ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nat

N AE1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nat-, *nat*
English-Thai: Longdo Dictionary
National Children's Day(n) วันเด็กแห่งชาติ
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
coordinate(v) ประสานงาน
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
hibernation(n) การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน เช่น He tries to re-launch the association after years in hibernation in rural Thailand.
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)
decaffeination(n) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
NATO(abbr) องค์การนาโต้ (คำย่อ North Atlantic Treaty Organization), Syn. Nato
Nato(abbr) องค์การนาโต้ (คำย่อ North Atlantic Treaty Organization), Syn. NATO
natal(adj) เกี่ยวกับการเกิด, See also: โดยกำเนิด, Syn. native, aboriginal, Ant. nonnative
natch(adv) อย่างแน่นอน, See also: อย่างชัดเจน, Syn. naturally
natty(adj) ประณีตและทันสมัย, See also: ซึ่งออกแบบดี
nation(n) ประเทศ, See also: ประเทศชาติ, Syn. country, land, nation, state
nation(n) คนในประเทศ, See also: พลเมือง, ประชาชน, Syn. nationality, Ant. alien, foreigner
native(adj) ตามธรรมชาติ, See also: ตามสัญชาตญาณ, สันดาน, Syn. inborn, innate, connate, congenital, Ant. unnatural
native(adj) พื้นเมือง, See also: พื้นบ้าน
native(n) ชาวพื้นเมือง, See also: คนท้องถิ่น, เจ้าของประเทศ, Syn. inhabitants, precursor, fellow citizen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
natal(เน'เทิล) adj. เกี่ยวกับการเกิด,เกี่ยวกับตะโพก
natality(เนแทล'ลิที) n. อัตราการเกิด
nation(เน'เช ิน) n. ประเทศ,ชาติ
national(แนช'เชินเนิล) adj. แห่งชาติ,ชาตินิยม,ทั่วทั้งชาติ. n. พลเมืองของชาติหนึ่ง.
national anthemn. เพลงชาติ
national guardn. กองทหารรักษาดินแดนของชาติ
national parkn. วนอุทยานแห่งชาติ
national television standคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระบบโทรทัศน์ใช้ตัวย่อว่า NTSC (อ่านว่า เอนทีเอสซี) หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนดมาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่น กำหนดว่า ต้องมีอัตราการส่งเท่าไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตร ฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรปใช้มาตรฐาน PAL
nationalise(แนช'ช ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นของชาติ,ให้สัญชาติแก่,ทำให้เป็นประเทศหนึ่ง. vi. กลายเป็นของชาต', See also: nationalisation n. nationalization n.
nationalism(แนช'ช ะเนิลลิสซึม) n. ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
natal(adj) เกี่ยวกับการเกิด
natation(n) การลอยน้ำ,การว่ายน้ำ
nation(n) ชาติ,ประชาชาติ,ประเทศชาติ
national(adj) เพื่อชาติ,เกี่ยวกับประชาชาติ,ของชาติ
national(n) ประชาชาติ,ประชาชน,พลเมือง
nationalism(n) ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ
nationalist(n) ผู้รักชาติ,นักชาตินิยม
nationalistic(adj) เกี่ยวกับชาตินิยม,เกี่ยวกับความรักชาติ
nationality(n) สัญชาติ,ความรักชาติ,ประชาชาติ
nationalize(vt) ให้สัญชาติแก่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
natal๑. -เกิด๒. -แก้มก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
natalเกี่ยวกับการเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
natalityอัตราเกิด [มีความหมายเหมือนกับ rate, birth] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
natalityการเกิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
natalityภาวะการเกิด, การเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
natality๑. การเกิด๒. ภาวะการเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nates; buttocks; clunes; rumpsแก้มก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nati et nascituri (L.)(ทายาท) ที่เกิดแล้วและที่จะเกิดต่อไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nationชาติ, ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nationชาติ, ประชาชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nation-stateรัฐประชาชาติ [TU Subject Heading]
nationalคนชาติ [การทูต]
National Aeronautics and Space Administrationองค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศอเมริกา [Climate Change]
National archivesหอจดหมายเหตุแห่งชาติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
National bibliographyบรรณานุกรมแห่งชาติ, Example: หมายถึง บรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์ขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่ง รวมทั้งบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่ว่าสิ่งพิมพ์นั้นจะตีพิมพ์ในประเทศใด แต่เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตหรือสื่อสำหรับบันทึกความรู้ก้าวหน้าไปมาก ขอบเขตของการรวบรวมสิ่งพิมพ์ในบรรณานุกรมแห่งชาติขยายขอบเขตของสื่อบันทึกความรู้ออกตามไปด้วย

การจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ เป็นหน้าที่หนึ่งของหอสมุดแห่งชาติแต่ละประเทศ การจัดหาสิ่งพิมพ์หรือวัสดุเพื่อนำมาจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ ทำได้โดย

1. การขอความร่วมมือจากสำนักพิมพ์ในการส่งสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ มาให้ แต่เนื่องจากสิ่งพิมพ์อาจจะมีการผลิตโดยมิได้ผ่านสำนักพิมพ์ อาจจะเป็นกระบวนการที่ทำให้หอสมุดแห่งชาติไม่สามารถรวบรวมสิ่งพิมพ์ในส่วนนี้ได้ หอสมุดแห่งชาติต้องมีการติดตามสิ่งพิมพ์หรือวัสดุอื่นๆ อย่างใกล้ชิด

2. จัดหาตัวแทนให้ทำหน้าที่รวบรวมหนังสือและวัสดุที่ออกใหม่โดยสำนักพิมพ์ทั้งหมดในประเทศและที่ออกโดยส่วนราชการและโดยเอกชน

3. ออกกฎหมายกำหนดให้สำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์หรือผู้ผลิตส่งสิ่งพิมพ์หรือวัสดุอื่นๆ มาให้หอสมุดแห่งชาติเพื่อจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน เป็นตัวอย่างของหอสมุดแห่งชาติในการรวบรวมสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา และจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติด้วยพระราชบัญญัติการพิมพ์ (United States Copyright Office) ที่จะต้องส่งสิ่งพิมพ์อย่างน้อยจำนวน 2 ฉบับให้กับหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน ส่งผลให้กลายเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการจัดเก็บหนังสือที่ผลิตใน ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถึงจำนวน 126 ล้านรายการ [1] และด้วยระบบการจัดทำ Cataloging ของหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน ที่มีความสมบูรณ์ในกระบวนการจัดทำรายการบรรณานุกรมของหนังสือ กล่าวคือ สำนักพิมพ์จะต้องส่งแบบฟอร์มการลงรายการบรรณานุกรม (CIP Data Application form) พร้อมเอกสารฉบับเต็มมายังหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน ซี่งเจ้าหน้าที่ของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศกำหนดการลงรายการบรรณานุกรม พร้อมส่งกลับไปยังสำนักพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์ข้อมูลบรรณานุกรมดังกล่าวลงในหน้าหลังหน้าปกใน (Verso) ซึ่งรูปแบบรายการบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ ก็จะถูกส่งออกไปยังห้องสมุด และร้านค้าหนังสือทั่วโลก แต่กระบวนการกำหนดข้อมูลบรรณานุกรมยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่าสำนักพิมพ์ จะส่งหนังสือกลับมายังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีกครั้งเพื่อเติมข้อมูล ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น จำนวนหน้า ขนาดและตรวจสอบความถูกต้องจากการพิมพ์ของสำนักพิมพ์อีกครั้ง หลังจากการตรวจสอบ รูปแบบรายการบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้จะถูกเผยแพร่อีกครั้ง จากกระบวนการดังกล่าวนี้เอง ทำให้หอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน สามารถจัดเก็บหนังสือทุกเล่มที่ผลิตในประเทศ และเป็นการควบคุมบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ อย่างครบถ้วน

หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติ ด้วยกรอบของวิธีการ 2 แนวทาง [2] กล่าวคือ กฎหมายการพิมพ์ที่ให้ความสำคัญกับหอสมุดแห่งชาติในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ของ ประเทศ และการแบ่งปันรายการบรรณานุกรมระหว่างห้องสมุดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย ก็คือ การกำหนดข้อมูลบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ซึ่งมีกระบวนการที่ไม่ต่างจากหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกันเท่าใดนัก นับตั้งแต่สำนักพิมพ์ส่งงานที่จะพิมพ์พร้อมเลข ISBN ที่ได้รับมาจากตัวแทนออกเลข ISBN จนถึงส่งมาให้หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียจัดทำข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำ CIP คือ การส่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าวเข้าหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย

ส่วนหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ (The British Library) [3,4]ทำหน้าที่ในการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตในสหราชอาณาจักรและสาธารณ รัฐไอแลนด์ และจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ โดยสำนักพิมพ์ในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอแลนด์จะต้องส่งสิ่งพิมพ์แก่ The Legal Deposit Office ของ หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (Copyright acts) โดยเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2493 สำหรับสื่อตีพิมพ์ และ ปี พ.ศ. 2546 สำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ “The Legal Deposit Libraries Shared Cataloging Programme : LDLSCP” ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันในการจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ และการแบ่งปันข้อมูลระหว่างห้องสมุด เฉพาะเดือน เม.ย. พ.ศ. 2546 ถึง เดือน มี.ค. พ.ศ. 2547 ทำให้มีจำนวนข้อมูลบรรณานุกรม 87,764 รายการ โดยเฉลี่ยแต่ละปีมีจำนวนรายการข้อมูลเพิ่มขึ้น 50,000 รายการ

ขณะที่ สำนักพิมพ์ และร้านหนังสือที่จัดพิมพ์หนังสือใหม่ [5]ซึ่งต้องการข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (Cataloguing-in-Publication - CIP) รวมถึงห้องสมุดที่ต้องการข้อมูลหนังสือใหม่เพื่อแจ้งไปยังผู้ใช้บริการในรูป แบบของ Alert servicees จะต้องติดต่อขอรับบริการข้อมูล CIP ที่ Bibliographic Data Services Limited - BDSL ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำ CIP ซึ่งมีมาตรฐานตามที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษกำหนด ด้วยการติดต่อตรงไปยัง BDSL หรือติดต่อผ่านไปที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ทั้งนี้ข้อมูล CIP ที่ได้อาจใช้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นในการลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม จนกว่าหอสมุดแห่งชาติอังกฤษจะได้รับตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ จึงจะมีการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีกครั้งเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบ ถ้วน เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงที่ถาวรต่อไป

หอสมุดแห่งชาติของไทย เริ่มจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 โดยร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และสามารถรวบรวมบรรณานุกรมแห่งชาติเป็นรูปเล่มเพียงเล่มเดียวสำหรับ พ.ศ. 2502 งานจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติประสบอุปสรรค เนื่องจากจุดอ่อนของพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2474 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2485 มีการกำหนดให้ผู้พิมพ์ผู้โฆษณาส่งสิ่งพิมพ์ให้แก่หอสมุดแห่งชาติจำนวน 2 ฉบับ ภายใน 7 วันนับแต่มีการพิมพ์ ผู้ฝ่าฝืนถูกปรับไม่เกิน 12 บาท แต่ไม่มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานราชการที่ผลิตสิ่งพิมพ์ หอสมุดแห่งชาติได้รับสิ่งพิมพ์ของหน่วยราชการไว้ไม่ถึงครึ่ง และผู้พิมพ์จำหน่ายพอใจที่จะถูกปรับมากกว่าจะส่งให้แก่หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติได้เริ่มกลับมาดำเนินงานจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติอย่างจริงจัง อีกครั้ง ด้วยความช่วยเหลือขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ ส่งผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำ [6] ได้แก่ เสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานสำหรับกำหนดเลขประจำหนังสือตามมาตรฐานสากล (International Standard Book Number - ISBN) ด้วยความร่วมมือกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ ส่งเสริมให้มีการบันทึกข้อมูลแบบ MARC เป็นต้น

