ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inger

IH1 NG ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inger-, *inger*
English-Thai: Longdo Dictionary
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), See also: Chinese ginger, krachai, Syn. lesser ginger
little finger(n) นิ้วก้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
dillinger(ดิล'ลิงเกอะ) n. ปืนฉีดน้ำของเด็ก,ภาษาเด็ก
finger(ฟิง'เกอะ) n. นิ้วมือ,ความยาวเป็นนิ้วมือ (ประมาณ4 นิ้ว) ,ความกว้างของนิ้วมือ (เป็นหน่วยวัด) ,สิ่งที่คล้ายนิ้วมือ,ส่วนที่ยื่นออกของเครื่องจักร. -Phr. (put one's finger on ระบุ,ชี้บ่ง) vt. แตะด้วยนิ้ว,เล่น (ดนตรี) ด้วยนิ้ว. vt. ใช้นิ้วมือเล่น. คำศัพท์ย่อย:
finger markn. เส้นลายนิ้วมือ
finger postn. ป้ายชี้ทางที่มีเครื่องหมายชี้เป็นนิ้วมือ
fingernailn. เล็บ
fingerprintn. ลายพิมพ์นิ้วมือ. vt. พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ
forefinger(ฟอร์ฟิง'เกอะ) n. นิ้วชี้., Syn. index finger
ginger(จิน'เจอะ) n. ขิง,สีน้ำตาลแดงอมเหลือง
ginger aleเครื่องดื่มโซดาใส่น้ำขิง,น้ำขิงแดง

English-Thai: Nontri Dictionary
finger(n) นิ้วมือ
fingerprint(n) ลายมือ,ลายนิ้วมือ
fingerprint(vt) พิมพ์ลายมือ,พิมพ์ลายนิ้วมือ
forefinger(n) นิ้วชี้,ดรรชนี
ginger(n) ขิง
harbinger(n) ผู้ไปล่วงหน้า,ผู้นำ,ผู้เบิกทาง,ลางสังหรณ์,ลาง
harbinger(vt) ประกาศ,นำทาง,เบิกทาง,ไปล่วงหน้า
linger(vi) รีรอ,อ้อยอิ่ง,ชักช้า,เอ้อระเหย
lingerie(n) เสื้อผ้าชั้นในสตรี
porringer(n) จาน,ชาม,ถ้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องดาล[chǿngdān] (n) EN: finger hole for lifting a bolt
ชุดชั้นใน[chut channai] (n, exp) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere  FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
ดรรชนี = ดัชนี[datchanī] (n) EN: index finger ; forefinger  FR: index [m]
จับ[jap] (v) EN: catch ; hold ; grab ; touch (with the fingers)   FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
ขิง[khing] (n) EN: ginger  FR: gingembre [m]
ขิงแดง[khing daēng] (n, exp) EN: Red ginger
ขิงแก่[khing kaē] (n, exp) EN: mature ginger root ; old ginger
ขิงอ่อน[khing øn] (n, exp) EN: young ginger ; fresh ginger
ขิงสด[khing sot] (n, prop) EN: fresh ginger  FR: gingembre frais [m]
คนขับเสภา[khonkhap sēphā] (n, exp) EN: singer of ballads

CMU English Pronouncing Dictionary
INGER IH1 NG ER0
INGERSON IH1 NG G ER0 S AH0 N
INGERSOLL IH1 NG G ER0 S AO0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ingersoll (n) ˈɪŋgəsəl (i1 ng g @ s @ l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Finger(n) |der, pl. Finger| นิ้วมือ
Fingerabdruck(n) |der, pl. Fingerabdrücke| รอยนิ้วมือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inger {m}; Schleimaal {m} [zool.]hagfish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぞうぞ[uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
えんがちょ;エンガチョ[engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おっかなびっくり[okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
がり;ガリ[gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
しょうが茶;生薑茶[しょうがちゃ, shougacha] (n) ginger tea [Add to Longdo]
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フィンガー[ふぃんがー, finga-] finger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Inger
   n 1: a member of western Finnish people formerly living in the
      Baltic province where Saint Petersburg was built [syn:
      {Ingrian}, {Inger}, {Ingerman}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top