ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ind

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ind-, *ind*, in
Longdo Dictionary ภาษา นอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
industri[อิน-ดุส-ทริ] (n) อุตสาหกรรม

Longdo Dictionary ภาษา นอร์เวย์ (NO) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
industri(n) industry

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
index(n) ดัชนี, See also: ดรรชนี, Syn. inventory, register, directory, list
index(n) ตัวชี้, See also: ตัววัด, ตัวบ่งชี้, Syn. indicator, pointer
index(vi) ทำดัชนี, Syn. reference, refer
index(vt) ทำดัชนี, Syn. reference, refer
India(n) ประเทศอินเดีย
India(n) อินเดีย
Indra(n) พระอินทร์
indue(vt) มอบให้, See also: ให้, พระราชทาน, Syn. endue
indeed(adv) อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริงแล้ว, ตามความจริง, Syn. certainly, in fact
indent(vt) ทำให้เป็นรอยเว้า, See also: ทำให้เป็นรอยหยัก, Syn. nick, notch

English-Thai: Nontri Dictionary
indebted(adj) เป็นหนี้,เป็นหนี้บุญคุณ
indebtedness(n) การเป็นหนี้บุญคุณ,หนี้สิน
indecency(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่เหมาะ,ความหยาบโลน
indecision(n) ความไม่ตกลงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความไม่มั่นใจ
indecisive(adj) ยังไม่แน่ใจ,ไม่เด็ดขาด,ไม่ตกลงใจ,ลังเล
indecorous(adj) ไม่เหมาะ,ไม่ถูกกาลเทศะ,ผิดมารยาท
indeed(adv) แน่นอนแล้ว,จริงๆ,โดยแท้จริงแล้ว
indefatigable(adj) ไม่เหนื่อย,ไม่เมื่อยล้า,ไม่ย่อท้อ
indefeasible(adj) ไม่เป็นโมฆะ,ยกเลิกไม่ได้
indefensible(adj) ป้องกันไม่ได้,โต้แย้งไม่ได้,แก้ตัวไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indecency with childrenการกระทำอนาจารต่อเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecentอนาจาร, ลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent assaultการกระทำอนาจาร (ต่อร่างกาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent assault on womanการใช้กำลังกระทำอนาจารต่อหญิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent exposureการแสดงลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent printsสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indefeasible; irrevocableที่ไม่อาจเพิกถอนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indefinite integralปริพันธ์ไม่จำกัดเขต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
indefinite period leaseสัญญาเช่าที่ไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indegreeระดับขั้นเข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indandione Nucleusอินแดนไดโอนนิวเคลียส [การแพทย์]
Indebtednessการเป็นหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Indecent assaultการกระทำอนาจาร [TU Subject Heading]
Indecisivenessการไม่กล้าตัดสินใจ [การแพทย์]
Indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [TU Subject Heading]
Indemnity against liabilityความรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [TU Subject Heading]
indensity of soundความเข้มของเสียง, พลังงานของเสียงที่ตกลงบนพื้นที่ 1 ตารางหน่วยที่ตั้งได้ฉากกับทิศทางเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงใน 1 หน่วยเวลา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Indentationรอยเว้า [การแพทย์]
Indentedเว้าเล็กน้อย [การแพทย์]
Indented Barsเหล็กขวั้น, Example: เหล็กเสริมที่บิดเป็นเกรียว [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
indeedแต่โดยดี
indeed(adv) ยิ่งนัก
indefinitely(adv) อย่างไม่มีกำหนด
indemnificationค่าสินไหมทดแทน
INDEX 1. REVISION CHART ............................................................(n) INDEX 1. REVISION CHART ................................................................................................................................................. 3 2. INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 4 3. LOGIN ...................................................................................................................................................................... 5 4. SALE FRONT END ................................................................................................................................................ 6 5. ARCHIVES .............................................................................................................................................................. 8 5.1. PRICELIST ........................................................................................................................................................ 8 5.1.1. Department programming .................................................................................................................. 8 5.1.2. Items .................................................................................................................................................... 10 5.1.3. Cover charge ...................................................................................................................................... 12 5.1.4. Variants programming ....................................................................................................................... 13 5.1.5. Favourites programming .................................................................................................................. 14 5.2. CUSTOMERS PROGRAMMING ......................................................................................................................... 14 5.2.1. Customer Recall ................................................................................................................................ 15 5.2.2. Customer history ............................................................................................................................... 15 5.2.3. Pending documents archive ............................................................................................................. 16 5.2.4. Receipt suspension for summary invoice ...................................................................................... 