รายการบรรณานุกรมแห่งชาติของไทย http://www.nlt.go.th/th_tnb.htm

รายการอ้างอิง:

[1] United States Copyright Office. [ออนไลน์] http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Copyright_Office. Accessed: 20100628 : 00.07.

[2] Haddad, Peter. 1999. National bibliography in Australia: moving into the next millennium. [ออนไลน์] http://archive.ifla.org/IV/ifla65/papers/016-123e.htm. Accessed: 20100629 : 09.50.

[3] Bibliographic Data Services Limited. [ออนไลน์]. http://www.bibliographicdata.co.uk. Accessed: 20100629 : 17.30.

[4]Nielsen UK ISBN Agency. [ออนไลน์] http://www.isbn.nielsenbook.co.uk/controller.php?page=121. Accessed: 20100629 : 14.25.

[5]The British National Bibliography. [ออนไลน์] http://www.bl.uk/bibliographic/natbib.html. Accessed: 20100629 : 13:00.

[6] สุนทรี หังสสูต. การควบคุมทางบรรณานุกรมเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

National Center for Genetic Engineering and Biotechnologyศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
National characteristics, Americanเอกลักษณ์ของชาติอเมริกัน [TU Subject Heading]
National characteristics, Chineseเอกลักษณ์ของชาติจีน [TU Subject Heading]
National characteristics, Japaneseเอกลักษณ์ของชาติญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
National characteristics, Laotian, in literatureเอกลักษณ์ของชาติลาวในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nata de coco(n) วุ้นมะพร้าวที่เกิดจากการหมักด้วยน้ำมะพร้าว
nata de pina(n) วุ้นมะพร้าวที่เกิดจากการหมักด้วยสับประรด
natatoryเกี่ยวกับการว่ายน้ำ
National Diet(org) สภานิติบัญญัติแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น
national gallery(n) หอศิลป์แห่งชาติ
NATIONAL SECURITY AGENCY(n) สภาความมั่นคง
NATIONAL SECURITY AGENCYสภาความมั่นคงแห่งชาติ
nationate[เเนเชอะเนท] (vt) ทําให้เกิดประเทศ
nationative[เเนะเชอะนะทิฟว] (adj) ซึ่งทําให้เกิดประเทศ, ซึ่งทําให้เป็นของชาติ
nationatory[แนเชอะนะเทอะริ] (n) ภูมิการ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
natA book descriptive of the wonders of nature.
natAcid rain is not a natural phenomenon.
natA considerable amount of money was appropriated for the national defense.
natAfrica has a lot of nature.
natAll men have some natural talent, but the question is whether they can use it or not.
natAll these are ways of exceeding the bounds imposed on us by human nature.
natAlthough natto smells awful, it is delicious.
natAmerica is second to none in natural resources.
natAmong natural object, there are many that we can turn to account.
natAn analysis of the nature of the heat island phenomenon and countermeasures.
natAn army is a nation within a nation; it is one of the vices of our age.
natA national campaign for energy saving is underway.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตายดี(v) naturally die, Syn. ตายเอง, Example: เขาทำเลวมามากคงไม่ตายดีหรอก, Thai Definition: ตายตามธรรมชาติ มักใช้ในทางปฏิเสธว่าไม่ตายดี
กคช.(n) National Housing Authority, See also: NHA, Syn. การเคหะแห่งชาติ
นาซา(n) NASA, See also: National Aeronautics and Space Administration, Syn. องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (ของสหรัฐอเมริกา)
นาโต(n) NATO, See also: North Atlantic Treaty Organization, Syn. องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ
เนคเทค(n) NECTEC, See also: National Electronics and Computer Technology Center, Syn. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สขช.(n) National Intelligence Agency, See also: NIA, Syn. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สพช.(n) National Energy Policy Office, See also: NEPO, Syn. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
สยช.(n) National Youth Bureau, See also: NYB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
สวทช.(n) National Science and Technology Development Agency, Syn. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สสช.(n) National Statistical Office, See also: NSO, Syn. สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเอสบีเอ็น[Ai.Ēs.Bī.En.] (x) EN: ISBN (International Standard Book Number)  FR: ISBN [m]
อำนาจ[amnāt] (n) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery  FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจเจริญ[Amnāt Jaroēn] (n, prop) EN: Amnat Charoen  FR: Amnat Charoen
อำนาจควบคุม[amnāt khūapkhum] (n, exp) EN: mastery ; domination
อำนาจเหนือธรรมชาติ[amnāt neūa thammachāt] (n, exp) EN: supernatural power ; supernatural  FR: pouvoir surnaturel [m]
อนาโตเลีย = อานาโตเลีย[Anātōlīa = Ānātōlīa] (n, prop) EN: Anatolia  FR: Anatolie [f]
อนุโมทนาบัตร[anumōthanābat] (n) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege
อนุรักษ์ธรรมชาติ[anurak thammachāt] (n, exp) EN: nature conservation  FR: conservation de la nature [f]
อภิเษก[aphisēk] (n) EN: coronation ; royal wedding
อัปมงคล = อปมงคล[appamongkhon] (adj) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious  FR: sinistre ; lugubre

