ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mill

M IH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mill-, *mill*
English-Thai: Longdo Dictionary
millennium(n) สหัสวรรษ, ช่วงเวลาหนึ่งพันปี
milling(adj) (คน) จำนวนมหาศาล เช่น Do you imply that in the dark, amid yelling, bottle throwing and insults, while faced with thousands of milling people, the police could sort out the four groups and could then apply the appropriate kinds of restraint? You must be dreaming., When he was 24 and 25 so many songs came to him that he began to write everywhere-in cars, trains, and in backstage rooms with milling people.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mill(n) โรงงานผลิตสินค้า, See also: โรงสี, Syn. plant, millhouse
mill(n) เครื่องโม่, See also: เครื่องบด, Syn. grinder, grater, quern
mill(vt) บด, See also: โม่, สี, Syn. granulize, crumble
mill(vi) ทำขอบให้เป็นหยักหรือร่องที่มีขนาดสม่ำเสมอ เช่น ขอบเงินเหรียญ
mill(vt) ตี
mill(vt) คน
milli(prf) พัน
miller(n) ผู้เป็นเจ้าของโรงโม่, Syn. mill operator, meal grinder
millet(n) ข้าวฟ่าง, See also: ข้าวเดือย
millage(n) อัตราค่าภาษี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mill(มิล) n. โรงเครื่องจักรเครื่องกล,โรงงาน,โรงสี,โรงโม่,โรงบดวัตถุ,เครื่องบด,โรงประกอบหัตถกรรม,หน่วยงานที่ผลิตสิ่งใด ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก . vt. บด,โม่,ต่อสู้,เอาชนะ,ตี,ชก,ต่อย. -Phr. (through the mill ผ่านความยากลำบาก), See also: millable adj.
mill work(มิล'เวิร์ด) n.งานช่างไม้จากโรงงาน. งานในโรงงาน,งานช่างไม้สำเร็จรูป
millennial(มิเลน'เนียล) adj. เกี่ยวกับหนึ่งพันปี
millennium(มิเลน'เนียม) n. ระยะเวลาหนึ่งพันปี pl.millenniums,-millennia
millepede(มิล'ละพีด') n. กิ้งกือ
millepore(มิล'ละพอร์,-โพ) n. hydrozoan (ดู) จำพวกหนึ่งที่มีผิวหน้าเรียบและมีรูมาก
miller(มิล'เลอะ) n. เจ้าของโรงสี,เจ้าของโรงงาน,เครื่องสีหรือโม่
miller's- thumb(มิล'เลอซธัม'บฺ) n. ชื่อปลาน้ำจืด
millesimal(มิเลส'ซะเมิล) adj. หนึ่งในพัน n. ที่พัน, See also: millesimally, adv.
millet(มิล'ลิท) n. ข้าวเดือย,ข้าวฟ่าง,เมล็ดของพืชดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
mill(n) โรงสี,โรงโม่,เครื่องบด,โรงทำกระดาษ,โรงไม้
mill(vt) สีข้าว,โม่,บด
millennial(adj) พันปี
millennium(n) เวลาหนึ่งพันปี,วันครบรอบพันปี
millepede(n) กิ้งกือ
miller(n) เจ้าของโรงสี
millet(n) ข้าวฟ่าง,ลูกเดือย
millimetre(n) ความยาวเป็นมิลลิเมตร
milliner(n ) ช่างทำหมวกสตรี,ผู้ขายหมวกสตรี
millinery(n) หมวกสตรี,ร้านขายหมวกสตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mill powerกำลังแรงน้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
milled moneyเงินเหรียญกระษาปณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
millenarianismลัทธิสหัสวรรษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
millenniumสหัสวรรษ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
milli-มิลลิ- [10-3] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
million instructions per second (MIPS)ล้านคำสั่งต่อวินาที (มิปส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
million instructions per second (MIPS)ล้านคำสั่งต่อวินาที (มิปส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
millisecondมิลลิวินาที [10-3 วินาที] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