16 5.2.5. Issue of an unpaid receipt ................................................................................................................ 17 5.2.6. Summary invoice ............................................................................................................................... 17 5.3. FOOD STAMPS ................................................................................................................................................ 17 5.3.1. New issuer Company ........................................................................................................................ 18 5.3.2. Food Stamps denomination programming ..................................................................................... 19 5.3.3. Food Stamps balance ....................................................................................................................... 19 5.3.4. Food Stamps total management ..................................................................................................... 20 5.3.5. Food Stamps modifications .............................................................................................................. 20 5.3.6. Food Stamps invoicing ...................................................................................................................... 21 5.4. WAREHOUSE .................................................................................................................................................. 22 5.4.1. Create a recipe .................................................................................................................................. 22 5.4.2. Management of the warehouse variations ..................................................................................... 24 5.4.3. Direct association with the warehouse ........................................................................................... 24 5.4.4. Management stock warning ............................................................................................................. 24 5.5. DATABASES MANAGEMENT ............................................................................................................................ 25 6. CONFIGURATION ............................................................................................................................................... 27 6.1. OPERATORS PROGRAMMING ......................................................................................................................... 27 6.2. PRINTER PROGRAMMING ............................................................................................................................... 28 6.3. CASH REGISTER PROGRAMMING ................................................................................................................... 30 6.3.1. Header and footer ............................................................................................................................. 30 6.3.2. Programming VAT groups ................................................................................................................ 30 6.3.3. Tender programming ......................................................................................................................... 31 6.3.4. Currency programming ..................................................................................................................... 31 6.3.5. Taxes settings programming ............................................................................................................ 33 7. TABLES ................................................................................................................................................................. 34 7.1. OTHER PROGRAMMING .................................................................................................................................. 35 7.1.1. Appearance ........................................................................................................................................ 35 7.1.2. Setting programming ......................................................................................................................... 36 7.1.3. Phases names ................................................................................................................................... 38 7.1.4. Messages ........................................................................................................................................... 39 8. STATISTIC CHART .............................................................................................................................................. 40 9. DOCUMENTS ....................................................................................................................................................... 43
indices(n) เลขยกกำลัง, Syn. power numbers
indie(n) บริษัทเพลงหรือภาพยนต์ ขนาดเล็กที่ไม่ได้มีบริษัทขนาดใหญ่เป็นเจ้าของอยู่เบื้องหลัง
indirect seeding(n) การปักดำ (นา)
inductor[อินดักเตอร์] (n) ตัวนำไฟฟ้า
indulgenceการดื้อดึง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indA big earthquake occurred in India yesterday.
indA blood transfusion is indicated.
indAccess to worldwide communication industry resources.
indAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
indAccording to my calculation, she should be in India by now.
indAccording to TV news, there was a plane crash in India.
indA closed fist can indicate stress.
indA friend in need is a friend indeed.
indAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
indAfter the bushfires, we have independently decided to call off this year's fireworks display.
indA gentleman is a man of independent means.
