ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jidda

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jidda-, *jidda*
Possible hiragana form: じっだ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jidda มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jidda*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ask the police of any port from Jidda to Makassar about the word of Gentlemen Brown.Fragen Sie die Hafenpolizei von Jidda nach Makassar... nach dem Wort des Gentlemen Brown. Lord Jim (1965)
You know, we're supposed to be in Jidda, Saudi Arabia.Du weißt, wir sollten in Jidda, Saudi-Arabien, sein. Chopping Spree (1984)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jiddah (Stadt in Saudi-Arabien)Jiddah (city in Saudi-Arabien) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Jidda
      n 1: port city in western Saudi Arabia on the Red Sea; near
           Mecca [syn: {Jeddah}, {Jed'dah}, {Jiddah}, {Jidda}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top