ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judi

JH UW1 D IY0   
104 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judi-, *judi*
Possible hiragana form: じゅぢ
English-Thai: Longdo Dictionary
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย
without prejudice(n prep ) โดยไม่มีความลำเอียง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
judicial[ADJ] เกี่ยวกับการพิจารณาคดี, Syn. juridical
judicable[ADJ] สามารถนำไปพิจารณาตัดสินได้
judiciary[N] การพิจารณาคดีตามกฎหมาย
judiciary[ADJ] เกี่ยวกับศาลยุติธรรม
judiciary[N] คณะตุลาการ, See also: คณะผู้พิพากษา
judiciary[N] ระบบศาลยุติธรรม
judicious[ADJ] สุขุม, See also: รอบคอบ, Syn. sensible: careful, prudent, Ant. injudicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
judicable(จู'ดะคะเบิล) adj. สมควรที่จะได้รับการตัดสิน,เลือกเอาได้,ชี้ขาดได้
judicative(จูดดะเค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาคดี,สามารถตัดสินได้,ซึ่งมีสิทธิตัดสิน, Syn. judging
judicator(จูดะเค'เทอะ) n. ผู้พิพากษา,ผู้ตัดสิน., See also: judicatorial adj. ดูjudicator
judicature(จู'ดะเคเชอะ) n. การพิจารณาอรรถคดีตามกฎหมาย,ผู้พิพากษาทั้งหลาย,อำนาจในการพิพากศาอรรถคดี,ศาลยุติธรรม,กฎหมาย
judicial(จูดิช'เชิล) adj. เกี่ยวกับการตัดสินอรรถคดีตามกฎหมาย,เกี่ยวกับศาลยุติธรรม,เกี่ยวกับผู้พิพากษา,เกี่ยวกับกฎหมาย,ซึ่งเกิดจากพระผู้เป็นเจ้า, Syn. legal,juridical
judiciary(จูดิช'ชีเออรี) adj. เกี่ยวกับการตัดสินอรรถคดีของศาลยุติธรรม,เกี่ยวกับกฎหมาย,เกี่ยวกับผู้พิพากษา n. การพิจารณาคดีตามกฎหมาย,ศาลยุติธรรม,ระบบศาล,การะทรวงยุติธรรม,ผู้พิพากษาทั้ง,หลาย, Syn. legal,discerning
judicious(จูดิช'เชิส) adj. รอบคอบ,สุขุม,มีเหตุมีผล,ฉลาด,เหมาะสม,สมควร., See also: judiciousness n. ดูjudicious -S.prudent ###A. silly
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt.,vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้,พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge)
injudicious(อินจุดิช'เชิส) adj. ไม่ฉลาด,ไม่สุขุม., See also: injudiciousness n., Syn. unwise
prejudice(เพรจ'จะดิส) n. อคติ,ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน,ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล,ความเสียหาย,ข้อเสียเปรียบ. vt. ทำให้มีอคติ,ทำให้เสียหาย,ละเมิด,เป็นผลร้าย., See also: prejudicedly adv., Syn. bias,partiality

English-Thai: Nontri Dictionary
judicial(adj) ตามกฎหมาย,ในทางศาล,เกี่ยวกับการพิจารณาคดี
judiciary(n) ศาล,ตุลาการ,ผู้พิพากษา,การพิจารณาคดี
judicious(adj) ฉลาด,สุขุม,รอบคอบ,สมควร,เหมาะ,มีเหตุผล
injudicious(adj) ไม่ฉลาด,ไม่สุขุม,ไม่รอบคอบ
prejudice(n) ความลำเอียง,ความรังเกียจเดียดฉันท์,อุปาทาน,ความเสียหาย
prejudicial(adj) ซึ่งลำเอียง,ซึ่งอคติ,เป็นผลร้าย,เป็นอุปาทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
judicatureองค์การฝ่ายตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicialเกี่ยวกับฝ่ายตุลาการ, เกี่ยวกับการศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial authorityเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial autonomyความเป็นอิสระของศาล, อัตตาณัติของศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judicial cognizanceข้อที่ศาลรู้เอง [ดู judicial notice] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial comityการยอมรับนับถืออำนาจของศาล (ต่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Judicial Council; Juridical Councilคณะกรรมการกฤษฎีกา (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial decisionคำวินิจฉัยของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial dictumข้อสังเกตของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial discretionดุลยพินิจของศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judicial assistanceการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Judicial discretionดุลยพินิจของศาล [TU Subject Heading]
