ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jud

   
154 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jud-, *jud*, ju
English-Thai: Longdo Dictionary
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย
without prejudice(n prep ) โดยไม่มีความลำเอียง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
judo[N] กีฬายูโด, See also: ยูโด
Judas[N] คนทรยศ, See also: ผู้ทรยศ, Syn. traitor, betrayer
judge[VT] คาดคะเน, See also: ประมาณ, กะ, Syn. estimate, assess, evaluate
judge[VT] ตัดสิน, See also: พิจารณา, ลงความเห็น, Syn. consider, reckon
judge[VT] ตัดสินความ, See also: พิจารณาคดี, Syn. arbitrate, decide
judge[N] ผู้ตัดสิน (กีฬา), See also: กรรมการผู้ตัดสิน, Syn. referee, umpire
judge[N] ผู้พิพากษา, See also: ตุลาการ, Syn. arbiter, justice, magistrate
Judaic[ADJ] เกี่ยวกับยิว, Syn. Jewish
Judaism[N] ศาสนาของยิว
judoist[N] นักกีฬายูโด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
judaica(จูเด'อิคะ) n. สิ่งที่เป็นยิว,สิ่งที่เกี่ยวกับยิว
judaism(จู'ดะอิสซึม) n. ศาสนายิว., See also: judaist n.
judg(e) ment Day n. การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก
judge(จัดจฺ) {judged,judging,judges} n. ผู้พิพากษา,ตุลาการ,ผู้ตัดสิน v. พิพากษา,ตัด,สิน,ชี้ขาด,วินิจฉัย,เดา,ประมาณ,ปกครอง., See also: judgeable adj. ดูjudge judger n. ดูjudge judgeship n. ดูjudge
judgement(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
judgment(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
judicable(จู'ดะคะเบิล) adj. สมควรที่จะได้รับการตัดสิน,เลือกเอาได้,ชี้ขาดได้
judicative(จูดดะเค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาคดี,สามารถตัดสินได้,ซึ่งมีสิทธิตัดสิน, Syn. judging
judicator(จูดะเค'เทอะ) n. ผู้พิพากษา,ผู้ตัดสิน., See also: judicatorial adj. ดูjudicator
judicature(จู'ดะเคเชอะ) n. การพิจารณาอรรถคดีตามกฎหมาย,ผู้พิพากษาทั้งหลาย,อำนาจในการพิพากศาอรรถคดี,ศาลยุติธรรม,กฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
Judaism(n) ลัทธิยิว
judge(n) ผู้พิพากษา,ผู้พิจารณา,ผู้ตัดสิน,ตุลาการ
judge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,พิจารณา,วิจารณ์,ลงความเห็น
judgment(n) การตัดสิน,การพิจารณา,คำตัดสิน,คำพิพากษา
judicial(adj) ตามกฎหมาย,ในทางศาล,เกี่ยวกับการพิจารณาคดี
judiciary(n) ศาล,ตุลาการ,ผู้พิพากษา,การพิจารณาคดี
judicious(adj) ฉลาด,สุขุม,รอบคอบ,สมควร,เหมาะ,มีเหตุผล
adjudge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ชี้ขาด
injudicious(adj) ไม่ฉลาด,ไม่สุขุม,ไม่รอบคอบ
misjudge(vt) พิจารณาผิด,ตัดสินใจผิด,วินิจฉัยผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
judderการสั่นกระตุก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge๑. วินิจฉัย๒. ผู้พิพากษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judgeผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge advocateอัยการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judge advocateอัยการทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Judge Advocate General๑. เจ้ากรมพระธรรมนูญทหารบก๒. เจ้ากรมพระธรรมนูญ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Judge Advocate of the Fleetเจ้ากรมพระธรรมนูญทหารเรือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Judge Advocate-Generalเจ้ากรมพระธรรมนูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge pro temporeผู้พิพากษาชั่วคราว, สำรองผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge traineeผู้ช่วยผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judaismศาสนายูดาย [TU Subject Heading]
Judaism and psychologyศาสนายูดายกับจิตวิทยา [TU Subject Heading]
Judgement, Defectiveการตัดสินใจไม่ดี [การแพทย์]
Judgement, Expertวิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญ [การแพทย์]
Judgesผู้พิพากษา [TU Subject Heading]
Judgesผู้ตัดสิน [การแพทย์]
Judges (Islamic law)ดะโต๊ะยุติธรรม [TU Subject Heading]
Judgingการตัดสิน [TU Subject Heading]
Judgmentการตัดสินใจ, ตัดสิน, การตัดสิน [การแพทย์]
Judgment of Qualityการตัดสินคุณค่า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
judicial conference (n ) สภาตุลาการของสหรัฐ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
JUDITH:จูดิ ธ : Paranoia (2013)
Well, I'm the best judge of whether you belong there or not.งั้นผมจะเป็นคนตัดสินเอง ว่าคุณเหมาะหรือไม่เหมาะ Rebecca (1940)
We'll take in a guilty verdict to the judge right now.เราจะใช้เวลาในการตัดสินว่ามีความผิดที่จะตัดสินได้ในขณะนี้ 12 Angry Men (1957)
You can't judge that.คุณไม่สามารถตัดสินว่า 12 Angry Men (1957)
The judge won't accept a hung jury. We haven't been here long.ผู้พิพากษาจะไม่ยอมรับแขวนลูกขุน เรายังไม่ได้อยู่ที่นี่มานาน 12 Angry Men (1957)
I say we take it in to the judge.I say we take it in to the judge. 12 Angry Men (1957)
Judas!ไอ้ทรยศ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Even when Judas hanged himself there was a storm too.ขนาดตอนจูดาส์แขวนคอตาย ยังมีพายุเลย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The judge sentenced them to three years in prison, but suspended the sentence.ผู้พิพากษาตัดสินจำคุกพวกเขาถึงสามปีในคุก แต่ระงับประโยค The Godfather (1972)
-Are you a dance judge or something?- คุณเป็นผู้พิพากษาเต้นหรืออะไร? The Godfather (1972)
Also some of the judges. They've all sent gifts.ยังมีบางส่วนของผู้พิพากษา พวกเขาได้ของขวัญที่ส่งไปทั้งหมด The Godfather (1972)
If you interfere, you'll have to appear before the judge and show cause.ถ้าคุณยุ่ง, คุณจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาและการแสดงเพราะ The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
judWill the judge fine him heavily?
