ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

javanese

JH AA2 V AH0 N IY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -javanese-, *javanese*
Possible hiragana form: じゃう゛ぁねせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Javanese(adj) เกี่ยวกับเกาะชวา
Javanese(n) ชาวเกาะชวา, Syn. Javan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
javanese(แจฟ'วะนิส) adj.,n. (เกี่ยวกับ) เกาะชวา,ชาวชวา,ภาษาชวา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Javanese (Indonesian people)ชาวชวา [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวา[Chawā] (adj) EN: Javanese  FR: javanais
ดีปลี[dīplī] (n) EN: Indian long pepper ; Javanese long pepper ; Java long pepper ; long pepper
ภาษาชวา[phāsā Chawā] (n, exp) EN: Javanese  FR: javanais [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JAVANESE JH AA2 V AH0 N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Javanese (n) ʤˌaːvənˈiːz (jh aa2 v @ n ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prachtreiher {m} [ornith.]Javanese Pond Heron [Add to Longdo]
Javakiebitz {m} [ornith.]Javanese Wattled Lapwing [Add to Longdo]
Kichertaube {f} [ornith.]Javanese Collared Dove [Add to Longdo]
Rotrückenalcippe {f} [ornith.]Javanese Fulvetta [Add to Longdo]
Javabronzemännchen {n} [ornith.]Javanese Mannikin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャワ語[ジャワご, jawa go] (n) Javanese (language) [Add to Longdo]
ボナン[bonan] (n) (See ガムラン) bonang (small gongs used in the Javanese gamelan) (ind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Javanese
   adj 1: of or relating to or characteristic of Java or its
       inhabitants or its language; "Javanese temples";
       "Javanese dialects" [syn: {Javanese}, {Javan}]
   n 1: a native or inhabitant of Java [syn: {Javanese}, {Javan}]
   2: the Indonesian language spoken on Java

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top