indA high forehead is indicative of great mental power.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายบุคคล(adj) individual, Syn. รายตัว, Example: ปัจจุบัน สถานศึกษาต่างๆ มีการแจ้งผลการเรียนเป็นรายบุคคลให้กับนักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ชักจูงใจ(v) persuade, See also: induce, convince, influence, Syn. ชักจูง, ชักนำ, Example: การได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความสำเร็จของหัวคะแนนที่ชักจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน
ผู้ชักชวน(n) persuader, See also: inducer, Syn. คนชักชวน, Example: ท่านผู้นี้คือผู้ชักชวนให้ผมได้มาทำงานที่นี่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ชวนให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดร่วมกัน
กำปั้นทุบดิน(adv) indistinctively, Ant. แจงสี่เบี้ย, Example: ถ้าจะตอบอย่างกำปั้นทุบดิน เราหลับก็เพราะเราง่วง, Thai Definition: พูดอย่างกว้างๆ , มีนัยว่าพูดไปอย่างไรๆ ก็ไม่ผิด แต่ไม่ได้ให้ประโยชน์อันใดกับผู้ฟัง, Notes: (สำนวน)
คนทำมาหากิน(n) diligent person, See also: industrious person, worker, Syn. คนทำงาน, Example: ทุกคนควรเป็นคนทำมาหากิน มีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะบุกเบิก ที่จะสร้างสรรค์อยู่เสมอๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: คนขยันทำการงานสร้างฐานะ ไม่หลงติดอบายมุข
พืชเศรษฐกิจ(n) industrial drop, Example: ยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง, Thai Definition: พืชที่ปลูกเป็นอาชีพได้
หนี้บุญคุณ(n) indebtedness, See also: obligation, debt of gratitude, Example: ผมได้ชดใช้หนี้บุญคุณซึ่งมีแก่ผมแล้ว, Thai Definition: พระคุณหรือความช่วยเหลือที่ผู้อื่นทำไว้กับตน และตนรู้สึกว่าจะต้องทดแทน
ตามความเป็นจริง(adv) actually, See also: indeed, really, truly, Syn. ตามจริง, Ant. โกหก, เท็จ, Example: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง
สมบัติส่วนตัว(n) personal property, See also: individual property, Ant. สมบัติส่วนรวม, Example: ชาวบ้านบางคนลักลอบขุดหาของโบราณขึ้นมาเป็นสมบัติส่วนตัว, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: ทรัพย์สินที่เป็นของส่วนบุคคล
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน(n) folk wisdom, See also: indigenous knowledge, Syn. ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, Example: มีบางฝ่ายกล่าวว่าการทำเหล้าของชาวบ้านเป็นการทำผิดกฎหมาย แต่อีกฝ่ายมีข้อโต้แย้งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน, Thai Definition: ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมหนึ่งๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[āchīp itsara] (n, exp) EN: freelance  FR: indépendant [m]
อดิเรกลาภ[adirēklāp] (n) EN: windfall
อาหารอินเดีย[āhān Indīa] (n, exp) EN: Indian food  FR: cuisine indienne [f]
อาหารไม่ย่อย[āhān mai yøi] (n) EN: indigestion  FR: indigestion [f]
อาการ[ākān] (n) EN: symptom ; syndrom ; indication  FR: symptôme [m] ; signe [m]
อากาศธาตุ[ākātsathāt] (n) EN: air ; wind  FR: air [m] ; atmosphère [f]
อักขรานุกรม[akkharānukrom] (n) EN: alphabetical order ; alphabetic index  FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter
อนาจาร[anājān] (n) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency  FR: obscénité [f]
อนาจาร[anājān] (adj) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral  FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral

CMU English Pronouncing Dictionary
INDA IY1 N D AH0
INDY IH1 N D IY0
INDO IH1 N D OW0
INDUS IH1 N D AH0 S
INDIC IH1 N D IH0 K
INDIE IH1 N D IY0
INDEX IH1 N D EH0 K S
INDIA IH1 N D IY0 AH0
INDAL IH1 N D AH0 L
INDRI IH2 N D R IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
India (n) ˈɪndɪəʳ (i1 n d i@)
Indo- (j) ˌɪndou- (i2 n d ou -)
index (v) ˈɪndɛks (i1 n d e k s)
indue (v) ˈɪndjˈuː (i1 n d y uu1)