millisecondมิลลิวินาที [10-3 วินาที] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Millenniumสหัสวรรษ, Example: “สหัสวรรษ” (อ่านว่า สะ-หัด-สะ-วัด) ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “millennium” (อ่านว่า มิล-เลน-เนียม) หมายถึงรอบ ๑๐๐๐ ปี คำว่า “สหัส” (อ่านว่า สะ-หัด หรือ สะ-หัด-สะ) หมายถึง “พัน” คำว่า “วรรษ” (อ่านว่า วัด) หมายถึง “ฝน” หรือ “ปี” โดยการเริ่มนับนั้นมีความเห็นต่างกันเป็น ๒ อย่างคือ กลุ่มหนึ่งถือว่าเริ่มจากปีที่ลงท้ายด้วย ๐๐๐ (อ่านว่า ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์) และจบลงที่ปีซึ่งลงท้ายด้วย ๙๙ ๙ (อ่านว่า เก้า เก้า เก้า) ส่วนอีกกลุ่ม หนึ่งถือว่าเริ่มจากปีที่ลงท้ายด้วย ๐๐๑ (อ่านว่า ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง) และจบลงที่ปีซึ่งลงท้าย ด้วย ๐๐๐ (อ่านว่า ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์) เพราะฉะนั้น สหัสวรรษที่ ๒ จึงหมายถึงช่วงเวลา จากปี ๑๙๐๐ ถึงปี ๑๙๙๙ หรือปี ๑๙๐๑ (อ่านว่า หนึ่งพันเก้าร้อยเอ็ด หรือ หนึ่งพันเก้า ร้อยหนึ่ง) ถึงปี ๒๐๐๐ ในปัจจุบันเราอยู่ในสหัสวรรษที่ ๓ ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ [อื่นๆ]
Millennium celebrations (Year 2000)งานฉลองครบรอบพันปี (ปี 2000) [TU Subject Heading]
Millennium Development Goalsเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ [การทูต]
Millennium Development Goalsเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ [เศรษฐศาสตร์]
Millennium Summitการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษ การประชุมสุดยอดของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลที่จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2543 (ค.ศ. 2000) เพื่อให้ผู้นำประเทศต่าง ๆ เสนอข้อคิดเห็นต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสหประชาชาติในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงและสิ่งท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ที่ประชุมยืนยันพันธกรณีร่วมกันที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สหประชา ชาติในการดำเนินการเรื่องสำคัญของมนุษยชาติ ดังระบุไว้ในปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Declaration)] [การทูต]
Miller Fisher syndromeกลุ่มอาการมิลเลอร์ ฟิชเชอร์ [TU Subject Heading]
Milletข้าวฟ่าง [TU Subject Heading]
Millet industryอุตสาหกรรมข้าวฟ่าง [TU Subject Heading]
Milli Mhoมิลลิโมห์ [การแพทย์]
Milli-Micronsมิลลิไมครอน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
millenium(n, adj) สิ่งที่คนทั่วไปไม่คาดคิดว่าจะเป็นไปไดเ
millionce[มิล'เลียนซฺ] (adv) ล้านครั้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mill400 million people speak English as their first language.
millAbout two million pounds of flour are exported annually.
millAbout two million pounds of wheat were exported annually.
millAccording to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
millA Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.
millAll's grist that comes to his mill. [Proverb]
millA Mr Miller wants to see you.
millAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
millAs of 1991, the population of this city is around one million.
millAt last a chance in a million arrived.
millAt present there are about 31 million Americans over the age of sixty-five.