judOne is often judged by the company one keeps.
judIt was a manifest error of judgement.
judThe presiding judge was touched by pity for the accused.
judI make a point of judging a man by his personality.
judDon't judge others by yourself.
judOne is judged by one's speech first of all.
judThe judge decided against the plaintiff.
judThe court judged him guilty.
judThe criminal begged the judge for mercy.
judIt was wrong to try to judge happiness in terms of worldly success.
judI want to play tennis with Judy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก.ต.[N] Judicial Service Commission, Syn. คณะกรรมการตุลาการ
ดุลพินิจ[N] discretion, See also: judgment, consideration, Syn. ดุลยพินิจ, Thai definition: การวินิจฉัยที่เห็นสมควร
อำนาจตุลาการ[N] judicial power, Example: พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจตุลาการผ่านทางศาล, Notes: (กฎหมาย)
ตัดสินคดี[V] judge a case, Example: ผู้พิพากษาท่านนี้ตัดสินคดีได้อย่างยุติธรรมมากที่สุด, Thai definition: ลงความเห็นชี้ขาดเรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
ผู้ชี้ขาด[N] judge, Syn. ผู้ตัดสิน, ผู้วินิจฉัย, Example: โลกจับตามองโซเวียตในฐานะเป็นผู้ชี้ขาดชะตากรรมของโลกในอนาคต, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ลงความเห็นตัดสินอย่างเด็ดขาดว่ามีผลสรุปอย่างไร
ผู้ตัดสินคดี[N] judge, Syn. ผู้พิพากษา, Example: ภาระใหญ่ของเขาคือตั้งตนเป็นผู้ตัดสินคดีแทนสังคม คอยวินิจฉัยความผิดความถูก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ลงความเห็นชี้ขาดเรื่องที่พิพาทหรือข้อกล่าวหากันในทางกฎหมาย
คำตัดสิน[N] decision, See also: judgement, verdict, ruling, Syn. คำวินิจฉัย, คำพิพากษา, Example: ศาลฎีกาจึงยืนยันคำตัดสินให้ประหารชีวิตเขา
คำวินิจฉัย[N] decision, See also: judgement, verdict, ruling, Syn. คำตัดสิน, คำพิพากษา, Example: ในวรรคสองของมาตรานี้บัญญัติให้ถือคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นที่ยุติ, Count unit: ข้อ
คำพิพากษา[N] decision, See also: judgement, verdict, ruling, Syn. คำตัดสิน, คำวินิจฉัย, Example: เขาพระวิหารเป็นดินแดนที่ไทยต้องสูญเสียไปตามคำพิพากษาของศาลโลกที่ให้คืนแก่ประเทศเขมร, Thai definition: คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล, Notes: (กฎหมาย)
ความสุขุม[N] prudence, See also: judiciousness, Syn. ความละเอียดอ่อน, ความนิ่มนวล, ความประณีต, Example: คนสมัยก่อนต้องใช้เวลาและสมาธิในการอ่านหนังสือด้วยความสุขุมเพื่อที่จะเสพรสปราณีตของตัวหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการทหาร[n. exp.] (aiyakān thahān) EN: judge advocate.   
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อำนาจตุลาการ[n. exp.] (amnāt tulākān) EN: judicial power ; judiciary power ; judiciary   FR: pouvoir judiciaire [m]
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphiphāksā khadī) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.)   
อยุติธรรม[adj.] (ayuttitham) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial   FR: injuste ; partial
ใบแสดงแฟ้มอาชญากรรม [n. exp.] (bai sadaēng faem ātyākam) FR: extrait de casier judiciaire [m]
บังคับคดีตามคำพิพากษา[v. exp.] (bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: enforce a judgement/judgment (Am.)   
