ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lome

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lome-, *lome*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agglomerate(อะกลอม' เมอเรท) vi.,adj.,n., จับเป็นกลุ่มเป็นก้อน, เกาะกัน,การเกาะตัว, ก้อนใหญ่. -agglomerative adj.
alcoholometer(แอลคะโฮลอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในของสารละลาย
allomerism(อะลอม' เมอริสซึม) n. ภาวะที่การผันแปรของส่วนประกอบทางเคมีไม่ทำให้รูปผลึกเปลี่ยนแปลง. -allomerous adjl.
allometry(อะลิม' มิทรี) n. การเจริญเติบโตของส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้น, การวัดหรือสึกษาการเจริญเติบโตแบบนี้., Syn. alloimetry -allometric, alloiometric adj.
bolometern. เครื่องมือวัดความต้านทานของตัวนำไฟฟ้า
calomel(แคล'ะเมล) n. ผงสีขาวที่ใช้เป็นยาถ่ายและยาฆ่าเชื้อรา
coelomen. ช่องในตัวอ่อน,ช่องในร่างกายระหว่างผนังร่างกายกับลำไส้
conglomerate(คันกลอม'เมอเรท) n.,adj. (เกี่ยวกับ) เป็นกลุ่ม,ก้อนกรวด,กลุ่มบริษัทที่เป็นเครือ vi. รวมกัน,จับกันเป็นก้อน., See also: conglomeratic adj. ดูconglomerate conglomeritic adj. ดูconglomerate, Syn. massed
conglomeration(คันกลอมเมอเร'เชิน) n. การรวมกันเป็นกลุ่ม, กลุ่ม,ก้อน
coulometer(คูลอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
agglomerate(vi) รวบรวม,จับเป็นก้อน,เกาะกัน,เก็บ
agglomeration(n) การรวมตัวกัน,การเกาะกัน
conglomerate(adj) ที่จับตัวเป็นก้อน
conglomerate(n) ก้อน,กลุ่ม,การชุมนุม,การรวม,กลุ่มบริษัทในเครือ
conglomerate(vt) ทำให้จับตัวเป็นก้อน
glomerate(adj) รวมกัน,เกาะกันแน่น,จับเป็นก้อน,รวมกลุ่ม
kilometre(n) ความยาวเป็นกิโลเมตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loment; lomentumฝักหักข้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lomentum; lomentฝักหักข้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุปริญญา[anuparinyā] (n) EN: diploma  FR: diplôme [m] ; certificat [m]
บัณฑิต[bandit] (n) EN: graduate  FR: licencié [m] ; diplômé [m]
ชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร[chūamōng la røi kilōmēt] (xp) EN: 100 kilometers an hour  FR: cent kilomètres à l'heure
ชุมชน[chumchon] (n) EN: community ; crowd ; mass ; throng  FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
เดิน 50 กิโลเมตร[doēn hāsip kilōmēt] (n, exp) EN: 50 km walk  FR: 50 kilomètres marche [m]
เดิน 10 กิโลเมตร[doēn sip kilōmēt] (n, exp) EN: 10 km walk  FR: 10 kilomètres marche [m]
เดิน 20 กิโลเมตร[doēn yīsip kilōmēt] (n, exp) EN: 20 km walk  FR: 20 kilomètres marche [m]
ด้วยความเร็ว 1000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง[dūay khwāmreo neung phan kilōmēt tø chūamōng] (xp) EN: at a speed of 1,000 kilometers per hour
หินแอกโกเมอเรต[hin aēkkōmoērēt] (n, exp) EN: agglomerate   FR: agglomérat [m]
จบการศึกษา[jop kānseuksā] (v, exp) EN: graduate  FR: être diplômé ; obtenir son diplôme ; terminer ses études ; sortir de l'université ; sortir de l'école

CMU English Pronouncing Dictionary
LOMELI L OW0 M EH1 L IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洛美[Luò měi, ㄌㄨㄛˋ ㄇㄟˇ, ] Lomé; Lome, capital of Togo, #59,906 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Kilometer(n) |der| กิโลเมตร, หนึ่งพันเมตร
Stundenkilometer(n) |der, pl. Stundenkilometer| กิโลเมตรต่อชั่วโมง, หน่วยบอกความเร็วของยานพาหนะบนถนน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lome (Hauptstadt von Togo)Lome (capital of Togo) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグロメ[agurome] (n) (abbr) agglomeration [Add to Longdo]
オシロメーター[oshirome-ta-] (n) oscillometer [Add to Longdo]
カロメル[karomeru] (n) calomel [Add to Longdo]
キロメーター[kirome-ta-] (n) kilometer (mis-spelling) (kilometre) [Add to Longdo]
クーロメーター[ku-rome-ta-] (n) coulometer [Add to Longdo]
コングロマーチャント[konguroma-chanto] (n) (abbr) conglomerate merchant; (P) [Add to Longdo]
コングロマリット[konguromaritto] (n) conglomerate [Add to Longdo]
サイクロメーター[saikurome-ta-] (n) cyclometer [Add to Longdo]
シーロメータ[shi-rome-ta] (n) ceilometer [Add to Longdo]
シーロメーター[shi-rome-ta-] (n) ceilometer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キロ[きろ, kiro] kilo-, kilogram, kilometre, 10**3, k [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Lome
   n 1: capital and largest city of Togo; located in the south on
      the Gulf of Guinea [syn: {Lome}, {capital of Togo}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lome
 
 1. Togo'nun başşehri, Lome.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top