ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kora

K AO1 R AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kora-, *kora*
Possible hiragana form: こら
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Koran(n) คัมภีร์กุรอ่าน, See also: คัมภีร์โกรานของศาสนาอิสลาม, คัมภีร์กุรอานของศาสนาอิสลาม, Syn. Qur'an

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
koran(โคราน',-แรน',คอ'ราน) n. พระคัมภีร์โบราณของอิสลาม

English-Thai: Nontri Dictionary
Koran(n) คัมภีร์โกหร่าน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Koranกุรอาน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีลุ้ม[īlum] (n) EN: water cock ; water-hen ; kora  FR: agami [m] ?
ดัมภีร์คุรอ่าน[khamphī kuraān] (n) EN: Koran  FR: Coran [m]
โคราชรายวัน[Khōrāt Rāiwan] (tm) EN: Korat Daily  FR: Korat Daily
แมวดอกเลา[maēo døk lao] (n, exp) EN: Korat cat  FR: Korat ; Si-Sawat
แมวโคราช[maēo Khōrāt] (n, exp) EN: Korat cat ; Si-Sawat ; Mae Si Sawad ; silver-blue cat.   FR: Korat ; Si-Sawat
แมวมาเลศ[maēo malet] (n, exp) EN: Korat cat ; Si-Sawat  FR: Korat ; Si-Sawat
แมวสีสวาด[maēo sī sawāt] (n, exp) EN: Korat cat ; Si-Sawat ; Mae Si Sawad ; silver-blue cat.   FR: Korat [m] ; chat Korat [m] ; Si-Sawat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KORA K AO1 R AH0
KORAL K AO1 R AH0 L
KORAN K AO0 R AA1 N
KORANDA K ER0 AE1 N D AH0
KORANIC K AO0 R AE1 N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Koran (n) kˈərˈaːn (k @1 r aa1 n)
Korans (n) kˈərˈaːnz (k @1 r aa1 n z)
Koranic (j) kˈərˈænɪk (k @1 r a1 n i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古兰经[gǔ lán jīng, ㄍㄨˇ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] Koran (Islamic scripture); Quran, #41,939 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
コラーゲン[こらーげん, koragen] (n) คอลลาเจน (collagen)

German-Thai: Longdo Dictionary
Koran(n) |der, nur Sg.| คัมภีร์กุรอ่าน, คัมภีร์โกหร่านของศาสนาอิสลาม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Koralle {f} | Korallen {pl}coral | corals [Add to Longdo]
Korallenriff {n}; Korallenbank {f}coral reef; coralbank [Add to Longdo]
Korallenriff-Aquarium {n}reef-tank [Add to Longdo]
Koran {m} [relig.]Koran [Add to Longdo]
Korallenmöwe {f} [ornith.]Audouin's Gull (Larus audouinii) [Add to Longdo]
Korallenfruchttaube {f} [ornith.]White-bibbed Fruit Dove [Add to Longdo]
Korallenschnabelvanga [ornith.]Coral-billed Nuthatch [Add to Longdo]
Korallenschnabelsäbler {m} [ornith.]Coral-billed Scimitar Babbler [Add to Longdo]
Koran-Kaiserfisch {m} (Pomacanthus semicirculatus) [zool.]koran angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かそこら[kasokora] (exp) around ...; or so [Add to Longdo]
こら[kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey! [Add to Longdo]
すたこら[sutakora] (adv) helter-skelter [Add to Longdo]
そこら中;其処ら中[そこらじゅう, sokorajuu] (n) everywhere; all over the place [Add to Longdo]
そこら辺(P);其処等辺[そこらへん, sokorahen] (n-adv) (uk) (col) (See そこら) hereabouts; around there; that area; (P) [Add to Longdo]
そんじょそこら[sonjosokora] (exp) anywhere; here and there [Add to Longdo]
アイコラ[aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. [Add to Longdo]
アイドルコラージュ[aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei [Add to Longdo]
アコライト[akoraito] (n) acolyte [Add to Longdo]
イコライザ;イコライザー[ikoraiza ; ikoraiza-] (n) equalizer; equaliser [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニコラ[にこら, nikora] NICOLA [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
懲らしめる[こらしめる, korashimeru] zuechtigen, strafen, bestrafen [Add to Longdo]
懲らす[こらす, korasu] konzentrieren, zuechtigen, strafen, bestrafen [Add to Longdo]
珊瑚礁[さんごしょう, sangoshou] Korallenriff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top