ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lil

L IH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lil-, *lil*
English-Thai: Longdo Dictionary
gloriosa lily[กลอริโอซา ลิลี่] (n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
glory lilyดองดึง หรือบางที่เรียกว่า ดอกก้ามปูนา มีชื่อวิยาศาสตร์ว่า Gloriosa superba (ชื่อวิทยาศาตร์ต้องเขียนด้วยตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้เท่านั้น)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lilt(vi) ร้องเพลงเป็นจังหวะ
lilt(vt) ร้องเพลงเป็นจังหวะ
lily(adj) ขาวเหมือนดอกลิลลี่, See also: ขาวบริสุทธิ์, ขาวสะอาด
lily(n) ดอกลิลลี่
lily(adj) บริสุทธิ์, See also: ไร้มลทิน, Syn. pure
lily(adj) บอบบาง, See also: อ่อนแอ, เปราะ, Syn. pale, fragile, weak
lily(n) ลิลลี่
lily(adj) สวย, See also: งาม, Syn. fair
lilac(adj) ที่มีสีม่วงอ่อน
lilac(n) พืชไม้ดอกสีม่วงแดงหรือสีขาวที่มีกลิ่นหอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lilac(ไล'แลค) n. พืชไม้ดอกสีม่วงแดงหรือสีขาวที่มีกลิ่นหอมดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ (shrub)
lilt(ลิลทฺ) n. จังหวะเพลงที่ได้จังหวะ,การร้องเพลงเป็นจังหวะ. vt.,vi. ร้องเพลงเป็นจังหวะ,ร้องอย่างร่าเริง,กระโดดโลดเต้นอย่างรวดเร็ว
lily(ลิล'ลี) n. พืชไม้ดอกรูปกรวยหรือรูประฆังจำพวก Lilium, ดอกของพืชดังกล่าว,ตรารูปดอกlily adj. ขาวเหมือนดอกลินลี่,สวยงาม
galileo(แกลลิลี'โอ) n. นักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลี
helilift(เฮล'ละลิฟทฺ) vt.,n. (การ) ขนส่งโดยเฮลิคอปเตอร์.
holily(โฮ'ลิลี่) adj. ศักดิ์สิทธิ์,น่าเคารพ,เคร่งศาสนา, Syn. self-righteous
millilitre(มิล'ละลี'เทอะ) n. 1/1000 ลิตร;
piccalilli(พิค'คะลิลลี) n. ผักดองรสเปรี้ยวเผ็ด
slily(สไล'ลี) adv. = slyly (ดู)
soliloquize(ซะลิล'ละไควซ) vt.,vi. พูดกับตัวเอง,พูดคนเดียว,รำพึง., See also: soliloquist, soliloquizer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
lilt(n) การร้องเพลง,ความร่าเริง,จังหวะเพลง
lilt(vi) ร้องเพลง,กระโดดโลดเต้น
lily(n) ต้นพลับพลึง,ดอกลิลลี่
soliloquize(vi) รำพึง
soliloquy(n) การพูดคนเดียว,การรำพึง
waterlily(n) บัวเผื่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lilA smell of lilies filled the room.
lilA white lily is very beautiful to look at.
lilHer name is associated with a lily.
lilI bought flowers - roses, lilies, and so on.
lilI like flowers such as roses and lilies.
lilIt is called a lily.
lilLilies smell sweet.
lilRose and lilies are in bloom in the garden. I like these better than those.
lilThe lilies have been beaten down by the rain.
lilThe other girls are jealous of Lily because she is extremely pretty.
lilThese lilies smell lovely.
