
ประเทศไนจีเรีย[Prathēt Naijīrīa] (n, prop) EN: Nigeria  FR: Nigéria [m]
ประเทศไนเจอร์[Prathēt Naijoē] (n, prop) EN: Niger  FR: Niger [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NIGER N AY1 JH ER0
NIGERIA N AY0 JH IH1 R IY0 AH0
NIGERIAN N AY0 JH IH1 R IY0 AH0 N
NIGERIA'S N AY0 JH IH1 R IY0 AH0 Z
NIGERIANS N AY0 JH IH1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Niger (n) nˈiːʒˈɛəʳr (n ii1 zh e@1 r)
Nigeria (n) nˈaɪʤˈɪəʳrɪəʳ (n ai1 jh i@1 r i@)
Nigerian (n) nˈaɪʤˈɪəʳrɪəʳn (n ai1 jh i@1 r i@ n)
Nigerien (n) nˈiːʒˈɛəʳrɪəʳn (n ii1 zh e@1 r i@ n)
Nigerians (n) nˈaɪʤˈɪəʳrɪəʳnz (n ai1 jh i@1 r i@ n z)
Nigeriens (n) nˈiːʒˈɛəʳrɪəʳnz (n ii1 zh e@1 r i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尼日利亚[Ní rì lì yà, ㄋㄧˊ ㄖˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Nigeria, #12,112 [Add to Longdo]
尼日尔[Ní rì ěr, ㄋㄧˊ ㄖˋ ㄦˇ, / ] Niger (African state); Niger, West African River, #54,830 [Add to Longdo]
尼日尔河[Ní rì ěr hé, ㄋㄧˊ ㄖˋ ㄦˇ ㄏㄜˊ, / ] Niger River of West Africa, #89,425 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
逃げる[にげる, nigeru] TH: หนี  EN: to run away

German-Thai: Longdo Dictionary
wenigerน้อยกว่า
weniger alsต่ำกว่า, น้อยกว่า เช่น Er ißt weniger als ich. เขากินน้อยกว่าฉัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nigeria [geogr.]Nigeria (ng) [Add to Longdo]
Niger [geogr.]Niger (ne) [Add to Longdo]
Niger {m}Niger [Add to Longdo]
Nigerianer {m}; Nigerianerin {f}Nigerian [Add to Longdo]
nigerianisch {adj}Nigerian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリスマスローズ[kurisumasuro-zu] (n) Christmas rose (Helleborus niger) [Add to Longdo]
クロキンチャクダイ[kurokinchakudai] (n) black angelfish (Chaetodontoplus niger) [Add to Longdo]
ソロイモンガラ[soroimongara] (n) black durgon (durgeon) (Melicthys niger) [Add to Longdo]
ナイジェリア[naijieria] (n) Nigeria; (P) [Add to Longdo]
ナイジェリア詐欺[ナイジェリアさぎ, naijieria sagi] (n) Nigerian fraud; 419 fraud [Add to Longdo]
ニジェールコルドファン語族[ニジェールコルドファンごぞく, nijie-rukorudofan gozoku] (n) (See ニジェールコンゴ語族) Niger-Kordofan (family of languages) [Add to Longdo]
ニジェールコンゴ語族[ニジェールコンゴごぞく, nijie-rukongo gozoku] (n) Niger-Congo (family of languages) [Add to Longdo]
ブラック・フォックスフェイス;ブラックフォックスフェイス[burakku . fokkusufeisu ; burakkufokkusufeisu] (n) black foxface (Siganus niger, species of rabbitfish endemic to Tonga) [Add to Longdo]
鬼坊主鱚[おにぼうずぎす;オニボウズギス, onibouzugisu ; onibouzugisu] (n) (uk) black swallower (Chiasmodon niger) [Add to Longdo]
三十六計逃げるに如かず;三十六計逃げるにしかず[さんじゅうろっけいにげるにしかず, sanjuurokkeinigerunishikazu] (exp) (See 三十六計) the smartest thing in a tight situation is to beat a retreat [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
逃げる[にげる, nigeru] -fliehen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Niger
   n 1: an African river; flows into the South Atlantic [syn:
      {Niger}, {Niger River}]
   2: a landlocked republic in West Africa; gained independence
     from France in 1960; most of the country is dominated by the
     Sahara Desert [syn: {Niger}, {Republic of Niger}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top