ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kin

K IH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kin-, *kin*
Possible hiragana form: きん
English-Thai: Longdo Dictionary
King Chulalongkorn Day(n) วันปิยะมหาราช
tracking(n) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย
nonranking(adj,, n) ไม่ได้รับการจัดอันดับ
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response., See also: huffy, Syn. touchy
non-hodgkin's lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว
Hodgkin's disease(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายช้า เช่น Find out more about Hodgkin's disease, a cancer of the lymphatic system with symptoms that include unexplained, recurring fevers, unexplained weight loss., Syn. Hodgkin's lymphoma
non-Hodgkin lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว เช่น In multivariate analyses, the factors associated with a decreased risk for non-Hodgkin's lymphoma were allergy to plants, bee and wasp stings., Syn. NHL
investment banking(n) วาณิชธนกิจ เช่น Investment banking plays a huge role in the workings of Wall Street. Whether raising capital through an IPO or advising on a merger / acquisition, companies and business owners rely on the service investment bankers provide.
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kin(n) ญาติ (คำเก่า), See also: เครือญาติ, Syn. relative, kindred
kind(adj) ใจดี, See also: ใจบุญ, เกื้อกูล, เมตตา, กรุณา, Syn. compassionate, generous, Ant. cruel
kind(adj) อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, เอาอกเอาใจ, เต็มไปด้วยความเอาใจใส่, Syn. agreeable, gentle, Ant. aggressive
kind(n) ชนิด, See also: ประเภท, พวก, ประการ, แบบ, พรรณ, Syn. type, group
kine(n) โคหรือกระบือ (คำเก่า), Syn. cows, cattle
king(n) กษัตริย์, See also: พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์, พระราชา
king(n) ผู้บริหารสูงสุด, See also: ผู้ที่มีอำนาจสูงสุด
king(n) หมากรุกตัวพระราชา
kink(n) ตำหนิ, See also: ข้อบกพร่อง, Syn. eccentricity, Ant. perfection, ideal
kink(vt) ทำให้หยิกหยอง, See also: ทำให้เป็นปม, ทำให้เป็นรอยขด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kin(คิน) n. ญาติ,ญาติพี่น้อง,ความเกี่ยวดองกัน,เครือญาติ,ญาติเกี่ยวดอง,สิ่งหรือบุคคลที่มีความคล้ายคลึงกัน -Phr. (ofkin เป็นญาติกัน,เกี่ยวดองกัน), Syn. kinsfolk
kind(ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา
kindergarten(คิน'เดอการ์'เทิน) n. โรงเรียนอนุบาล
kindergartner(คิน'เดอะการ์ท'เนอะ) n. เด็กโรงเรียนอนุบาล, See also: kindergartener n. ครูโรงเรียนอนุบาล, เด็กโรงเรียนอนุบาล
kindhearted(ไคดฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. กรุณา,ใจดี,ปรานี,หวังดี,มีไมตรีจิต, See also: kindheartedness n., Syn. gracious
kindle 1(คิน'เดิล) {kindled,kindling,kindles} vt. จุดไฟ,ก่อไฟ,ทำให้ลุกเป็นไฟ,กระตุ้น,ปลุก,เร้า,อารมณ์ vi. เริ่มลุกไหม้,มีอารมณ์เร่าร้อน,ลุกลาม, Syn. inflame, ignite, excite, Ant. discourage
kindle 2(คิน'เดิล) {kindled,kindling,kindles} v. ให้ผล,คลอดลูก n. คอกลูกสัตว์ (แมว กระต่ายหรืออื่น ๆ), Syn. bear, give birth
kindless(ไคดฺ'ลิส) adj. ไร้ความกรุณา,ไร้ความปรานี,ไม่มีใจเมตตา,ผิดธรรมชาติ, Syn. unkind
kindliness(ไคดฺ'ลินิส) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความมีใจเมตตา,ความใจดี,ความหวังดี,การกระทำที่มีใจเมตตา, Syn. benevolence
kindling(คิน'ลิง) n. สิ่งที่ลุกไหม้ได้,การกระทำที่เป็นการกระตุ้น,การปลุก,การเร้าอารมณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
kin(adj) เกี่ยวดองกัน,เป็นญาติกัน
kin(n) ญาติพี่น้อง,เครือญาติ,ความเกี่ยวดอง
kind(adj) กรุณา,เมตตา,ใจดี,ปรานี
kind(n) ชนิด,จำพวก,ประเภท,ลักษณะ,แบบ,พันธุ์,คุณสมบัติ
kindergarten(n) โรงเรียนอนุบาล
kindle(vi) ติดไฟ,ลุกเป็นไฟ,เร่าร้อน,เร้าอารมณ์
kindle(vt) จุดไฟ,ปลุก,ก่อไฟ,กระตุ้น
kindliness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี
kindly(adv) อย่างกรุณา,อย่างเมตตา,อย่างจริงใจ,อย่างอ่อนโยน
kindness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี,ความอ่อนโยน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kinญาติพี่น้อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
kinญาติพี่น้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kindergartenโรงเรียนอนุบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
kindredเครือญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kindred and affinityความเป็นญาติเกี่ยวดอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kinematic face-bowเครื่องเฟซโบว์ชนิดเคลื่อนได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
kinesophobiaอาการกลัวการเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kinetic artจลนศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kinetic energyพลังงานจลน์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
kinetic exchange model๑. แบบจำลองการแลกเปลี่ยนจลน์๒. ตัวแบบการแลกเปลี่ยนจลน์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kinasesไคเนส, เอ็นไซม์ไคเนส [การแพทย์]
Kinasesเอ็นไซม์ไคเนส, ไคเนส [การแพทย์]
Kindergartenการศึกษาขั้นอนุบาล [TU Subject Heading]
Kindergarten facilitiesทรัพยากรกายภาพของโรงเรียนอนุบาล [TU Subject Heading]
Kindergarten teachersครูอนุบาลศึกษา [TU Subject Heading]
Kindnessความมีน้ำใจ [TU Subject Heading]
Kindsตัวอักษรที่มักแสดงต่อท้ายตรงหมายเลขสิทธิบัตร เป็นการแสดงถึงสถานะของเอกสารสิทธิบัตรที่ยื่นขอ, ตัวอักษรที่มักแสดงต่อท้ายตรงหมายเลขสิทธิบัตร เป็นการแสดงถึงสถานะของเอกสารสิทธิบัตรที่ยื่นขอ, Example: ตัวอย่าง DE1234A1 หมายถึงคำโฆษณาที่ยื่นขอเปิดเผยให้สาธารณะตรวจสอบ ส่วน DE1234C1 หมายถึงเอกสารสิทธิบัตรที่ได้รับอนุมัติของสำนักงานสิทธิบัตรเยอรมนี [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Kinefelter's Syndromeไคลเนเฟลเตอร์ซินโดรม [การแพทย์]
Kinematicไคนิเมทิก [การแพทย์]
kinematic similaritykinematic similarity, ความคล้ายคลึงกันทางจลน์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kinda(slang) นิดหน่อย, เล็กน้อย, See also: kind of, Syn. kind of
kinesiologist(n) นักจลนสรีรศาสตร์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kinAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
kinAbove all, be kind to old people.
kinAbove all, try to be kind to the old.
kinAbridge the king's power.
kinAccidents of this kind often occur.
kinA cold often leads to all kinds of disease.
kinA diametrically opposed kinship pattern is to be observed among certain South Sea Island communities.
kinA dolphin is a kind of mammal.
kinA fanatic threw a bomb at the king's coach.
kinAfter all, different people have different ways of eating, according to the kind of food which they have traditionally eaten.
kinA gentleman is always kind to others.
kinA girl approached the king from among the crowd.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูตบดี(n) Siva, See also: king of ghosts, Syn. พระศิวะ, เจ้าแห่งผี, เจ้าแห่งสรรพสัตว์, Notes: (สันสกฤต)
คนใจบุญ(n) philanthropist, See also: kind-hearted person, Syn. คนใจบุญสุนทาน, Ant. คนใจบาป, Example: พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ตอนเขาเกิด และได้มีคนใจบุญนำเขามาเลี้ยงจนโต, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ชอบทำบุญสุนทาน หรือมีความเอื้ออารีต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอ
ใจพระ(adj) kind, See also: kind-hearted, benevolent, compassionate, generous, Syn. ใจดี, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นสามีใจพระ ภรรยานอกใจก็ยังให้อภัย, Thai Definition: ไม่ถือโกรธ, มีใจกรุณา, ให้อภัยคนอื่นอยู่เสมอ
พ.ร.ก.(n) king's order, Syn. พระราชกำหนด, Thai Definition: บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจบริหาร ให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้
สัมพันธภาพ(n) relationship, See also: kinship, Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, ความผูกพัน
สายสัมพันธ์(n) relation, See also: kinship, correspondence, Syn. ความสัมพันธ์
มหากษัตริย์(n) king, See also: emperor, monarch, Syn. พระราชา, พระเจ้าแผ่นดิน, พระเจ้าอยู่หัว, พระมหากษัตริย์, กษัตริย์, Ant. ราชินี, มหาราชินี, Count Unit: พระองค์, Thai Definition: กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
รัว(n) kind of Thai musical music, Syn. เพลงรัว, Thai Definition: ชื่อเพลงหน้าพาทย์เพลงหนึ่ง
พะเนียง(n) kind of water-pot, Syn. หม้อพะเนียง, Example: ในครัวมีอุปกรณ์หลายอย่างทั้งเตาถ่าน หม้อพะเนียง ลังถึงนึ่งข้าว, Count Unit: หม้อ, ลูก, Thai Definition: ชื่อหม้อน้ำชนิดหนึ่ง รูปอย่างหม้อคะนน
มะม่วง(n) venereal bubo, See also: kind of venereal disease with buboes, Syn. ฝีมะม่วง, Count Unit: หัว, Thai Definition: ชื่อฝีที่โคนขาหนีบ เกิดจากต่อมน้ำเหลืองได้รับการติดเชื้อกามโรคชนิด Lymphogranuloma venereum

