ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judah

JH UW1 D AH0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judah-, *judah*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The time is coming in the land of Judah...เวลาก็เข้าเยือนภพภูมิ ของพระเจ้า... Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
The Judah Initiative?Judah Initiative เหรอ Everybody Hates Hitler (2013)
The Judah Initiative? Right, and he --The Judah Initiative Everybody Hates Hitler (2013)
Who are they to know about the men of Judah?พวกเขาเป็นใคร ถึงรู้เรื่องกลุ่ม Judah Everybody Hates Hitler (2013)
We know about The Judah Initiative because our grandfather was a man of Letters.เรารู้เรื่อง The Judah Initiative เพราะปู่ของเราเป็นผู้นำสาร Everybody Hates Hitler (2013)
The Judah Initiative was started to fight them.The Judah Initiative ต่อสู้กับพวกมัน Everybody Hates Hitler (2013)
It looks like I'm The Judah Initiative now.ดูเหมือนฉันจะเป็นThe Judah Initiative แล้ว Everybody Hates Hitler (2013)
He has torn down the strongholds ...of the daughter of Judah...เขาทำลายป้อมปราการ ..ของธิดาของจูดาห์ Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Look at the illegitimate state of Israel, whose expansionist ambitions have usurped Palestine from its true heirs in the kingdom of Judah.ดูรัฐที่ไม่ชอบธรรมของอิสราเอลสิ กระหายชิงดินแดนปาเลสไตน์ ไปจากทายาทแท้จริง Pawn Sacrifice (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUDAH    JH UW1 D AH0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Judah
   n 1: (Old Testament) the fourth son of Jacob who was forebear of
      one of the tribes of Israel; one of his descendants was to
      be the Messiah
   2: an ancient kingdom of southern Palestine with Jerusalem as
     its center [syn: {Judah}, {Juda}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top