ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mm

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mm-, *mm*
Possible hiragana form: んん
English-Thai: Longdo Dictionary
MMC[M-M-C] (abbrev, uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, See also: flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
lemmatize(vi) ทำให้คำอยู่ในรูปปกติ หรือที่เรียกว่า Lemma เช่น คำว่า go คือ lemmatized form ของ going, went, gone
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
commission(n) คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, Syn. take out of commission
tummy rumble, tummy rumbling(n) เสียงท้องร้อง
election commission(n) คณะกรรมการเลือกตั้ง
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), Syn. GCD
lowest common multiple(n) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), See also: smallest common multiple, lcm, Syn. least common multiple
commitment(n) ฉันทามติ, ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ไม่ได้หมายถึงการรับผิดร่วมกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mm(abbr) คำย่อของ millimetre(s)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging, Ant. uncooperative, selfish
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accommodation billเช็ดหรือดราฟของคนหนึ่งเพื่อช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง
accommodation ladderบันไดข้างกาบเรือ
acommodationism(อะคิมโมเด' ชันนิสซึม) n. ลัทธิโอนอ่อนผ่อนตาม
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
aglimmer(อะกริม' เมอะ) adj. ริบหรี่
air commandกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ammeter(แอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าเป็นหน่วยแอมแปร์ (in amperes)

English-Thai: Nontri Dictionary
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้
accommodation(n) ที่พัก
ammonia(n) สารแอมโมเนีย
ammonite(n) หอยโข่ง
ammunition(n) อาวุธ,ระเบิด,ดินปืน,กระสุน
asymmetrical(adj) ไม่สมดุล,ไม่สมมาตร,ไม่ได้ส่วนสัด
chummy(adj) สนิทสนม,เป็นเพื่อนกัน,เป็นมิตร
clammy(adj) ชื้น,หมาด,เย็น
comma(n) จุลภาค,เครื่องหมายลูกน้ำ
command(n) คำสั่ง,คำบัญชา,การบังคับ,การบัญชาการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
MMA welding; manual metal-arc weldingการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
MMDS (multipoint microwave distribution system)เอ็มเอ็มดีเอส (ระบบกระจายสัญญาณไมโครเวฟหลายจุด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mmHe didn't have MMR shots in Japan.
mmMm-hm. I think so too.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[ā] (excl) EN: ah ! ; hmmm
อดีตเมีย[adīt mīa] (n, exp) EN: ex-wife  FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[adīt phanrayā] (n, exp) EN: ex-wife  FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
แอมโมเนีย[aēmmōnīa] (n) EN: ammonia  FR: ammoniac [m] ; gaz ammoniac [m] ; ammoniaque [f]
แอมโมเนียม[aēmmōnīem] (n) EN: ammonium ; NH4  FR: ammonium [m] ; NH4 [m]
แอมโมเนียมไนเทรต[aēmmōnīem naithrēt] (n, exp) EN: ammonium nitrate  FR: nitrate d'ammonium [m]
แอปเปิล[aeppoēn] (n) EN: apple  FR: pomme [f]
อาหารและที่พัก[āhān lae thīphak] (n, exp) EN: accommodation ; food and lodging  FR: repas et logement [mpl]
อาคาร[ākhān] (n) EN: building ; structure ; hall ; house  FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารสำนักงาน[ākhān samnakngān] (n, exp) EN: office building  FR: immeuble de bureaux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MMABATHO M AH0 B AA1 TH OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mm (n) mˈɪlɪmiːtəz (m i1 l i m ii t @ z)
Mme (n) mˈædˈæm (m a1 d a1 m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Programm(n) |das, pl. Programme| โปรแกรม
Sommer(n) |der| ฤดูร้อน
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| เสียงคนพูด, See also: der Schall, das Geräusch
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| คะแนนเสียง
Stimmen(n) |pl.|, See also: die Stimme
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
bekommen(vt) |bekam, hat bekommen| ได้รับ

French-Thai: Longdo Dictionary
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
comment vas-tu?((fig)) เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
homme(n) |m| ผู้ชาย เช่น Cet homme est mon mari. ผู้ชายคนนี้คือสามีของฉัน, Ant. femme
femme(n) |f| ผู้หญิง, Syn. une dame, Ant. un homme
commentอย่างไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Elle danse comment? = Comment est-ce qu'elle danse? หล่อนเต้นรำอย่างไร
du commencement à la fin(phrase) จากต้นจนจบ
pomme d'Adam(n) |f| ลูกกระเดือก
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด
commettre une fauteทำผิดกติกา เช่น ในกีฬาฟุตบอล

Japanese-English: EDICT Dictionary
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
エレクトロニックコマース[えれくとろにっくこまーす, erekutoronikkukoma-su] electronic commerce [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
カンマ[かんま, kanma] comma, cedilla, , [Add to Longdo]
コードプログラミング[こーどぷろぐらみんぐ, ko-dopuroguramingu] code programming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mm
      n 1: a metric unit of length equal to one thousandth of a meter
           [syn: {millimeter}, {millimetre}, {mm}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top