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอด = แอ๊ด[aēt] (n) EN: creaking sound ; creak
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer  FR: conseiller du roi [m]
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite  FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำนาจในการตัดสินใจ[amnāt nai kān tatsinjai] (n, exp) EN: decision-making power ; power to take decisions  FR: décisionnaire [m]
อาณาจักร[ānājak] (n) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom  FR: royaume [m] ; empire [m]
อาณาจักรอยุธยา[Ānājak Ayutthayā] (n, prop) EN: Ayutthaya Kingdom
อาณาจักรทวาราวดี[Ānājak Thawārāwadī] (n, prop) EN: Dhavaravati Kingdom
อาณาจักรพุกาม[Ānājak Phukām] (n, prop) EN: Pagan Kingdom
อันดับ[andap] (n) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series  FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อนุบาล[anubān] (n) EN: nursing school ; kindergarten  FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KIN K IH1 N
KINT K IH1 N T
KIND K AY1 N D
KING K IH1 NG
KINN K IH1 N
KINDA K IH1 N D AH0
KINDS K AY1 N D Z
KIN'S K IH1 N Z
KINDY K AY1 N D IY0
KINCH K IH1 N CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kin (n) kˈɪn (k i1 n)
kind (n) kˈaɪnd (k ai1 n d)
kine (n) kˈaɪn (k ai1 n)
king (n) kˈɪŋ (k i1 ng)
kink (v) kˈɪŋk (k i1 ng k)
kinda (a) kˈaɪndə (k ai1 n d @)
kinds (n) kˈaɪndz (k ai1 n d z)
kings (n) kˈɪŋz (k i1 ng z)
kinks (v) kˈɪŋks (k i1 ng k s)
kinky (j) kˈɪŋkiː (k i1 ng k ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lèi, ㄌㄟˋ, / ] kind; type; class; category; similar; like; to resemble, #662 [Add to Longdo]
[Wáng, ㄨㄤˊ, ] king; surname Wang, #698 [Add to Longdo]
[ēn, ㄣ, ] kind act (from above), #2,083 [Add to Longdo]
幼儿园[yòu ér yuán, ㄧㄡˋ ㄦˊ ㄩㄢˊ, / ] kindergarten; nursery school, #4,516 [Add to Longdo]
国王[guó wáng, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄤˊ, / ] king, #5,647 [Add to Longdo]
种类[zhǒng lèi, ㄓㄨㄥˇ ㄌㄟˋ, / ] kind; genus; type; category; variety; species; sort; class, #5,865 [Add to Longdo]
亲属[qīn shǔ, ㄑㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] kin; kindred, #8,578 [Add to Longdo]
王国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] kingdom; realm, #9,215 [Add to Longdo]
好心[hǎo xīn, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄣ, ] kindness; good intentions, #10,400 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] king; emperor; monarch; royal; ward off, #12,165 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
禁煙[きんえん, kin'en] (n, phrase) ห้ามสูบบุหรี่
近所[きんじょ, kinjo] ละแวกใกล้ๆ, บริเวณรอบๆ
近畿[きんき, kinki] (n) ชื่อภูมิภาคหนึ่งทางตะวันตกของญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดโอซาก้า เกียวโต เฮียวโกะ นารา วะคะยะมะ ชิงะ และมิเอะ
筋肉[きんにく, kinniku] (n) กล้ามเนื้อ
機能[きのう, kinou] (n) หน้าที่, การทำงาน
昨日[きのう, kinou] (n) เมื่อวาน, Syn. 昨日さくじつ
金融[きんゆう, kinyuu] (n) การเงิน
記入[きにゅう, kinyuu] (n) สิ่งที่จะกรอก (ในฟอร์ม)
記入[きにゅう, kinyuu] (n) การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
金額[きんがく, kingaku] (n) จำนวนเงิน
禁忌[きんき, kinki] ต้องห้าม,เป็นข้อห้าม
近親相姦[きんしんそうかん, kinshinsoukan] (n, adj-no) การร่วมประเวณีกับญาติสนิท
勤怠[きんたい, kintai] (n) การสายลาขาด (เป็นศัพท์ที่เกียวข้องในการทำงาน)
, See also: R. 勤惰
禁断症状[きんだんしょうじょう, kindanshoujou] (vt) อาการลงแดง, อาการอดยา, อาการถอนยา(ในผู้ติดยา)
巾着切り[きんちゃくきり, kinchakukiri] (n) นักล้วงกระเป๋า
緊張[きんちょう, kinchou] 1.การเครียด 2.ความตึงเครียด 3.การตื่นเต้นประหม่า
金箔[きんぱく, kinpaku] (n) ทองคำเปลว
金ぴか[きんぴか, kinpika] เป็นประกายสีทองระยิบระยับ
勤務[きんむ, kinmu] 1.การปฏิบัติงาน 2.การปฏิบัติหน้าที่