CMU English Pronouncing Dictionary
NAT N AE1 T
NATH N AE1 TH
NATE N EY1 T
NATS N AE1 T S
NATO N EY1 T OW0
NATA N AA1 T AH0
NATAL N AH0 T AA1 L
NATAL N EY1 T AH0 L
NATHE N EY1 DH
NATAN N EY1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Nat (n) nˈæt (n a1 t)
NATO (n) nˈɛɪtou (n ei1 t ou)
natal (j) nˈɛɪtl (n ei1 t l)
natty (j) nˈætiː (n a1 t ii)
Nathan (n) nˈɛɪθən (n ei1 th @ n)
nation (n) nˈɛɪʃən (n ei1 sh @ n)
native (n) nˈɛɪtɪv (n ei1 t i v)
natter (v) nˈætər (n a1 t @ r)
nature (n) nˈɛɪtʃər (n ei1 ch @ r)
Natalie (n) nˈætəliː (n a1 t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资源[zī yuán, ㄗ ㄩㄢˊ, / ] natural resource (such as water or minerals); resource (such as manpower or tourism), #592 [Add to Longdo]
自然[zì rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] nature; natural; naturally, #622 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence, #850 [Add to Longdo]
民族[mín zú, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, ] nationality; ethnic group, #1,043 [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] nature's color; green or blue; greenish black; youth; young (of people); abbr. for Qinghai province 青海, #1,844 [Add to Longdo]
性格[xìng gé, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄜˊ, ] nature; disposition; temperament; character, #2,731 [Add to Longdo]
国有[guó yǒu, ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˇ, / ] nationalized; public; government owned; state-owned, #2,838 [Add to Longdo]
性质[xìng zhì, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ, / ] nature; characteristic, #2,858 [Add to Longdo]
天然[tiān rán, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ, ] natural, #3,852 [Add to Longdo]
国有企业[guó yǒu qǐ yè, ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] nationalized business; state-owned business, #3,866 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[なつ, natsu] (n) ฤดูร้อน
捺印[なついん, natsuin] (n) การประทับตรา
夏祭り[なつまつり, natsumatsuri] (n) เทศกาลฤดูร้อน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
夏休み[なつやすみ, natsuyasumi] TH: วันหยุดภาคฤดูร้อนเดือนสิงหาคม  EN: summer vacation
なつ[なつ, natsu] TH: หน้าร้อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Nationalstaat(n) |der, pl. -staaten| ประเทศที่มีประชากรเพียงชนชาติเดียว, See also: A. Vielvölkerstaat
natürlichอย่างแน่นอน, โดยธรรมชาติ
Monat(n) |der, pl. Monate| เดือน
Monate(n) |pl.|, See also: der Monat
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ
übernatürliche Kräfte|pl.| อิทธิฤทธิ์
Internat(n) |das, pl. Internate| โรงเรียนประจำ, โรงเรียนกินนอน
