ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mani

M AA1 N IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mani-, *mani*
Possible hiragana form: まに
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mania(n) ความคลั่งไคล้, See also: ความหลงใหล, ความลุ่มหลง, ความขาดสติ, Syn. craze, lunacy, madness
manic(adj) เกี่ยวกับความคลั่งไคล้
maniac(n) คนบ้า, See also: คนคลั่ง, คนขาดสติ, คนวิกลจริต, Syn. lunatic, freak
Manila(n) กรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์
manioc(n) มันสำปะหลัง, Syn. cassava
manikin(n) หุ่นจำลองสำหรับแสดงเสื้อผ้า, Syn. puppet, marionette
manikin(n) หุ่นคนสำหรับการเรียนการสอนทางการแพทย์, Syn. model
manikin(n) คนแคระ, See also: คนเตี้ยเล็กผิดปกติ, Syn. dwarf, pigmy
maniacal(adj) คลั่งไคล้, See also: หลงใหล
manicure(n) การตกแต่งเล็บและมือ (การเสริมสวย), See also: การทำเล็บ, Syn. buffing, nial-polishing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mania(เม'เนีย,เมน'ยะ) n. ความบ้า,ความตื่นเต้นหรือกระตือรือร้นอย่างมากเกินปกติ,ความคลั่ง,ความบ้าคลั่ง, Syn. craze
maniac(เม'นิแอค) n. คนบ้า,คนคลั่ง,คนวิกลจริต adj. บ้า,คลั่ง,วิกลจริต
maniacal(มะไน'อะเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) ความบ้า,ความคลั่ง,คนบ้า, See also: maniacally adv.
manic(แมน'นิค,เม'นิค) adj. เกี่ยวกับหรือเป็นบ้า
manicure(แมน'นะเคียวร์) n. การ (อาชีพ) ตกแต่งมือและเล็บมือ,ช่างแต่งเล็บ. v. แต่งเล็บ
manicurist(แมน'นะเคียวริสทฺ) n. ช่างแต่งเล็บ
manifest(แมน'นะเฟสทฺ) adj. ชัดแจ้ง,เป็นที่เข้าใจดี,ประจักษ์,แสดงออกซึ่งสิ่งที่ถูกกดดันไว้ vt. แสดง,ประจักษ์,พิสูจน์,เปิดเผยชัดแจ้ง,ปรากฎชัดแจ้ง. n. รายการสินค้าหรือรายชื่อผู้โดยสารของเครื่องบินหรือเรือ., See also: manifestly adv. manifestness n.
manifestation(แมนนะเฟสเท'เชิน) n. การสำแดง,การแสดง,การปรากฎ,วิธีการปรากฎหรือแสดงเครื่องบ่งชี้,การเดินขบวน,การแห่แหน, Syn. sign, grounds
manifesto(แมนนะเฟส'โท) n. การแถลงการณ์,ประกาศ,การประกาศนโยบาย,การแสดงออกซึ่งความคิด วัตถุประสงค์ นโยบาย
manifold(แมน'นะโฟลด์) adj. หลายชนิด,หลากหลาย,มากมาย,นานา,หลาย n. สิ่งที่มีหลายส่วนหลายลักษณะ,สิ่งจำลอง, (เครื่องกลไก) ห้องที่มีทางออกหลายทาง. vt. ถ่ายสำเนา,อัดสำเนา., See also: manifoldness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mania(n) ความคลุ้มคลั่ง,ความบ้า,ความบ้าคลั่ง
maniac(adj) คลุ้มคลั่ง,บ้า,บ้าคลั่ง,วิกลจริต
maniac(n) คนคลุ้มคลั่ง,คนบ้า,คนวิกลจริต
manicure(n) การแต่งเล็บ
manicure(vt) แต่งเล็บ
manicurist(n) ช่างแต่งเล็บ,ช่างทำเล็บ
manifest(adj) กระจ่างแจ้ง,ชัดแจ้ง,เป็นที่ประจักษ์
manifest(vt) สำแดง,แสดง,ประจักษ์,พิสูจน์
manifestation(n) การปรากฏ,การประกาศ,การสำแดง,การเดินขบวน
manifold(adj) หลายเท่า,มากมาย,ซับซ้อน,หลากหลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manière criblée; dotted manner๑. กลวิธีพิมพ์ภาพลายจุด๒. ภาพพิมพ์ลายจุด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maniaอาการฟุ้งพล่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifest๑. ประกาศเป็นทางการ (ก. ปกครอง)๒. คำแสดง (ก. ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestบัญชีสำแดง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
manifest convergent strabismus; esotropiaตาเหล่ปรากฏเข้าใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifest divergent strabismusตาเหล่ปรากฏออกนอก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifest intentionเจตนาโดยชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifest strabismus; heterotropiaตาเหล่ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifestation๑. การแสดง (ก. แพ่ง)๒. การเดินขบวน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestation of intentionการแสดงเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maniaอาการคลั่ง, ภาวะคลุ้มคลั่ง, โรคจิตอารมณ์คลั่ง [การแพทย์]
Manic Depressive Diseaseความผิดปกติทางอารมณ์ที่ผู้ป่วยมีอาการคลั่ง [การแพทย์]
Manic Depressive Psychosisโรคจิตอารมณ์คลุ้มคลั่งและซึมเศร้า [การแพทย์]
Manic Depressive Psychosisโรคจิตอารมณ์เศร้า [การแพทย์]
Manic Disorderโรคจิตชนิดแมเนี่ย [การแพทย์]
Manic Episodeโรคจิตทางอารมณ์ระยะคลั่ง [การแพทย์]
Manic Syndromeอาการคลุ้มคลั่ง [การแพทย์]
Manicuringการตกแต่งเล็บ [TU Subject Heading]
Manifestบัญชีขนส่ง(ของเสีย), Example: บัญชีขนส่งของเสีย ซึ่งต้องแสดงเป็นรายการ ระบุลักษณะ สมบัติ ปริมาณ และแหล่งที่มีของของเสียนั้น โดยมีผู้รับผิดชอบหรือผู้นำของเสียมาเซ็นต์ชื่อรับผิดชอบพร้อมทั้งอธิบาย วิธีการกำจัดของเสียต่อไปด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Manifestationแสดงลักษณะ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Manifer[man·i·fer] (n) เกราะมือ
Image:
manipulate[แมนิพูเลท] (vt) เป่าหู

