Search result for

jude

JH UW1 D   
34 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jude-, *jude*
Possible hiragana form: じゅで
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jude hadn't existed for years.จู๊ดไม่มีตัวตนมาหลายปีแล้ว Madness Ends (2013)
Jude was gone.จู๊ดได้จากไปแล้ว Madness Ends (2013)
Jude is dead.จู๊ดตายไปแล้ว Continuum (2013)
Jude needs some time alone to reflect and pray for guidance.จู๊ดต้องการอยู่ลำพัง เพื่อจะได้ไตร่ตรองและสวดขอการนำทาง Spilt Milk (2013)
Sister Jude is dead.ซิสเตอร์จู๊ดตายแล้ว Spilt Milk (2013)
You also had relations with our Grace, which is why Sister Jude wanted me to sterilize the two of you.ก็มีความสัมพันธ์กับเกรซของเรา ซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมซิสเตอร์จู๊ดถึงอยาก ให้ผมทำหมันคุณทั้งสองคน The Coat Hanger (2012)
Sister Jude we all knew and loved, but... let me say...ซิสเตอร์จู๊ดคนที่พวกเราทุกคนรู้จัก และชื่นชอบ แต่... ดิฉันอยากจะบอกว่า... The Coat Hanger (2012)
- W-Well, I do know, sir, that no matter what, I-I can't... hate Sister Jude for what she did to me...-ครับ ผมรู้ครับท่าน ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ผมกลียดซิสเตอร์จู๊ด ในสิ่งที่เธอทำไว้กับผมไม่ได้ แต่ผมสามารถ The Coat Hanger (2012)
Sister Jude was on a rampage.ซิสเตอร์จู๊ดมีพฤติกรรมรุนแรง The Coat Hanger (2012)
Your Jude imitation is spot-on.คุณเลียนแบบจู๊ดได้เป๊ะๆเลยนะ The Coat Hanger (2012)
Jude is gone.จู๊ดไปแล้ว Unholy Night (2012)
Sister Jude told you we'd never celebrate Christmas here again.ซิสเตอร์จู๊ดบอกไว้ว่า\เราจะไม่ได้ฉลองวันคริสมาสต์กันที่นี่อีกเลย Unholy Night (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิพากษากลับ[n. exp.] (kān phiphāksā klap) EN: reversal of judgement = reversal of judement (Am.)   
นกคู้ต[n. exp.] (nok khūt) EN: Common Coot ; Eurasian Coot   FR: Foulque macroule [f] ; Foulque noire [f] ; Judelle [f] ; Morelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUDE    JH UW1 D
JUDEA    JH UW0 D IY1 AH0
JUDEO    JH UW0 D EY1 OW0
JUDE'S    JH UW1 D Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朱迪亚[Zhū dí yà, ㄓㄨ ㄉㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Judea, #454,422 [Add to Longdo]
犹达[Yóu dá, ㄧㄡˊ ㄉㄚˊ, / ] Jude [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Jude(n) |der, pl. Juden| ชาวยิว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jude {m} | Juden {pl}Jew | Jews [Add to Longdo]
Judentum {n}Judaism; the Jews; Jewry; Jewishness [Add to Longdo]
Judenhass {m}Anti-Semitism [Add to Longdo]
Judenverfolgung {f}persecution of the Jews [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユダの手紙[ユダのてがみ, yuda notegami] (n) Epistle of Jude (book of the Bible) [Add to Longdo]
安息日[あんそくにち;あんそくじつ;あんそくび, ansokunichi ; ansokujitsu ; ansokubi] (n) (Judeo-Christian) Sabbath [Add to Longdo]
公同書簡[こうどうしょかん, koudoushokan] (n) General Epistles (James, Peter, Jude, John); Catholic Epistles; General Letters [Add to Longdo]
受電[じゅでん, juden] (n,vs) (1) receiving a telegram; (2) receiving electricity [Add to Longdo]
仁寿殿[じじゅうでん;じんじゅでん, jijuuden ; jinjuden] (n) (See 十七殿) central pavilion (of Heian Palace) [Add to Longdo]
発受電[はつじゅでん, hatsujuden] (n) (abbr) (See 発受電電力量・はつじゅでんでんりょくりょう) generated and purchased electric power [Add to Longdo]
発受電電力量[はつじゅでんでんりょくりょう, hatsujudendenryokuryou] (n) generated and purchased electric power [Add to Longdo]
猶太[ユダヤ(P);ゆだや, yudaya (P); yudaya] (n) (uk) Judea (southern Palestine) (lat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jude
   n 1: (New Testament) supposed brother of St. James; one of the
      Apostles who is invoked in prayer when a situation seems
      hopeless [syn: {Jude}, {Saint Jude}, {St. Jude}, {Judas},
      {Thaddaeus}]
   2: a New Testament book attributed to Saint Jude [syn: {Epistle
     of Jude}, {Jude}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top