millBetween 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิลลิกรัม(n) milligram, Syn. มก., Example: ร่างกายต้องการสังกะสีจากอาหารเพียงวันละ 10-15 มิลลิกรัม, Thai Definition: ชื่อมาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 กรัม, Notes: (ฝรั่งเศส)
มิลลิเมตร(n) millimeter, Syn. มม., Example: จังหวัดตราดมีฝนรวมทั้งปี เฉลี่ยประมาณ 4,450 มิลลิเมตร, Thai Definition: ชื่อมาตราวัดตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 เมตร, Notes: (ฝรั่งเศส)
มก.(clas) milligramme, See also: mg, miligram, Syn. มิลลิกรัม, Thai Definition: มาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 กรัม
มล.(clas) millilitre, See also: ml, milliliter, Syn. มิลลิลิตร, Thai Definition: มาตราตวงตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 ลิตร
โรงสี(n) mill
โรงสี(n) mill, Syn. โรงสีข้าว, Count Unit: โรง, แห่ง
สหัสวรรษ(n) millennium
โรงสีข้าว(n) mill, Syn. โรงสี, Example: จังหวัดนครราชสีมามีจำนวนโรงสีข้าวมากที่สุดในประเทศไทย, Count Unit: โรง, Thai Definition: สถานที่ทำการสีข้าว
มหาเศรษฐี(n) millionaire, Ant. ยาจก, Example: คนบางคนถึงจะเป็นมหาเศรษฐี ก็ไม่มีความสุขเพราะใจไม่เป็นสุข, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีเงินมากมายมหาศาล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขัดสี(v) mill, See also: grind or crush in a mill, Example: อาหารที่ให้สังกะสีปานกลางได้แก่ถั่วเมล็ดแห้งและข้าวที่ขัดสีแต่น้อย, Thai Definition: กะเทาะให้เปลือกออกด้วยเครื่องสี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านรับรอง[bānraprøng] (n) EN: guesthouse  FR: pension de famille [f]
บรมวงศานุวงศ์[Børommawongsānuwong] (n, prop) EN: Royal family  FR: Famille royale (de Thaïlande) [f]
บด[bot] (v) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop  FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
เชื้อ[cheūa] (n) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion  FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
ชื่อสกุล[cheūsakun] (n, prop) EN: family name  FR: nom de famille [m] ; patronyme [m]
ชีวิตแต่งงาน[chīwit taeng-ngān] (n, exp) EN: married life ; family life ; wedlock ; matrimony  FR: vie de famille [f]
แดงเลือดนก[daēng leūat nok] (adj) EN: vermilion ; bright red ; scarlet  FR: vermillon ; cramoisi
แดงสด[daēng sot] (adj) EN: vermilion ; bright red ; scarlet  FR: vermillon ; écarlate
ดัชมิลล์[Datcha Miol] (tm) EN: Dutch Mill  FR: Dutch Mill
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[hendūay yāngying] (xp) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more  FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire

CMU English Pronouncing Dictionary
MILL M IH1 L
MILLN M IH1 L N
MILLY M IH1 L IY0
MILLS M IH1 L Z
MILLE M IH1 L
MILLI M IH1 L IY0
MILLAR M IH1 L ER0
MILLAN M IH1 L AH0 N
MILLER M IH1 L ER0
MILL'S M IH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mill (v) mˈɪl (m i1 l)
Milly (n) mˈɪliː (m i1 l ii)
mills (v) mˈɪlz (m i1 l z)
Millie (n) mˈɪliː (m i1 l ii)
Millom (n) mˈɪləm (m i1 l @ m)
milled (v) mˈɪld (m i1 l d)
miller (n) mˈɪlər (m i1 l @ r)
millet (n) mˈɪlɪt (m i1 l i t)
milli- (j) mˈɪlɪ- (m i1 l i -)
millers (n) mˈɪləz (m i1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小米[xiǎo mǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄧˇ, ] millet, #8,973 [Add to Longdo]
谷子[gǔ zi, ㄍㄨˇ ㄗ˙, ] millet, #23,779 [Add to Longdo]
百万富翁[bǎi wàn fù wēng, ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄈㄨˋ ㄨㄥ, / ] millionaire, #26,575 [Add to Longdo]
研磨[yán mó, ㄧㄢˊ ㄇㄛˊ, ] milling; to grind; to polish by grinding; to abrade; whetstone; pestle, #30,181 [Add to Longdo]
万众一心[wàn zhòng yī xīn, ㄨㄢˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧ ㄒㄧㄣ, / ] millions of people all of one mind (成语 saw); the people united, #38,723 [Add to Longdo]
毫米[háo mǐ, ㄏㄠˊ ㄇㄧˇ, ] millimeter, #40,259 [Add to Longdo]
毫升[háo shēng, ㄏㄠˊ ㄕㄥ, ] milliliter, #43,983 [Add to Longdo]
[mí, ㄇㄧˊ, ] millet, #44,464 [Add to Longdo]
磨坊[mò fáng, ㄇㄛˋ ㄈㄤˊ, ] mill, #45,318 [Add to Longdo]
