ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

janelle

ZH AH0 N EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -janelle-, *janelle*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, uh, some of my old friends are taking "Cousin Liz" out on the town to see Janelle Monae.เอ่อ เพื่อนบางคนของฉัน พา "ญาติของลิซ" ไปนอกเมือง เพื่อพบ จาเนล โมเน Earth (2009)
Next up is Eric Janelle, 15-year-old foster kid from Wichita.ถัดมาคือ เอริค เจนเนลลี่ 15 ขวบ เด็กที่ถูกอุปถัมป์ จากวิชิต้า There's No Place Like Home (2011)
Janelle's having a glass of early bubbly.Janelle trinkt einen Morgenchampagner. The Color of Money (1986)
Look, Todd and Janelle are dicks but I gotta warn them.Todd und Janelle sind echt bescheuert, aber ich muss sie warnen. Terminator 2: Judgment Day (1991)
Janelle? It's me.Janelle, ich bin's. Terminator 2: Judgment Day (1991)
I'm out of here, Jannelle! See you when I get back from Cuba.Ich verschwinde nach Kuba, Janelle! A Few Good Men (1992)
Please ask Janelle to bring me my coffee.Bitte fragen Sie Janelle, ob sie mir meinen Kaffee bringt. Eyes Wide Shut (1999)
I'll be back at 4, Janelle.Ich bin um vier zurück, Janelle. In the Bedroom (2001)
Come on, Janelle.Komm mit, Janelle. xXx (2002)
- This is Janelle.- Das ist Janelle. xXx (2002)
What's up, Janelle?- Wie geht's, Janelle? Barbershop (2002)
Janelle called me and said that she saw Lester Wallace in here.- Janelle hat Lester Wallace hier gesehen. Barbershop (2002)
We'll see you and Janelle at the Billy Joel thing, right?Wir sehen dich und Janelle beim Billy-Joel-Konzert, oder? Everybody Hurts (2002)
Say hello to Janelle.Grüße Janelle von mir. The Weight (2002)
Where is-- where's Janelle?Wo ist denn Janelle? In Escrow (2004)
But we are not here to exact vengeance for Janelle Billingsley's family as painful as their loss has been.Aber wir sind nicht hier, um Rache zu suchen für Janelle Billingsleys Familie. So schmerzlich der Verlust auch gewesen sein mag. Trials (2004)
My sister Janelle was the one who was killed.Das ermordete Mädchen war meine Schwester Janelle. Trials (2004)
Janelle was an honor student.Janelle hatte ein Stipendium erhalten. Trials (2004)
This is what Brooks did to Janelle Billingsley.Das hier hat Brooks mit Janelle Billingsley angestellt. Trials (2004)
janelle duco.- Janelle Duco. From a Whisper to a Scream (2006)
janelle,what do you do for a living?Janelle, was machen Sie beruflich? From a Whisper to a Scream (2006)
janelle,honey, can i get you anything?- Janelle Schatz, kann ich irgendwas für dich tun? From a Whisper to a Scream (2006)
janelle,if--if you need anything, i'll be right over here.Das Auto ist verrückt geworden. Janelle, falls... falls Sie irgendetwas brauchen, werde ich hier sein. From a Whisper to a Scream (2006)
no,but with the decreased breath sounds and the low pulse ox, she suspects janelle will need a chest tube.Nein, aber mit dem verminderten Atemgeräusch und dem niedrigen Puls, vermutet sie, dass Janelle eine Thoraxdrainage braucht. From a Whisper to a Scream (2006)
the baby looks good,janelle.- Dem Baby geht es gut, Janelle. From a Whisper to a Scream (2006)
janelle... my thing is,what about the kid?- Janelle... From a Whisper to a Scream (2006)
i'm sorry,janelle.Es tut mir leid, Janelle. From a Whisper to a Scream (2006)
Todd and janelle.Es gab diese eine Familie, Todd und Janelle. The Demon Hand (2008)
So you ever wonder what happened to todd and janelle? No.Fragst du dich manchmal, was aus Todd und Janelle geworden ist? The Demon Hand (2008)
- Janelle just called.- Janelle rief eben an. Night Moves (2009)
That's pretty good, Honey, but... but... but here...Ja, das ist gar nicht so schlecht, Janelle. Alex Cross (2012)
Janelle, don't tell me you got all your homework done.Janelle! Sag bloß, du bist mit deinen Hausaufgaben schon fertig? Alex Cross (2012)
Janelle's up.. up in her room crying.Janelle ist oben in ihrem Zimmer und weint. Alex Cross (2012)
Janelle, look at me, Honey.Janelle, sieh mich bitte an. Alex Cross (2012)
Janelle!Janelle? Alex Cross (2012)
Janelle had a hard time giving it up when she was pregnant.Janelle fiel es schwer aufzuhören, als sie schwanger war. Frances Ha (2012)
Oh, Andy and Janelle just got back from Paris.Andy und Janelle waren in Paris. Frances Ha (2012)
I'm very Janelle Monáe.Ich sehe wie Janelle Monet aus. And Martha Stewart Have a Ball: Part 1 (2012)
- No, you're Janelle I-Have-No-Monáe.Nein, du schaust eher wie Janelle "ich habe keine" And Martha Stewart Have a Ball: Part 1 (2012)
Hi, I'm Janet and this is my best friend Janelle.Hi, ich bin Janet und das ist meine beste Freundin Janelle. Charlie and Lacey Shack Up (2013)
- That we can do. I had to slip Janelle an extra 20 to serve you without ID.Ich musste Janelle $20 extra zahlen, damit sie keinen Ausweis verlangt. Tony and Adam (2015)
Last week the same happened to Janelle Klecker while her husband was out of town on business.Letzte Woche passierte das auch Janelle Klecker, während ihr Mann auf Geschäftsreise außerhalb der Stadt war. Seek and Destroy (2017)
Janelle Klecker lived in Del Mar.Janelle Klecker wohnte in Del Mar. Seek and Destroy (2017)
Janelle Klecker, our first victim, she was the CFO of a major accounting firm.Janelle Klecker, unser erstes Opfer, war die CFO eines großen Wirtschaftsprüfungsunternehmens. Seek and Destroy (2017)
Household items.Haushaltsgegenstände. Bei Janelle Klecker eine Krawatte. Seek and Destroy (2017)
I was with Dan Klecker, Janelle's widower.Ich war bei Dan Klecker, Janelles Witwer. Seek and Destroy (2017)
Janelle Klecker and the Purcells were murdered in private, away from the party.Janelle Klecker und die Purcells wurden privat, entfernt von der Party, ermordet. Seek and Destroy (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
JANELLE ZH AH0 N EH1 L

Are you satisfied with the result?Discussions