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maniHe don't manifest much desire to win the game.
maniHe has mania for sports cars.
maniHe made no manifestation of his disappointment.
maniHe manifested his character in his behavior.
maniIt's being manipulated by investors trying to make it rich.
maniIt was a manifest error of judgement.
maniJoy was manifest on the child's face.
maniOh, the driver is a maniac.
maniSpirit manifested itself.
maniThe fact manifests his innocence.
maniThe guilt manifests itself on his face.
maniThe mayor manifested his discontent with the new plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บงการ(n) instigator, See also: manipulator, Syn. คนบงการ, Example: เจ้าพ่อชิคาโกผู้นี้ เคยเป็นผู้บงการสั่งฆ่าคนนับไม่ถ้วน, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ควบคุมดูแลสั่งการอย่างเฉียบขาด
มันสำปะหลัง(n) cassava, See also: manioc or tapioca plant, genus Manihot, Example: เมื่อราคามันสำปะหลังสูงขึ้น คนชนบทบางส่วนก็เพิ่มเนื้อที่ปลูกมันสำปะหลังกันมากขึ้น, Count Unit: หัว, Thai Definition: ชื่อพันธุ์ไม้ต้นขนาดย่อม ใช้หัวทำแป้ง
มะขามเทศ(n) Manila tamarind, Example: เด็กๆ กำลังกินมะขามเทศจากฝักที่ร่วงอยู่ใต้ต้น, Count Unit: ต้น, ฝัก, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Pithecellobium dulce Benth. ในวงศ์ Leguminosae ลำต้นและกิ่งมีหนาม ฝักกินได้
ปล่อยไก่(v) make a fool, See also: manifest one's stupidity, Example: เธอปล่อยไก่ไปตัวเบ้อเร่อ เพราะว่าไม่รู้ความจริงแล้วก็หน้าแดงเพราะความอาย, Thai Definition: แสดงความโง่ออกมา, Notes: (ปาก)
พหุคูณ(adj) multiple, See also: manifold, Syn. หลายเท่า, หลายทบ, Example: โปรแกรมบทเรียน CAI คงจะมีความซับซ้อนขึ้นเป็นพหุคูณ
เฮี้ยน(v) make its power felt, See also: manifest its power, Example: เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ หรือใครๆ เขาว่าเฮี้ยน เขาจะต้องตามไปสักการะเสมอ, Thai Definition: มีกำลังแรง หรือมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่อาจบันดาลให้เป็นไปได้, Notes: (ปาก)
ร่า(adv) openly (as when smiling), See also: manifestly, Syn. เปิดร่า, Thai Definition: เปิดเต็มที่ (ใช้แก่อาการที่เห็นจะแจ้งหรือเปิดเผยเต็มที่)
ชักใย(v) manipulate behind the scene, See also: pull the strings behind the scene, Example: ตำรวจได้ตามสืบค้นแล้วพบว่าคดีนี้มีคนคอยชักใยอยู่เบื้องหลัง, Thai Definition: บงการอยู่เบื้องหลัง
เชิด(v) manipulate, See also: direct from behind the scene, make someone act in one's own behalf, Example: รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลหุ่นให้เขาเชิด, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน
เชิดหุ่น(v) perform the puppet, See also: manipulate, Syn. เชิดเพลงรำ, Example: คณะละครเชิดหุ่นราวกับว่าหุ่นนั้นมีชีวิตจริงๆ, Thai Definition: ยกชูหุ่นขึ้นให้แสดงกิริยาท่าทางไปตามบทบาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากัปกิริยา[ākapkiriyā] (n) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing  FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
ใช้วิธีอย่างเดียวกัน[chai withī yāng dīokan] (v, exp) EN: after the same method ; in the same way  FR: de la même manière
ชักใย[chak yai] (v, exp) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene  FR: tirer les ficelles
ช่างแต่งเล็บ[chang taeng lep] (n, exp) EN: manicurist  FR: manucure [m, f]
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adj) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring  FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adv) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly  FR: clairement ; manifestement
เชิง[choēng] (n) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs  FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
เชิด[choēt] (v) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf  FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ดัดจริต[datjarit] (v) EN: be affected  FR: être maniéré ; affecter

