ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jan

JH AE1 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jan-, *jan*
Possible hiragana form: じゃん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jangle(vi) เกิดเสียงดังจากการกระทบกันของโลหะ, Syn. clank, jingle, clatter
jangle(vt) ทำให้เกิดความรำคาญ, See also: กวน, รบกวน
jangle(vt) ทำให้เกิดเสียงจากโลหะกระทบกัน, Syn. clank, jingle, clatter
jangle(vi) ทุ่มเถียง, See also: เถียง, Syn. wrangle, brawl
jangle(n) เสียงที่เกิดจากการกระทบกันของโลหะ, Syn. jingle, clank
janitor(n) ภารโรง, See also: คนทำความสะอาด, นักการ, Syn. caretaker, doorkeeper
January(n) เดือนมกราคม
January(n) มกราคม
jangle upon(phrv) ส่งเสียงทำให้รำคาญ, See also: ส่งเสียงดังน่ารำคาญ, Syn. get on, grate on, jar on
jangle on someone's ears(idm) ส่งเสียงทำให้รำคาญ, See also: ส่งเสียงดังน่ารำคาญ, Syn. get on, grate on, jar on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jane(เจน) n. เด็กหญิง,ผู้หญิง
jangle(แจง'เกิล) {jangled,jangling,jangles} v.,n. (เสียง) (ทำให้) ดังจากการกระทบกับโลหะ,ดังกรุ๊งกริ๊ง,พูดอย่างโกรธเคือง,เสียงทะเลาะวิวาท,การทะเลาะ
janiformadj. ตีสองหน้า,หลอกลวง.
janitor(แจน'นิเทอร์) n. ภารโรง,คนดูแลอาคาร, See also: janitorial adj. ดูjanitor
janitress(แจน'นิเทรส) n. ภารโรงหญิง
january(แจน'ยัวรี) n. มกราคม
janus-facedadj. ตีสองหน้า,หลอกลวง,มีลักษณะที่ตรงกันข้าม
azerbaijani(อาเซอะไบจาใน) n., (pl. -nis, ni) ผู้คนใน Azerbaijan
azerbijan(อาเซอะไบแจน') n. ชื้อดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซีย, ชื่อจังหวัดในอิหร่าน., Syn. Azerbaidzhan
mary janen. กัญชา

English-Thai: Nontri Dictionary
jangle(n) เสียงห้าว,การทะเลาวิวาท,การโต้เถียง
jangle(vt) วิวาท,ทะเลาะ,โต้เถียง,พูดเสียงห้าว
janitor(n) ภารโรง,นักการ,คนเฝ้าประตู
January(n) เดือนมกราคม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Janson clauseข้อกำหนดแจนสัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Janker's Methodวิธีของแจนเคอร์ [การแพทย์]
Jansen's Testการทดสอบข้อตะโพกอักเสบชนิดเสื่อม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
janeist(n) jane + ist เจนผู้เป็นศิลปิน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
janAccording to Tom, Jane got married last month.
janAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
janAs cold as a flood in January.
janAs far as Bob is concerned, anything goes. By contrast, Jane is very cautious.
janAt the sight of cooked snails, Jane turned pale.
janBetty brought some roses and Jane some carnations.
janBob told Jane not to interfere in his personal affairs.
janBoth Nancy and Jane were absent from school.
janBut then he fell in love with Jane Wilde, a student studying languages in London.
janCan you tell Jane from her twin sister?
janDid you receive my e-mail of January 10?
janDon't you think Jane takes after her father?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภารโรง(n) janitor, See also: watchman, caretaker, Syn. นักการภารโรง, นักการ, Example: แม้ภารโรงจะเป็นเพียงลูกจ้าง แต่สิทธิพิเศษต่างๆ ที่ภารโรงและครอบครัวได้นั้น ไม่แตกต่างจากข้าราชการประจำเท่าไร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รักษาและทำความสะอาดสถานที่
มกราคม(n) January, Example: น้องของฉันเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา, Thai Definition: ชื่อเดือนที่ 1 ตามสุริยคติ มี 31 วัน
ฝนชะลาน(n) rain washing away the mango inflorescence, See also: January rain, Syn. ฝนชะช่อมะม่วง, Thai Definition: ฝนที่ตกชะช่อมะม่วง, ฝนที่ตกในระยะเวลาที่ยังนวดข้าวไม่เสร็จ
ชะลาน(n) January rain, Syn. ฝนชะลาน, ฝนชะช่อมะม่วง, Thai Definition: ชื่อหนึ่งของฝนชะช่อมะม่วง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบิดจัน[Ābitjan] (n, prop) EN: Abidjan  FR: Abidjan
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
เดือนมกราคม[deūoen mokkarākhom] (n, exp) EN: January  FR: mois de janvier [m] ; janvier [m]
ฝนชะช่อมะม่วง[fonchachømamūng] (n) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence
เขื่อนแก่งกระจาน[Kheūoen Kaeng Krajān] (n, prop) EN: Kaeng Krachan Dam ; Kaeng Krajan Dam
ขอบล้อ[khøplø] (n) FR: jante [f]
ครูลิลลี่[khrū Lillī] (n, prop) EN: Kru Lilly  FR: Kru Lilly ; Kitmanoch Rojanasupya