ชำระ[v.] (chamra) EN: try ; hear ; decide ; try a case ; judge   
ชำระความ[v.] (chamrakhwām) EN: try a court case ; judge a case ; rule ; try a case ; judge   

CMU English Pronouncing Dictionary
JUDY    JH UW1 D IY0
JUDE    JH UW1 D
JUDD    JH AH1 D
JUDO    JH UW1 D OW2
JUDGE    JH AH1 JH
JUDEO    JH UW0 D EY1 OW0
JUDAY    JH UW1 D EY2
JUDEA    JH UW0 D IY1 AH0
JUDIE    JH AH1 D IY0
JUDAS    JH UW1 D AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Judy    (n) ʤˈuːdiː (jh uu1 d ii)
judo    (n) ʤˈuːdou (jh uu1 d ou)
Judas    (n) ʤˈuːdəs (jh uu1 d @ s)
judge    (v) ʤˈʌʤ (jh uh1 jh)
Judaic    (j) ʤˈuːdˈɛɪɪk (jh uu1 d ei1 i k)
Judith    (n) ʤˈuːdiːθ (jh uu1 d ii th)
judder    (v) ʤˈʌdər (jh uh1 d @ r)
judged    (v) ʤˈʌʤd (jh uh1 jh d)
judges    (v) ʤˈʌʤɪz (jh uh1 jh i z)
Judaism    (n) ʤˈuːdɛɪɪzəm (jh uu1 d ei i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
司法[sī fǎ, ㄙ ㄈㄚˇ, ] judicial; (administration of) justice, #2,789 [Add to Longdo]
判决[pàn jué, ㄆㄢˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] judgment (by a court of law), #3,769 [Add to Longdo]
裁判[cái pàn, ㄘㄞˊ ㄆㄢˋ, ] judgment; act as referee; referee; umpire; judge, #4,138 [Add to Longdo]
判定[pàn dìng, ㄆㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, ] judge; decide; judgment; determination, #9,481 [Add to Longdo]
识趣[shí qù, ㄕˊ ㄑㄩˋ, / ] judicious; to find appropriate responses to difficult or delicate situation, #45,385 [Add to Longdo]
公案[gōng àn, ㄍㄨㄥ ㄢˋ, ] judge's desk; complex legal case, #52,683 [Add to Longdo]
犹太教[Yóu tài jiào, ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] Judaism, #57,634 [Add to Longdo]
犹大[Yóu dà, ㄧㄡˊ ㄉㄚˋ, / ] Judas; Judah (son of Jacob), #74,449 [Add to Longdo]
审判者[shěn pàn zhě, ㄕㄣˇ ㄆㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] judge, #109,049 [Add to Longdo]
朱迪亚[Zhū dí yà, ㄓㄨ ㄉㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Judea, #454,422 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Jude(n) |der, pl. Juden| ชาวยิว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jude {m} | Juden {pl}Jew | Jews [Add to Longdo]
Judentum {n}Judaism; the Jews; Jewry; Jewishness [Add to Longdo]
Judenhass {m}Anti-Semitism [Add to Longdo]
Judenverfolgung {f}persecution of the Jews [Add to Longdo]
Doktor beider RechteJUD : juris utriesque doctor, Doctor of Canon and Civil Law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お眼鏡;御眼鏡[おめがね, omegane] (n) (See 眼鏡にかなう) (your) judgment; discernment [Add to Longdo]
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
からすると[, karasuruto] (n) judging from; on the basis of; from the point of view of [Add to Longdo]
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
この分では[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now [Add to Longdo]
だい[, dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P) [Add to Longdo]
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
イジュティハード[, ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受諾側[じゅだくがわ, judakugawa] acceptor, accepting SS user [Add to Longdo]
受諾側アソシエーション制御プロトコル機械[じゅだくがわアソシエーションせいぎょぷろとこるきかい, judakugawa asoshie-shon seigyopurotokorukikai] accepting Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
受諾側セションサービス利用者[じゅだくがわせしょんサービスりようしゃ, judakugawaseshon sa-bisu riyousha] acceptor, accepting SS user [Add to Longdo]
受諾側遠隔操作プロトコル機械[じゅだくがわえんかくそうさぷろとこるきかい, judakugawaenkakusousapurotokorukikai] accepting-remote-operation-protocol-machine [Add to Longdo]
受動[じゅどう, judou] passive (a-no) [Add to Longdo]
受動局[じゅどうきょく, judoukyoku] passive station [Add to Longdo]
受動的[じゅどうてき, judouteki] passive [Add to Longdo]
受動的脅威[じゅどうてききょうい, judoutekikyoui] passive threat [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
受動[じゅどう, judou] Passiv [Add to Longdo]
受諾[じゅだく, judaku] Angebot_annehmen, Bedingungen_annehmen [Add to Longdo]
柔道[じゅうどう, juudou] Judo [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top