lilThe whiteness of the lily is a symbol of purity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิรงรอง(n) lily, Syn. ดอกพลับพลึง, ดอกวิรังรอง, ดอกวิรงรอง, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวชนิด Crinum asiaticum Linn. ในวงศ์ Amaryllidaceae ใบยาวใหญ่ เป็นกาบๆ หัวมีพิษ ดอกสีขาว กลิ่นหอม, Notes: (ชวา)
กมล(n) lotus, See also: lily, Syn. ดอกบัว, Count Unit: ดอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัว[būa] (n) EN: lotus ; water lily  FR: lotus [m] ; nénuphar [m]
บัวฝรั่ง[būa Farang] (n, exp) EN: Hardy water-lily
บัวสาย[būa sāi] (n, exp) EN: Red indian water lily ; Water Lilly
บัววิคตอเรีย[būa Wiktørīa] (n, exp) EN: Giant water lily ; Victoria water lily ; Amazon water lily ; Royal water lily ; Water Maize
ชวนชม[chūanchom] (n) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star  FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
ชวนชมไทย[chūanchom Thai] (n, exp) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star
เดหลี[dēlī] (n) EN: Peace lily
เดหลีใบกล้วย[dēlī bai klūay] (n, exp) EN: Peace lily ; Fragrant spathiphyllum
ดอกบัว[døkbūa] (n) EN: lotus ; water lily  FR: lotus [m]
ดองดึง[døngdeung] (n, exp) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily

CMU English Pronouncing Dictionary
LIL L IH1 L
LILY L IH1 L IY0
LILE L AY1 L
LILI L IH1 L IY0
LILL L IH1 L
LILT L IH1 L T
LILA L IY1 L AH0
LILIA L IY1 L IY0 AH0
LILEY L IH1 L IY0
LILCO L IH1 L K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lily (n) lˈɪliː (l i1 l ii)
lilt (v) lˈɪlt (l i1 l t)
lily (n) lˈɪliː (l i1 l ii)
Lille (n) lˈiːl (l ii1 l)
lilac (n) lˈaɪlək (l ai1 l @ k)
lilts (v) lˈɪlts (l i1 l t s)
Lilian (n) lˈɪlɪəʳn (l i1 l i@ n)
lilacs (n) lˈaɪləks (l ai1 l @ k s)
lilies (n) lˈɪlɪz (l i1 l i z)
lilted (v) lˈɪltɪd (l i1 l t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百合[bǎi hé, ㄅㄞˇ ㄏㄜˊ, ] lily, #10,905 [Add to Longdo]
丁香[dīng xiāng, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄤ, ] lilac (Syringia vulgaris); clove (Eugenia aromatica), #26,117 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] lilac daphne (Daphne genkwa), used in Chinese herbal medicine, #32,223 [Add to Longdo]
百合花[bǎi hé huā, ㄅㄞˇ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚ, ] lily, #44,046 [Add to Longdo]
里尔[Lǐ ěr, ㄌㄧˇ ㄦˇ, / ] Lille (city in France), #68,999 [Add to Longdo]
紫丁香[zǐ dīng xiāng, ㄗˇ ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄤ, ] lilac, #93,401 [Add to Longdo]
芫花[yuán huā, ㄩㄢˊ ㄏㄨㄚ, ] lilac daphne; Daphne genkwa, #106,945 [Add to Longdo]
利勒哈默尔[Lì lè hā mò ěr, ㄌㄧˋ ㄌㄜˋ ㄏㄚ ㄇㄛˋ ㄦˇ, / ] Lillehammer (city in Norway), #151,993 [Add to Longdo]
利隆圭[lì lóng guī, ㄌㄧˋ ㄌㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ, ] Lilongwe (capital of Malawi), #243,577 [Add to Longdo]
百合科[bǎi hé kē, ㄅㄞˇ ㄏㄜˊ ㄎㄜ, ] Liliaceae; the lily family [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lilie {f} [bot.] | Lilien {pl}lily | lilies [Add to Longdo]
Liliputaner {m}Lilliputian [Add to Longdo]
lila; violett {adj}purple [Add to Longdo]
Lillikolibri {m} [ornith.]Sapphire-bellied Hummingbird [Add to Longdo]
Liliputlaubpicker {m} [ornith.]Cassin's Honeybird [Add to Longdo]
Lille (Stadt in Frankreich)Lille (city in France) [Add to Longdo]
Lilongwe (Hauptstadt von Malawi)Lilongwe (capital of Malawi) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とくだま[tokudama] (n) Tokudama plantation lily; Hosta tokudama [Add to Longdo]
アガパンサス[agapansasu] (n) agapanthus (esp. the African lily, Agapanthus africanus) (lat [Add to Longdo]
カラー[kara-] (n) (1) collar; (2) color; colour; (3) calla (variety of arum lily); (P) [Add to Longdo]
ガリレイ衛星;ガリレオ衛星[ガリレイえいせい(ガリレイ衛星);ガリレオえいせい(ガリレオ衛星), garirei eisei ( garirei eisei ); garireo eisei ( garireo eisei )] (n) Galilean satellites [Add to Longdo]
ガリレイ式望遠鏡[ガリレイしきぼうえんきょう, garirei shikibouenkyou] (n) Galilean telescope [Add to Longdo]
ガリレオ[garireo] (n) Galileo; (P) [Add to Longdo]
サフラン擬[サフランもどき, safuran modoki] (n) zephyr lily [Add to Longdo]
ハシドイ;はしどい[hashidoi ; hashidoi] (n) Japanese tree lilac (Syringa reticulata) [Add to Longdo]
ベラドンナリリー[beradonnariri-] (n) amaryllis belladonna; belladonna lily [Add to Longdo]
ミリリットル[miririttoru] (n) millilitre (fre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリレオ[がりれお, garireo] Galileo [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top