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
近日[きんじつ, kinjitsu] TH: ในเร็ว ๆ นี้  EN: in a few days
機能[きのう, kinou] TH: ฟังก์ชัน
機能[きのう, kinou] TH: หน้าที่การทำงาน  EN: faculty
[きん, kin] TH: ทอง  EN: gold
気長[きなが, kinaga] TH: อย่างใจเย็น
絹子[きぬこ, kinuko] TH: ชื่อเรียกของผู้หญิง  EN: Kinuko (fem pn)
禁じる[きんじる, kinjiru] TH: ห้าม  EN: to prohibit
気の毒[きのどく, kinodoku] TH: น่าสงสาร น่าสมเพช  EN: pitiful (an)
気の毒[きのどく, kinodoku] TH: เรื่องที่น่าสมเพช  EN: a pity
近郊[きんこう, kinkou] TH: ปริมณฑล  EN: suburbs

German-Thai: Longdo Dictionary
Kind(n) |das, pl. Kinder| บุตร, ลูก
Kind(n) |das, pl. Kinder| เด็ก
Kinder(n) |pl.|, See also: das Kind
Kindergarten(n) |der, pl. Kindergärten| โรงเรียนอนุบาล
Kinderwagen(n) |der, pl. Kinderwagen| รถเข็นเด็ก
Kino(n) |das, pl. Kinos| โรงหนัง
wie ein Kind อย่างกับเด็กเลย
das Kind erwarten(phrase) ในที่นี้หมายถึง ตั้งครรภ์ เช่น Meine Frau erwartet ein Kind!! = ภรรยาผมตั้งครรภ์, Syn. schwanger werden
ins Kino gehen(phrase) ไปโรงหนัง เช่น Sollen wir heute abend mal ins Kino gehen? = เย็นวันนี้ เราไปดูหนังกันมั้ย