กล้วยหอมจันทน์[klūay høm jan] (n, exp) EN: “kluai hom jan” banana  FR: banane “kluai hom jan” [f]
กง[kong] (n) EN: wheel ; ring ; rim ; circle ; circumference  FR: cercle [m] ; circonférence [f] ; roue [f] ; jante [f]
ล้อแม็ก[lø maēk] (n, exp) EN: aluminium alloy wheel  FR: jante en allge [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JAN JH AE1 N
JANK JH AE1 NG K
JANG JH AE1 NG
JANN JH AE1 N
JANI Y AA1 N IY0
JANA JH AE1 N AH0
JAN. JH AE1 N Y UW0 EH0 R IY0
JAN. JH AE1 N
JANS JH AE1 N Z
JANE JH EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jan (n) ʤˈæn (jh a1 n)
Jane (n) ʤˈɛɪn (jh ei1 n)
Janet (n) ʤˈænɪt (jh a1 n i t)
Janie (n) ʤˈɛɪniː (jh ei1 n ii)
Janus (n) ʤˈɛɪnəs (jh ei1 n @ s)
Janice (n) ʤˈænɪs (jh a1 n i s)
jangle (v) ʤˈæŋgl (jh a1 ng g l)
Janeiro (n) ʤənˈɛəʳrou (jh @ n e@1 r ou)
January (n) ʤˈænjuriː (jh a1 n y u r ii)
jangled (v) ʤˈæŋgld (jh a1 ng g l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
看门人[kān mén rén, ㄎㄢ ㄇㄣˊ ㄖㄣˊ, / ] janitor; watchman, #59,183 [Add to Longdo]
鲍耶[Bào yē, ㄅㄠˋ ㄧㄝ, / ] János Bolyai (1802-1860), one of the discoverers of non-Euclidean geometry, #83,328 [Add to Longdo]
巴尔克嫩德[Bā ěr kè nèn dé, ㄅㄚ ㄦˇ ㄎㄜˋ ㄋㄣˋ ㄉㄜˊ, / ] Jan Pieter Balkenende (1956-), Prime Minister of the Netherlands from 2002, #115,420 [Add to Longdo]
雅诺什[yǎ nuò shí, ㄧㄚˇ ㄋㄨㄛˋ ㄕˊ, / ] János (Hungarian name), #880,146 [Add to Longdo]
珍・奥斯汀[Zhēn· Ao4 si1 ting1, ㄓㄣ· Ào sī tīng, ㄠˋ ㄙ ㄊㄧㄥ, / ] Jane Austen (1775-1817), English novelist [Add to Longdo]
简・爱[Jiǎn· Ai4, ㄐㄧㄢˇ· Ài, ㄞˋ, / ] Jane Eyre, novel by Charlotte Brontë 夏洛特·勃良特|夏洛特·勃良特 [Add to Longdo]
简氏防务周刊[Jiǎn shì fáng wù zhōu kān, ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ ㄈㄤˊ ㄨˋ ㄓㄡ ㄎㄢ, / ] Jane's defense weekly [Add to Longdo]
詹江布尔[Zhān jiāng bù ěr, ㄓㄢ ㄐㄧㄤ ㄅㄨˋ ㄦˇ, / ] Janjanbureh river and city in Gambia [Add to Longdo]
贾夹威德[Jiǎ jiā wēi dé, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄚ ㄨㄟ ㄉㄜˊ, / ] Janjaweed (armed Baggara herders used by the Sudanese government against Darfur rebels) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Januar(n) |der| เดือนมกราคม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Januar {m}; Jänner {m} [Ös.]January [Add to Longdo]
Jangtsepapageimeise {f} [ornith.]Heude's Parrotbill [Add to Longdo]
Jankowskiammer {f} [ornith.]Jankowski's Bunting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
ええじゃないか[eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
おじゃん[ojan] (n) coming to nothing [Add to Longdo]
おじゃんになる[ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
かまくら[kamakura] (n) mid-January festival in northern Japan, with snow huts in which children play house; (P) [Add to Longdo]
ざけんなよ;ざけんじゃねーよ[zakennayo ; zakenjane-yo] (exp) (X) (vulg) (See くたばれ) fuck you!; don't fuck with me!; don't fuck around!; don't be a screw off! [Add to Longdo]
じゃあね;じゃね;じゃーね[jaane ; jane ; ja-ne] (exp) See you then; Bye; Ciao [Add to Longdo]
じゃないか(P);ではないか(P)[janaika (P); dehanaika (P)] (exp) (1) (See か,だ・1) questioning (something); (2) let's do (something); (P) [Add to Longdo]
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]
じゃん[jan] (aux-v) (sl) (contraction of じゃない) isn't it [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャンパ[じゃんぱ, janpa] jumper [Add to Longdo]
ジャンパオプション[じゃんぱおぷしょん, janpaopushon] strapping option, jumper option [Add to Longdo]
ジャンパピン[じゃんぱぴん, janpapin] jumper pin [Add to Longdo]
ジャンパ選択可能[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] jumper selectable [Add to Longdo]
ジャンプ[じゃんぷ, janpu] jump [Add to Longdo]
条件付きジャンプ[じょうけんつきジャンプ, joukentsuki janpu] conditional jump [Add to Longdo]
ジャネット[じゃねっと, janetto] Janet [Add to Longdo]
ジャン[じゃん, jan] JAN [Add to Longdo]
ジャンタグ[じゃんたぐ, jantagu] JWNTUG [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一月[ひとつき, hitotsuki] Januar [Add to Longdo]
正月[しょうがつ, shougatsu] Januar, Neujahr [Add to Longdo]
蛇の目[じゃのめ, janome] (altjapanischer) Oelpapierregenschirm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Jan
      n 1: the first month of the year; begins 10 days after the
           winter solstice [syn: {January}, {Jan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top