ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ito

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ito-, *ito*
Possible hiragana form: いと
English-Thai: Longdo Dictionary
territorial(adj) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, See also: A. nonterritorial, Syn. territorial behavior

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acritochromacyภาวะตาบอดสี
admonitor(แอดมอน' นิเทอะ) n. ผู้ตักเตือน
admonitory(แอดมอน' นิโทรี) adj. ซึ่งตักเตือน, Syn. censuring, warning
amitosis(แอมมิโท' ซิส) n. วิธีการแบ่งเซลล์โดยตรง มีลักษณะที่มีการแบ่งตัวนิวเคลียส์ โดยไม่เกิดโครโมโซม. -amitotic adj.
antitoxin(แอนทีทอค' ซิน) n. สารหรือยาต้านพิษเฉพาะอย่าง antibody ที่สามารถต้านพิษได้เฉพาะอย่าง. -antitoxic adj.,, Syn. antidote
apparitor(อะพาร์'ริเทอะ) n. จ่าศาล,ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาล
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้ฟัง,นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
auditorium(ออดิโท'เรียม) n. ห้องบรรยาย,ห้องประชุม,อาคารห้องประชุม (meeting place)
auditory(ออ'ดิทอรี) adj.,n. เกี่ยวกับการฟังหรือการได้ยิน,เกี่ยวกับโสตประสาท,กลุ่มคนที่ฟัง,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
auditory nerveควบตุมการทรงตัวและการได้ยิน

English-Thai: Nontri Dictionary
admonitory(adj) ซึ่งตักเตือน,ซึ่งว่ากล่าว,ซึ่งเตือนสติ
antitoxic(adj) ซึ่งต้านพิษ
auditor(n) ผู้ฟัง,ผู้ตรวจสอบบัญชี
auditorium(n) หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
auditory(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับโสตประสาท
auditory(n) ผู้ฟัง,หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
baritone(n) เสียงนักร้องชาย
Briton(n) ชาวอังกฤษ
calamitous(adj) เกี่ยวกับความหายนะ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
capitol(n) ศาลากลาง,สถานที่ประชุมของรัฐสภาอเมริกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ito-Reenstierna Testsการทดสอบปฏิกิริยาที่ผิวหนัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
itoA Mr Ito wants to see you.
itoDoes Mr Ito teach history?
itoI'm glad to meet you, too, Mr Ito.
itoMasao studies history under Prof. Ito's guidance.
itoMiss Ito made her students work hard.
itoMr Itoh will call the roll.
itoMr Ito is a most learned man.
itoMr Ito loosened his tie because he felt hot in his office.
itoMr Ito teaches history.
itoProfessor Ito went to the United States for the purpose of studying linguistics.
itoTalking of Mr Ito, what has become of his son?
itoTaro Ito was found guilty.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาบริเวณ[ānābøriwēn] (n) EN: territory ; area ; region  FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาจักร[ānājak] (n) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world  FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาเขต[ānākhēt] (n) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory  FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตน่านฟ้า[ānākhēt nānfā] (n, exp) EN: territorial air ; territorial sky  FR: espace aérien [m]
อาณาเขตน่านน้ำ[ānākhēt nānnām] (n, exp) EN: territorial sea ; territorial waters  FR: eaux territoriales [fpl]
อาณาประชาราษฎร์[ānāprachārāt] (n) EN: citizens ; people ; subjects  FR: citoyen [m] ; sujet [m]
อารี[ārī] (adj) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous  FR: bienveillant ; hospitalier
อัตคัด[attakhat] (v) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack  FR: être sans ressource
อัตคัด[attakhat] (adj) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy  FR: indigent ; nécessiteux
อวัยวะเพศหญิง[awaiyawa phēt ying] (n, exp) EN: vagina ; clitoris  FR: organe sexuel féminin [m] ; vagin [m] ; clitoris [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ITO IY1 T OW0
ITO IY1 T OW2
ITOH IY1 T OW0
ITO'S IY1 T OW0 Z
ITO'S IY1 T OW2 Z
ITOCHU IY2 T OW1 CH UW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ito (n) ˈiːtou (ii1 t ou)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
意図[いと, ito] ตั้งใจ, คาดหมายไว้
[いと, ito] ด้าย ใย สาย(เครื่องดนตรี) เส้นเอ็น สายป่าน เส้นไหม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
営む[いとなむ, itonamu] TH: ดำเนินกิจการ  EN: to run a business
営む[いとなむ, itonamu] TH: ดำเนินงาน  EN: to carry on (e.g. in ceremony)

French-Thai: Longdo Dictionary
citoyen(n) |m| พลเมืองชาย
citoyenne(n) |f| พลเมืองหญิง
citoyenneté(n) |f| สถานภาพการเป็นพลเมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
あの人[あのひと, anohito] (pn,adj-no) he; she; that person [Add to Longdo]
あらせいとう[araseitou] (n) stock (botanical) [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
いいとも[iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing [Add to Longdo]
いい人;好い人[いいひと, iihito] (exp) (1) good-natured person; (n) (2) lover [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
ウェイト[うえいと, ueito] weight [Add to Longdo]
エディター[えでいたー, edeita-] editor [Add to Longdo]
カード読み取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] card reader [Add to Longdo]
カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
営む[いとなむ, itonamu] (religioese_Feier) abhalten, (Geschaeft) betreiben [Add to Longdo]
射止め[いとめ, itome] ???? [Add to Longdo]
意図[いと, ito] Absicht, Vorsatz, Vorhaben [Add to Longdo]
[いと, ito] Faden [Add to Longdo]
糸口[いとぐち, itoguchi] Ende_eines_Fadens, Anfang, Ausgangspunkt [Add to Longdo]
糸車[いとぐるま, itoguruma] Spinnrad [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top