Ordination(n) |die, pl. Ordinationen| การบวชเป็นพระทางศาสนาพุทธ เช่น Er konnte erst mit zwanzig Jahren die volle Ordination empfangen., See also: die Priesterweihe, die Primiz
Spinat(n) |der, pl. Spinate| ผักโขม
fanatisch(adj) คลั่งไคล้, เป็นแฟนคลับ เช่น Frauen sind ebenso fanatisch beim Fußball wie Männer, ziehen Vereinstrikots über und legen die üblichen Fanutensilien an.; Jetzt vor den Wahlen werden meine Gegner fanatisch.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
natürliche Gabe {f}dower [Add to Longdo]
Nation {f} | Nationen {pl}nation | nations [Add to Longdo]
Nationalbibliothek {f}national library [Add to Longdo]
Nationalcharakter {m}national trait [Add to Longdo]
Nationalfeiertag {m}; Staatsfeiertag {m}national holiday [Add to Longdo]
Nationalgefühl {n}national feeling; feeling for one's country [Add to Longdo]
Nationalgericht {n}national dish [Add to Longdo]
Nationalgetrnk {n}national drink [Add to Longdo]
Nationalheld {m}national hero [Add to Longdo]
Nationalheldin {f}national heroine [Add to Longdo]
Nationalhymne {f}national anthem [Add to Longdo]
Nationalisierung {f}nationalization [Add to Longdo]
Nationalismus {m}nationalism [Add to Longdo]
Nationalist {m} | Nationalisten {pl}nationalist | nationalists [Add to Longdo]
Nationalität {f} | Nationalitäten {pl}nationality | nationalities [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
nationalité(n) |f| สัญชาติ
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, Syn. nager à la piscine
ordinateur(n) |m, pl. ordinateurs| เครื่องคอมพิวเตอร์
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
オリジネートモード[おりじねーともーど, orijine-tomo-do] originate mode [Add to Longdo]
ガウス消去[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] Gaussian elimination [Add to Longdo]
グリフ座標系[ぐりふざひょうけい, gurifuzahyoukei] glyph coordinate system [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
ソフト行末[そふとぎょうまつ, sofutogyoumatsu] soft line terminator [Add to Longdo]
ターミネータ[たーみねーた, ta-mine-ta] terminator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
国宝[こくほう, kokuhou] nationaler_Schatz [Add to Longdo]
国歌[こっか, kokka] Nationalhymne [Add to Longdo]
国民[こくみん, kokumin] Nation, Volk, Buerger [Add to Longdo]
[なつ, natsu] Sommer [Add to Longdo]
夏休み[なつやすみ, natsuyasumi] Sommerferien [Add to Longdo]
夏物[なつもの, natsumono] Sommerkleider [Add to Longdo]
天寿[てんじゅ, tenju] natuerliche_Lebensdauer [Add to Longdo]
天性[てんせい, tensei] natuerliche_Anlage, Natur [Add to Longdo]
天災[てんさい, tensai] Naturkatastrophe [Add to Longdo]
天然[てんねん, tennen] Natur- [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top