CMU English Pronouncing Dictionary
MANI M AA1 N IY0
MANIK M AE1 N IH0 K
MANIC M AE1 N IH0 K
MANIS M AE1 N IH0 S
MANIA M EY1 N IY0 AH0
MANIGO M AA0 N IY1 G OW0
MANILA M AH0 N IH1 L AH0
MANIAC M EY1 N IY0 AE2 K
MANION M AA0 N Y AO1 N
MANIER M EH1 N IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mania (n) mˈɛɪnɪəʳ (m ei1 n i@)
Manila (n) mˈənˈɪlə (m @1 n i1 l @)
maniac (n) mˈɛɪnɪæk (m ei1 n i a k)
manias (n) mˈɛɪnɪəʳz (m ei1 n i@ z)
Manilla (n) mˈənˈɪlə (m @1 n i1 l @)
maniacs (n) mˈɛɪnɪæks (m ei1 n i a k s)
manikin (n) mˈænɪkɪn (m a1 n i k i n)
Manillas (n) mˈənˈɪləz (m @1 n i1 l @ z)
Manitoba (n) mˌænɪtˈoubə (m a2 n i t ou1 b @)
maniacal (j) mˈənˈaɪəkl (m @1 n ai1 @ k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多种多样[duō zhǒng duō yàng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ, / ] manifold; all sorts; many and varied, #18,006 [Add to Longdo]
马尼拉[Mǎ ní lā, ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄌㄚ, / ] Manila (capital of Philippines), #23,524 [Add to Longdo]
[zhāng, ㄓㄤ, ] manifest, #24,565 [Add to Longdo]
千差万别[qiān chā wàn bié, ㄑㄧㄢ ㄔㄚ ㄨㄢˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] manifold diversity, #35,975 [Add to Longdo]
玛尼[Mǎ ní, ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ, / ] Mani (god), #38,938 [Add to Longdo]
摩尼教[Mó ní jiào, ㄇㄛˊ ㄋㄧˊ ㄐㄧㄠˋ, ] Manicheanism, #86,435 [Add to Longdo]
躁狂症[zào kuáng zhèng, ㄗㄠˋ ㄎㄨㄤˊ ㄓㄥˋ, ] mania; manic episode, #100,825 [Add to Longdo]
马尼托巴[Mǎ ní tuō bā, ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄊㄨㄛ ㄅㄚ, / ] Manitoba province, Canada, #524,243 [Add to Longdo]
共产党宣言[gòng chǎn dǎng xuān yán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, / ] Manifesto of the Communist Party; "Manifest der kommunistischen Partei" by Marx and Engels (1848) [Add to Longdo]
明教[Míng jiào, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˋ, ] Manicheism; same as 摩尼教 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
間に合う[まにあう, maniau] TH: ไปทันเวลา  EN: to be in time for
間に合う[まにあう, maniau] TH: เพียงพอ

