ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invar

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invar-, *invar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invariant(n) ค่าคงที่ (ทางคณิตศาสตร์)
invariant(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง, See also: คงที่, Syn. unvarying, invariable, constant, Ant. changing
invariable(adj) ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง, See also: สม่ำเสมอ, Syn. unalterable, unvarying, Ant. changing
invariable(n) สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง, See also: สิ่งคงที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invariable(อินแวร์'ระเบิล) adj.,n. (สิ่งที่) ไม่เปลี่ยนแปลง,คงที่,ถาวร,สม่ำเสมอ, Syn. unvarying
invariant(อินแว'ริเอินทฺ) adj. หาค่ามิได้,ล้ำค่า. n. ค่าที่คงที่, Syn. unvarying, constant

English-Thai: Nontri Dictionary
invariable(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,สม่ำเสมอ,นิจสิน,คงที่,ถาวร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
invariant๑. ยืนยง๒. ตัวยืนยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
invariantยืนยง, ไม่แปรเปลี่ยน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
invariant lineเส้นยืนยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
invariant pointจุดยืนยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
invariant propertyสมบัติไม่แปรเปลี่ยน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
invariant subgroupกรุปย่อยยืนยง [มีความหมายเหมือนกับ normal subgroup] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
invarinvar, อินวาร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
invarMary invariably brought more food than she could eat.
invarWhenever I get ready to go shopping, he invariably starts getting on my back.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสมอไป(adv) always, See also: invariably, regularly, steadily, often, Syn. เสมอ, เป็นนิจศีล, ร่ำไป, เป็นนิตย์, Example: การมีสุขภาพกายดีไม่ได้รับประกันว่า จะทำให้มีสุขภาพจิตดีเสมอไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คงที่[khongthī] (adj) EN: fixed ; stable  FR: invariable ; inamovible ; fixe ; stable
ตายตัว[tāitūa] (adj) EN: fixed ; rigid ; constant ; stable ; inflexible  FR: fixe ; invariable
ยันเต[yantē] (adv) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly

CMU English Pronouncing Dictionary
INVARIANT IH2 N V EH1 R IY0 AH0 N T
INVARIABLE IH2 N V EH1 R IY0 AH0 B AH0 L
INVARIABLY IH2 N V EH1 R IY0 AH0 B L IY0
INVARIANCE IH2 N V EH1 R IY0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invariable (j) ˈɪnvˈɛəʳrɪəʳbl (i1 n v e@1 r i@ b l)
invariably (a) ˈɪnvˈɛəʳrɪəʳbliː (i1 n v e@1 r i@ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不变量[bù biàn liàng, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] invariant quantity; invariant (math.), #124,144 [Add to Longdo]
不变化[bù biàn huà, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] invariably [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Invariante {f}; unveränderliche Größe {f} [math.]invariant; invariable [Add to Longdo]
invariant [math.]; unveränderlich {adj}invariant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インバー[inba-] (n) Invar (trademarked nickel-steel alloy) [Add to Longdo]
インヴァリアント[invarianto] (n) invariant [Add to Longdo]
ループ不変式[ループふへんしき, ru-pu fuhenshiki] (n) {comp} loop invariant [Add to Longdo]
一定不変[いっていふへん, itteifuhen] (n) invariable; permanent [Add to Longdo]
恒常的[こうじょうてき, koujouteki] (adj-na) constant; invariable; chronic; everlasting [Add to Longdo]
判で押したみたいに[はんでおしたみたいに, handeoshitamitaini] (exp) (See 判で押したように) invariably; like clockwork; with perfect regularity [Add to Longdo]
判で押したような[はんでおしたような, handeoshitayouna] (exp) stereotyped; invariable; like clockwork [Add to Longdo]
判で押したように[はんでおしたように, handeoshitayouni] (exp) invariably; like clockwork; with perfect regularity [Add to Longdo]
必ず[かならず, kanarazu] (adv) always; without exception; necessarily; certainly; without fail; positively; invariably; (P) [Add to Longdo]
不変性[ふへんせい, fuhensei] (n) {math} invariance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ループ不変式[ループふへんしき, ru-pu fuhenshiki] loop invariant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Invar
   n 1: an alloy of iron and nickel having a low coefficient of
      thermal expansion; used in tuning forks and measuring tapes
      and other instruments

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top