Judicial errorความผิดพลาดทางตุลาการ [TU Subject Heading]
Judicial ethicsจรรยาบรรณของตุลาการ [TU Subject Heading]
Judicial independenceความเป็นอิสระแห่งอำนาจตุลาการ [TU Subject Heading]
Judicial powerอำนาจตุลาการ [TU Subject Heading]
Judicial processกระบวนการทางศาล [TU Subject Heading]
Judicial reviewการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย [TU Subject Heading]
Judicial review of administrative actsการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง [TU Subject Heading]
Judicial Settlementการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยศาลตุลาการ ก่อนที่จะเกิดองค์การสหประชาชาติ รัฐทั้งหลายที่มีกรณีพิพาทระหว่างประเทศจะฟ้องร้องต่อศาลระวห่างประเทศแห่ง หนึ่ง มีชื่อว่าศาลประจำยุติธรรมระหว่าประเทศ (Permanent Court of International Justice) ซึ่งองค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1920 ได้ประชุมกันเป็นครั้งแรก ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1922 หลังจากนั้นเป็นเวลา 23 ปี ผู้พิพากษาของศาลก็ได้ลาออกในปีค.ศ. 1946 และสันนิบาตชาติได้ยุบศาลนี้ในปีเดียวกันเมื่อมีการสถาปนาองค์การสหประชา ชาติขึ้น ได้มีการจัดตั้งศาลระหว่างประเทศขึ้นใหม่ เรียกว่า ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) ตามกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรนี้ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 92 ว่า ?ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจักเป็นองค์กรทางตุลาการอันสำคัญของสหประชาชาติ ศาลจักดำเนินหน้าที่ตามธรรมนูญผนวกท้าย ซึ่งยึดถือธรรมนูญของศาลประจำยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นมูลฐาน และซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับกฎบัตรฉบับปัจจุบัน?ศาลยุติธรรมระหว่าง ประเทศนี้ ประชุมกันเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1946 [การฑูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
judicial conference (n ) สภาตุลาการของสหรัฐ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
JUDITH:จูดิ ธ : Paranoia (2013)
Maybe it says something about prejudice... in the judicial system.บางครั้งมันก็พูดเกี่ยวกับ /อคติ... ในชั้นศาล American History X (1998)
Judith!จูดิธ! 10 Things I Hate About You (1999)
And before his departure, he was questioned in judicial inquiry.หมดไปหนึ่ง ก่อนจากไปเขาต้องมาให้การกับศาล Malèna (2000)
Massachusetts Supreme Judicial Court ruling 3.03.ศาลสูงสุดรัฐแมสสาชูเซทส์ กฎของศาล ข้อที่ 3 วรรค 3 Legally Blonde (2001)
Rule 3.03 of Supreme Judicial Court... states that a law student may appear on behalf... of a defendant in criminal proceedings.กฎข้อที่ 3 วรรค 3 ศาลสูงสุด... บัญญัติว่านักศึกษานิติศาสตร์สามารถว่าความในฐานะ... ทนายฝ่ายจำเลยในการพิจารณาคดีอาชญากรรม Legally Blonde (2001)
Then finish the judicial trainings And after that, who knows what excuse he's gonna come up with.แล้วถ้าหากผมฝึกการเป็นผู้พิพากษาจบ แล้วหลังจากนั้น ใครจะรู้ว่าต่อไป เขาจะให้ผมไปทำอะไรอีก Crazy First Love (2003)
In fact a judicial decision.ความจริงก็คือ มันเป็นข้อวินิจฉัยทางกฎหมาย The Corporation (2003)
The Chakrabarty case is one of the great judicial moments in world history.คดีจักราบาร์ตีเป็นจุดเปลี่ยนทางด้านกฎหมาย ที่สำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์โลก และประชาชนแทบไม่รู้เรื่องเลย The Corporation (2003)
Schools are a disgrace. Lack of opportunity. Bias in the judicial system.โรงเรียนก็แย่ โอกาสก็ไม่มี กฏหมายก็เอนเอียง Crash (2004)
It means that we exercise our own judicial discretion.ตอนนี้จะถูกหรือผิดอยู่ที่เรา V for Vendetta (2005)
The Executive, the Legislative, and the Judicial.บริหารนิติบัญญัติและตุลาการ Sex Trek: Charly XXX (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
