ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judas

JH UW1 D AH0 S   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judas-, *judas*, juda
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Judas[N] คนทรยศ, See also: ผู้ทรยศ, Syn. traitor, betrayer

CMU English Pronouncing Dictionary
JUDAS    JH UW1 D AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Judas    (n) ʤˈuːdəs (jh uu1 d @ s)
Judases    (n) ʤˈuːdəsɪz (jh uu1 d @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
犹大[Yóu dà, ㄧㄡˊ ㄉㄚˋ, / ] Judas; Judah (son of Jacob), #74,449 [Add to Longdo]
犹达斯[Yóu dá sī, ㄧㄡˊ ㄉㄚˊ ㄙ, / ] Judas (name) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カツラ科;桂科[カツラか(カツラ科);かつらか(桂科), katsura ka ( katsura ka ); katsuraka ( katsura ka )] (n) (See 桂・かつら) Cercidiphyllaceae (monotypic plant family containing the Japanese Judas trees) [Add to Longdo]
[けい, kei] (n) (uk) Japanese Judas tree (Cercidiphyllum japonicum); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Judas
   n 1: (New Testament) supposed brother of St. James; one of the
      Apostles who is invoked in prayer when a situation seems
      hopeless [syn: {Jude}, {Saint Jude}, {St. Jude}, {Judas},
      {Thaddaeus}]
   2: (New Testament) the Apostle who betrayed Jesus to his enemies
     for 30 pieces of silver [syn: {Judas}, {Judas Iscariot}]
   3: someone who betrays under the guise of friendship
   4: a one-way peephole in a door

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top