毫克[háo kè, ㄏㄠˊ ㄎㄜˋ, ] milligram, #73,571 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Milliarde(n) |die, pl. Milliarden| พันล้าน
Million(n) |die, pl. Millionen| หนึ่งล้าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milliardär {m} | Milliardäre {pl}billionaire; multimillionaire | billionaires [Add to Longdo]
Milliarde {f} | Milliarden {pl}billion; thousand million | billions [Add to Longdo]
Milligramm {n}milligram [Add to Longdo]
Milliliter {m}millilitre; milliliter [Am.] [Add to Longdo]
Millimeter {m,n}millimeter [Am.]; millimetre [Br.] [Add to Longdo]
Millimeterpapier {n}graph paper [Add to Longdo]
Millimeterpapier {n}scale paper [Add to Longdo]
Millimoläquivalent {n} (pro l)millimol equivalent (per liter); meq/l [Add to Longdo]
Million {f} | Millionen {pl}million | millions [Add to Longdo]
Millionär {m} | Millionäre {pl}millionaire | millionaires [Add to Longdo]
Millionenauftrag {m}contract worth millions [Add to Longdo]
Millionenschaden {m}damage running into millions [Add to Longdo]
Millionenstadt {f}town with over a million inhabitants [Add to Longdo]
Millionstel {n}millionth part; millth [Add to Longdo]
Millionstel {n}micros [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mille(numéro) หนึ่งพัน, 1000
mille milliard(numéro) หนึ่งล้านล้าน, 1000000000000
un milliard(numéro) หนึ่งพันล้าน, 100000000
un million(numéro) หนึ่งล้าน, 1000000
cent mille(numéro) หนึ่งแสน, 100000, ร้อยพัน
dix mille(numéro) หนึ่งหมื่น, 10000, สิบพัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
おこし種;粔籹種(oK)[おこしだね, okoshidane] (n) (See 興し・おこし) roasted millet or rice cake used to make okoshi [Add to Longdo]
ぎざぎざ(P);ギザギザ[gizagiza (P); gizagiza] (adj-na,adj-no,n,adv) (on-mim) jagged; notched; corrugated; milled; serrated; (P) [Add to Longdo]
ウィンドミル;ウインドミル[uindomiru ; uindomiru] (n) windmill [Add to Longdo]
エンドミル[endomiru] (n) endmill [Add to Longdo]
コーヒーミル[ko-hi-miru] (n) coffee mill; coffee grinder [Add to Longdo]
スケ[suke] (ctr) square millimetres; mm**2 [Add to Longdo]
スタンプミル[sutanpumiru] (n) stamp mill [Add to Longdo]
ストリップミル[sutorippumiru] (n) strip mill [Add to Longdo]
トレッドミル[toreddomiru] (n) treadmill [Add to Longdo]
バーミリオン[ba-mirion] (n,adj-no) vermillion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ミップス[みっぷす, mippusu] MIPS (million instructions per second) [Add to Longdo]
ミリ[みり, miri] milli-, 10**-3, m [Add to Longdo]
ミリ秒[ミリびょう, miri byou] millisecond [Add to Longdo]
ミレニウム[みれにうむ, mireniumu] Millenium [Add to Longdo]
ミレニアム[みれにあむ, mireniamu] Millenium [Add to Longdo]
ページミル[ぺーじみる, pe-jimiru] PageMill [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
億万長者[おくまんちょうじゃ, okumanchouja] Millionaer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mill
   n 1: a plant consisting of one or more buildings with facilities
      for manufacturing [syn: {factory}, {mill}, {manufacturing
      plant}, {manufactory}]
   2: Scottish philosopher who expounded Bentham's utilitarianism;
     father of John Stuart Mill (1773-1836) [syn: {Mill}, {James
     Mill}]
   3: English philosopher and economist remembered for his
     interpretations of empiricism and utilitarianism (1806-1873)
     [syn: {Mill}, {John Mill}, {John Stuart Mill}]
   4: machinery that processes materials by grinding or crushing
     [syn: {mill}, {grinder}, {milling machinery}]
   5: the act of grinding to a powder or dust [syn: {grind},
     {mill}, {pulverization}, {pulverisation}]
   v 1: move about in a confused manner [syn: {mill}, {mill about},
      {mill around}]
   2: grind with a mill; "mill grain"
   3: produce a ridge around the edge of; "mill a coin"
   4: roll out (metal) with a rolling machine

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 m, m
 
 1. (kıs.) majesty, male, manual, mark, marquis, married, masculine mass, medicine, medium, meridian, mile, mill, minim, minute, modulus, month, moon, morning, mountain, noon.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top