ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

librium

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -librium-, *librium*
English-Thai: Longdo Dictionary
equilibrium(n) ดุลยภาพ, สภาวะสมดุล, See also: counterpoise, equipoise, stasis, Syn. balance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disequilibriumn. การเสียสมดุล, Syn. imbalance
equilibrium(อีควิลิบ'เบรียม) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค,สภาพคงที่,ความสงบใจ., See also: equilibratory adj. ดูequilibrium equilibrious adj. ดูequilibrium, Syn. stability

English-Thai: Nontri Dictionary
equilibrium(n) ความสมดุล,ความคงที่,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Libriumลิเบรียม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุล[dun] (n) EN: balance ; equilibrium  FR: balance (comptable) [f] ; équilibre [m]
ดุลภาค[dunlaphāk] (n) EN: equilibrium ; balance ; state of balance ; equality
ดุลยภาพ[dunlayaphāp] (n) EN: equilibrium ; balance ; equality  FR: équilibre [m]
การขาดดุลภาพ[kān khātdun phāp] (n, exp) EN: disequilibrium
ความสมดุลเชิงมุม[khwām somdun choēngmum] (n, exp) EN: angular equilibrium
แผนภูมิสมดุล[phaēnphum somdun] (n, exp) EN: phase diagram ; equilibrium diagram
สมดุล[somdun] (n) EN: balance ; equilibrium  FR: balance [f] ; équilibre [m]
สมดุลยภาพ[somdunyaphāp] (n) EN: equilibrium

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナッシュ均衡[ナッシュきんこう, nasshu kinkou] (n) Nash equilibrium [Add to Longdo]
安定[あんてい, antei] (adj-na,n,vs) stability; equilibrium; (P) [Add to Longdo]
安定性[あんていせい, anteisei] (n) stability; security; equilibrium [Add to Longdo]
一般均衡理論[いっぱんきんこうりろん, ippankinkouriron] (n) general equilibrium theory [Add to Longdo]
化学平衡[かがくへいこう, kagakuheikou] (n) chemical equilibrium [Add to Longdo]
拡大均衡[かくだいきんこう, kakudaikinkou] (n) an expanded or expanding equilibrium; (P) [Add to Longdo]
均衡[きんこう, kinkou] (n,vs) equilibrium; balance; (P) [Add to Longdo]
均衡価格[きんこうかかく, kinkoukakaku] (n) equilibrium price [Add to Longdo]
均勢[きんせい, kinsei] (n) uniformity; balance (equilibrium) of power [Add to Longdo]
空間識失調[くうかんしきしっちょう, kuukanshikishicchou] (n) loss of equilibrium; vertigo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Librium
   n 1: a tranquilizer (trade names Librium and Libritabs) used in
      the treatment of alcoholism [syn: {chlordiazepoxide},
      {Librium}, {Libritabs}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top