judiThe dictator arrogated judicial powers to himself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก.ต.[N] Judicial Service Commission, Syn. คณะกรรมการตุลาการ
อำนาจตุลาการ[N] judicial power, Example: พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจตุลาการผ่านทางศาล, Notes: (กฎหมาย)
ความสุขุม[N] prudence, See also: judiciousness, Syn. ความละเอียดอ่อน, ความนิ่มนวล, ความประณีต, Example: คนสมัยก่อนต้องใช้เวลาและสมาธิในการอ่านหนังสือด้วยความสุขุมเพื่อที่จะเสพรสปราณีตของตัวหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อำนาจตุลาการ[n. exp.] (amnāt tulākān) EN: judicial power ; judiciary power ; judiciary   FR: pouvoir judiciaire [m]
อยุติธรรม[adj.] (ayuttitham) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial   FR: injuste ; partial
ใบแสดงแฟ้มอาชญากรรม [n. exp.] (bai sadaēng faem ātyākam) FR: extrait de casier judiciaire [m]
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate   
แฟ้มอาชญากรรม [n. exp.] (faēm ātyākam) EN: criminal record   FR: casier judiciaire [m]
ฝ่ายตุลาการ[n. exp.] (fāi tulākān) EN: judiciary   
การบริหารงานตุลาการ[n. exp.] (kān børihān ngān tulākān) EN: judicature   
การดำเนินคดี[n.] (kān damnoēnkhadī) EN: proceedings ; prosecution ; legal proceedings ; judicial proceedings   

CMU English Pronouncing Dictionary
JUDI    JH UW1 D IY0
JUDIE    JH AH1 D IY0
JUDITH    JH UW1 D IH0 TH
JUDICE    JH UW1 D IH0 S
JUDISHE    JH UW2 D IY1 SH
JUDITHA    JH UW0 D IH1 TH AH0
JUDICIAL    JH UW0 D IH1 SH AH0 L
JUDICATE    JH UW1 D IH0 K EY2 T
JUDICIARY    JH UW0 D IH1 SH IY0 EH2 R IY0
JUDICIOUS    JH UW0 D IH1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Judith    (n) ʤˈuːdiːθ (jh uu1 d ii th)
judicial    (j) ʤˈuːdˈɪʃl (jh uu1 d i1 sh l)
judiciary    (n) ʤˈuːdˈɪʃəriː (jh uu1 d i1 sh @ r ii)
judicious    (j) ʤˈuːdˈɪʃəs (jh uu1 d i1 sh @ s)
judicature    (n) ʤˈuːdɪkətʃər (jh uu1 d i k @ ch @ r)
judicatures    (n) ʤˈuːdɪkətʃəz (jh uu1 d i k @ ch @ z)
judiciaries    (n) ʤˈuːdˈɪʃərɪz (jh uu1 d i1 sh @ r i z)
judiciously    (a) ʤˈuːdˈɪʃəsliː (jh uu1 d i1 sh @ s l ii)
judiciousness    (n) ʤˈuːdˈɪʃəsnəs (jh uu1 d i1 sh @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
司法[sī fǎ, ㄙ ㄈㄚˇ, ] judicial; (administration of) justice, #2,789 [Add to Longdo]
识趣[shí qù, ㄕˊ ㄑㄩˋ, / ] judicious; to find appropriate responses to difficult or delicate situation, #45,385 [Add to Longdo]
司法独立[sī fǎ dú lì, ㄙ ㄈㄚˇ ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ, / ] judicial independence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
依怙[えこ, eko] (n) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
依怙贔屓;依估贔屓;えこ贔屓;依怙贔負[えこひいき, ekohiiki] (adj-na,n,vs) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
違憲立法審査権[いけんりっぽうしんさけん, ikenrippoushinsaken] (n) judicial review [Add to Longdo]
拒否処分[きょひしょぶん, kyohishobun] (n) (judicial) denial [Add to Longdo]
検非違使[けびいし;けんびいし;けいびいし, kebiishi ; kenbiishi ; keibiishi] (n) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods) [Add to Longdo]
検非違使庁[けびいしちょう;けんびいしちょう, kebiishichou ; kenbiishichou] (n) (obsc) office in Heian Kyoto responsible for police and judicial duties [Add to Longdo]
固定観念[こていかんねん, koteikannen] (n,adj-no) fixed idea; idee fixe; stereotype; prejudice [Add to Longdo]
己を虚しゅうする[おのれをむなしゅうする, onorewomunashuusuru] (exp) (arch) to cast aside one's prejudices [Add to Longdo]
御成敗式目[ごせいばいしきもく, goseibaishikimoku] (n) Formulary of Adjudications (51-article Joei legal code) [Add to Longdo]
公裁[こうさい, kousai] (n) judicial decision [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top