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kindlein Au(n) ทารกน้อยกลอยใจ (จากวรรณกรรมโบราณของเยอรมัน)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinderpsychologie {f}child psychology [Add to Longdo]
Kind {n} | Kinder {pl} | Kinder im Alter von drei Jahrenchild | children | children aged three [Add to Longdo]
Kind {n}; Säugling {m} | Kinder {pl}infant | infants [Add to Longdo]
Kind {n}; Gör {n}; Kid {n} | Kinder {pl}kid | kids [Add to Longdo]
Kind {n}kiddy [Add to Longdo]
Kind und Kegelbag and baggage [Add to Longdo]
Kindbett {n} | Kindbetten {pl}childbed | childbeds [Add to Longdo]
Kindbett {n}; Wochenbett {n}puerperal [Add to Longdo]
Kindbettfieber {n}childbed fever [Add to Longdo]
Kindchen {n} | Kindchen {pl}chit | chits [Add to Longdo]
Kinderabteilung {f}children's department [Add to Longdo]
Kinderarbeit {f}child labour [Add to Longdo]
Kinderarzt {m}; Kinderärztin {f}; Pädiater {m} | Kinderärzte {pl}pediatrician; paediatrician [Br.] | peadiatricians [Add to Longdo]
Kinderbetreuung am Arbeitsplatzcrêche facilities [Add to Longdo]
Kinderbett {n}; Gitterbett {n}cot [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parking(n) |m| ที่จอดรถ เช่น le parking souterrain ที่จอดรถใต้ดิน
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
king bhumibol adulyadej(n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
GSR[ジーエスアール, ji-esua-ru] (n) galvanic skin response; GSR [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
アンチハッキング[あんちはっきんぐ, anchihakkingu] anti-hacking [Add to Longdo]
イコール機能[イコールきのう, iko-ru kinou] equals function [Add to Longdo]
インキング[いんきんぐ, inkingu] inking [Add to Longdo]
インターワーキング[いんたーわーきんぐ, inta-wa-kingu] interworking [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乳母車[うばぐるま, ubaguruma] Kinderwagen [Add to Longdo]
保育所[ほいくじょ, hoikujo] Kinderheim [Add to Longdo]
保育所[ほいくじょ, hoikujo] Kinderheim [Add to Longdo]
勤倹[きんけん, kinken] Fleiss_und_Sparsamkeit [Add to Longdo]
勤労[きんろう, kinrou] Arbeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
勤勉[きんべん, kinben] Fleiss, Emsigkeit, Eifer [Add to Longdo]
勤務[きんむ, kinmu] Dienst [Add to Longdo]
[きん, kin] GLEICH, EBEN [Add to Longdo]
均一[きんいつ, kin'itsu] Einheitlichkeit, Einheits- [Add to Longdo]
均分[きんぶん, kinbun] in_gleiche_Teile_teilen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kin
   adj 1: related by blood [syn: {akin(p)}, {blood-related},
       {cognate}, {consanguine}, {consanguineous},
       {consanguineal}, {kin(p)}]
   n 1: a person having kinship with another or others; "he's kin";
      "he's family" [syn: {kin}, {kinsperson}, {family}]
   2: group of people related by blood or marriage [syn: {kin},
     {kin group}, {kinship group}, {kindred}, {clan}, {tribe}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 despite
 
 1. (edat) nefret, kin, garez
 2. (edat) -e rağmen. in despite of -e rağmen, bununla beraber, yine de
 3. karşı koyarak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ga11
 
 1. safra, öt
 2. safra kesesi
 3. aclllk
 4. kin
 5. ABD, (argo) küstahlık, terbiyesizlik ga11 bladder safra kesesi, öt kesesi
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 grudge
 
 1. isteksizce vermek, istememek, çok görmek
 2. kıskanmak
 3. diş bilemek
 4. kin, haset, diş bileme. to carry (bear, have) a grudge (against) kin beslemek. grudgingly istemeyerek, kıyamayarak .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hate
 
 1. nefret etmek
 2. bir kimseye düşman olmak
 3. nefret duymak
 4. nefret, kin, düşmanlık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hatred
 
 1. kin, nefret, düşmanlık .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 heartburning
 
 1. kıskançlık, kin, gizli husumet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 revenge
 
 1. öç, intikam
 2. kin, intikam arzusu
 3. öç alma fırsatı. revengeful intikam alıcı, kinci.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 spleen
 
 1. (biyol.) dalak
 2. terslik, huysuzluk
 3. garaz, kin
 4. (eski) melankoli. spleeny ters, huysuz, titiz.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 spite
 
 1. garez, kin
 2. üzüntü
 3. kindarlık etmek, inadına yapmak kahretmek. to spite his face nispet vermek için. in spite of rağmen
 4. inadına, hiçe sayarak, kale almayarak. out of spite inadına, kötülüğünden. spite fence hiç bir işe yaramayan, inat için yapılmış duvar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 venom
 
 1. yılan veya akrep zehiri, ağı
 2. kötülük, garez, kin, düşmanlık, diş bileme.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 antagonism
 
 1. husumet, kin
 2. zıddiyet.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top