Indian (n) ˈɪndɪəʳn (i1 n d i@ n)
Indies (n) ˈɪndɪz (i1 n d i z)
Indore (n) ˈɪndˈɔːr (i1 n d oo1 r)
indeed (a) ˈɪndˈiːd (i1 n d ii1 d)
indent (n) ˈɪndɛnt (i1 n d e n t)
indent (v) ˈɪndˈɛnt (i1 n d e1 n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gè, ㄍㄜˋ, / ] individual; this; that; size; classifier for people or objects in general, #10 [Add to Longdo]
个人[gè rén, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] individual; personal; oneself, #406 [Add to Longdo]
行业[háng yè, ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ, / ] industry; business, #492 [Add to Longdo]
产业[chǎn yè, ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] industry; estate; property; industrial, #573 [Add to Longdo]
工业[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] industry, #869 [Add to Longdo]
确实[què shí, ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ, / ] indeed; really; reliable; real; true, #1,263 [Add to Longdo]
独立[dú lì, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ, / ] independent; independence; to stand alone, #1,316 [Add to Longdo]
印度[Yìn dù, ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ, ] India, #1,903 [Add to Longdo]
个性[gè xìng, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] individuality; personality, #2,648 [Add to Longdo]
工商[gōng shāng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, ] industry and commerce, #2,820 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
インド洋[いんどよう, indoyou] (n) มหาสมุทรอินเดีย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
industrielles Ausgangsmaterialindustrial feedstock [Add to Longdo]
Indiskretion {f}indiscreetness [Add to Longdo]
Index-Register {n} (indirekte Adressierung) [comp.]index register [Add to Longdo]
Index {m} | Indexe {pl}; Indices {pl} | bereinigter Index | gewichteter Index | zusammengesetzter Indexindex | indexes; indices | adjusted index | weighted index | composite index [Add to Longdo]
Index {m}; Verbotsliste {f}Index [Add to Longdo]
Indexbindung {f}; Indexkopplung {f}index linkage [Add to Longdo]
Indexfonds {m}index fund [Add to Longdo]
Indexführungsloch {n} | Indexführungslöcher {pl}index hole | index holes [Add to Longdo]
Indexgrenzen {pl}array bounds [Add to Longdo]
Indexierung {f}descriptor assignment [Add to Longdo]
Indexmarkierung {f} (Loch in der Diskette)index hole [Add to Longdo]
Indexoption {f}index option [Add to Longdo]
Indexpunkt {m}index point [Add to Longdo]
Indexpreis {m}index price [Add to Longdo]
Indexregister {n}modifier register [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory [Add to Longdo]
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI [Add to Longdo]
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window [Add to Longdo]
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication [Add to Longdo]
インジケータ[いんじけーた, injike-ta] indicator [Add to Longdo]
インジケータランプ[いんじけーたらんぷ, injike-taranpu] indicator light [Add to Longdo]
インディケータ[いんでいけーた, indeike-ta] indicator [Add to Longdo]
インデックストラック[いんでっくすとらっく, indekkusutorakku] index track [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こ, ko] INDIVIDUELL, (Numeralklassifikator fuer versch. Gegenstaende) [Add to Longdo]
個人[こじん, kojin] Individuum, Privatperson [Add to Longdo]
個体[こたい, kotai] Individuum [Add to Longdo]
個性[こせい, kosei] Individualitaet [Add to Longdo]
工業[こうぎょう, kougyou] Industrie [Add to Longdo]
産業[さんぎょう, sangyou] Industrie [Add to Longdo]
興業[こうぎょう, kougyou] Industrieunternehmen [Add to Longdo]
遠回し[とおまわし, toomawashi] indirekt, andeutungsweise [Add to Longdo]
間接[かんせつ, kansetsu] indirekt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top