German-Thai: Longdo Dictionary
Tischmanieren(n) |pl.| มารยาทบนโต๊ะอาหาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Manie {f}mania [Add to Longdo]
Manie {f}manner; way (of doing sth.) [Add to Longdo]
Manieren {pl} | gute Manieren | schlechte Manieren | mit guten Manierenmanners | good manners | bad manners | well-mannered [Add to Longdo]
Manieriertheit {f}mannerism [Add to Longdo]
Manierlichkeit {f}mannerliness [Add to Longdo]
Manifest {n}manifesto [Add to Longdo]
Manifestation {f}manifestation [Add to Longdo]
Maniküre {f} | Maniküre machen; sich manikürenmanicure | to manicure oneself [Add to Longdo]
Maniküre {f}manicurist [Add to Longdo]
Maniokstrauch {m} | Manioksträucher {pl}cassava | cassavas [Add to Longdo]
Manipulant {m}; Manipulantin {f}manipulative person [Add to Longdo]
Manipulation {f} | Manipulationen {pl}manipulation | manipulations [Add to Longdo]
Manipulation {f}; Verschleierung {f}; Spoofing {n}spoofing [Add to Longdo]
Manipulationstechnik {f}manipulative technique [Add to Longdo]
manifestieren; offenbaren; kund tun; bekunden | manifestierend; offenbarend; kund tuend; bekundend | manifestiert; offenbart; kund getan; bekundet | manifestiert; offenbart; tut kund; bekundet | manifestierte; offenbarte; tat kund; bekundeteto manifest | manifesting | manifested | manifests | manifested [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
あっと言う間に;あっという間に;あっとゆう間に[あっというまに(あっと言う間に;あっという間に);あっとゆうまに(あっと言う間に;あっとゆう間に), attoiumani ( atto iu mani ; attoiu mani ); attoyuumani ( atto iu mani ; attoyuu man] (exp) just like that (lit [Add to Longdo]
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
うつ状態;鬱状態;欝状態[うつじょうたい, utsujoutai] (n,adj-no) depression; manic depression [Add to Longdo]
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
とろろ昆布[とろろこんぶ;とろろこぶ, tororokonbu ; tororokobu] (n) (1) (uk) shredded kombu; (2) Kjellmaniella gyrata (species of kelp) [Add to Longdo]
アセンブリマニフェスト[asenburimanifesuto] (n) {comp} assembly manifest [Add to Longdo]
アンチヒューマニズム[anchihyu-manizumu] (n) anti-humanism [Add to Longdo]
インドゲルマン語族[インドゲルマンごぞく, indogeruman gozoku] (n) (obs) (See インドヨーロッパ語族) Indo-Germanic (family of languages) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゲルマニウム[げるまにうむ, gerumaniumu] germanium [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]
ローマ字化[ローマじか, ro-ma jika] romanisation [Add to Longdo]
改ざん検出[かいざんけんしゅつ, kaizankenshutsu] manipulation detection [Add to Longdo]
文字操作[もじそうさ, mojisousa] character manipulation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
間に合う[まにあう, maniau] rechtzeitig_kommen, erreichen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 deter
 
 1. (-red, -ring) niyetinden vazgeçirmek, caydırmak
 2. yıldırmak. determent engel, mani
 3. menolunma.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fetter
 
 1. pranga, bukağı
 2. (gen.) (çoğ.) engel, mani
 3. ayağına zincir vurmak, elini ayağını bağlamak
 4. bağlamak, engellemek, mani olmak, kayıt altına almak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 impediment
 
 1. engel, mani
 2. (huk.) evlenmeye mani sebep
 3. pelteklik. impedimen'tal engel kabilinden, mâni olan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mania
 
 1. fazla düşkünlük, iptilâ, merak, mani
 2. manya denilen bir çeşit delilik, cinnet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 obstruction
 
 1. mani, mania, engel, set
 2. blokaj, bloke etme. obstructionism siyasette bloke etme. obstructionist bloke eden kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 remora
 
 1. başındaki emici bir uzuv vasıtasıyle daha büyük balıklara yapışan bir çeşit balık, (zool.) Echeneis
 2. mani, geciktirme.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top