ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iq

AY1 K Y UW1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iq-, *iq*
English-Thai: Longdo Dictionary
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, See also: movable property, A. fixed capital, Syn. fluid capital

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
IQ(abbr) ระดับสติปัญญา (คำย่อของ intelligence quotient), See also: ไอคิว, ระดับความฉลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iqดูintelligence quotient
aliquant(แอล' ลิควอนทฺ) adj. ว่งมีจำนวนหรือปริมาณที่หารไม่ลงตัว
aliquot(แอล' ลิโควท) adj. เป็นตัวหารได้พอดี ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนชองทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงด้วย. -n. ส่วนที่หารลงตัว
antiquarian(แอนทีแคว' เรียน) adj. เกี่ยวกับการศึกษาโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับหนังสือเก่า ๆ หรือที่หายาก. -antiquarianism n.
antiquary(แอน' ทีแควรี่) n. ผู้ชำนาญหรือศึกษาทางโบราณวัตถุ, ผู้สะสมโบราณวัตถุ
antiquate(แอน' ทีเควท) vt. ทำให้ล้าสมัยโดยการนำสิ่งใหม่หรือดีกว่าเข้ามา-antiquation n., Syn. make obsolete
antiquated(แอน' ทีเควเทด) adj. ล้าสมัย, โบราณ, เก่าแก่, ชรา, อดีต. -antiquatedness, Syn. obsolete, antique, Ant. current, new
antique(แอนทิค') adj. โบราณ, เก่าแก่, พันสมัย. -n. โบราณวัตถุ, สถานที่โบราณ. -antiqueness n., Syn. archaic, old
antiquity(แอนทิค' ควิที) n. ความโบราณ, สมัยโบราณ, ยุคโบราณ, บรรดาความโบราณทั้งหลาย (คน,เผ่า,ขนบ ธรรม เนียม, ประเพณีและอื่น, Syn. olden days, antique
boutique(บูทิค') n. ดอกไม้ที่ติดอยู่ที่รังดุมหรือปกเสื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
antiquarian(adj) เก่าแก่,โบราณ,เก่าลายคราม
antiquarian(n) นักสะสมโบราณวัตถุ
antiquary(n) นักสะสมโบราณวัตถุ,คนสะสมของเก่า
antiquated(adj) ล้าสมัย,เก่าแก่,โบราณ
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
antique(n) โบราณวัตถุ
antiquity(n) ยุคโบราณ,สมัยโบราณ
boutique(n) เสื้อผ้าบูติก,ร้านบูติก
clique(n) พวก,คณะ,ก๊ก,หมู่,กลุ่ม,ชมรม
communique(n) หนังสือแถลงการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
IQ (intelligence quotient)ไอคิว (ระดับเชาวน์ปัญญา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
IQ (intelligence quotient); intelligence quotient (IQ)ผลหารแสดงสติปัญญา, ระดับปัญญา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
IQ Intelligence Quotientวิธีวัดระดับเชาว์ปัญญา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
iqAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.
iqDr. Patterson, a psychologist, has tested Koko's IQ.
iqFar from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.
iqTesting Koko's IQ is not easy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอคิว(n) Intelligence Quotient, See also: IQ, Syn. ผลหารแสดงสติปัญญา
ไอคิว(n) IQ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนตาร์กติกา[Aēntāktikā] (n, prop) EN: Antartic ; Antartica  FR: Antarctique [m]
แอฟริกา[Aepfarikā = Aeffrikā] (n, prop) EN: Africa  FR: Afrique [f]
แอฟริกากลาง[Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng] (n, prop) EN: Central Africa  FR: Afrique centrale [f]
แอฟริกาเหนือ[Aepfarikā Neūa] (n, prop) EN: North Africa ; Northern Africa  FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตะวันตก[Aepfarikā Tawan-tok] (n, exp) EN: West Africa ; Western Africa  FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[Aepfarikā Tøn Neūa] (n, prop) EN: North Africa ; Northern Africa  FR: Afrique du Nord [f]
ไอคิว[aikhiu] (n) EN: IQ (intelligence quotient,)  FR: QI (quotient intellectuel) [m]
ไอพิษ[ai phit] (n, exp) EN: poison gas  FR: gaz toxique [m]
อัยการ[aiyakān] (n) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney  FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อากาศพลศาสตร์[ākātphonlasāt] (n) EN: aerodynamics  FR: aérodynamique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
IQ AY1 K Y UW1
IQ'S AY1 K Y UW1 Z
IQBAL IH1 K B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
IQ (n) ˌaɪkjˈuː (ai2 k y uu1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
智商[zhì shāng, ㄓˋ ㄕㄤ, ] IQ (intelligence quotient), #7,974 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
IQ : Intelligenzquotient {m}IQ : intelligence quotient [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:
Belgique(n) |f| ประเทศเบลเยียม, See also: belge
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, Ant. politique
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
Amérique(n) |f| ทวีปอเมริกา, See also: les Etats-Unis
magnifique(adj) สวยงาม หรูหรา ยิ่งใหญ่ ตระการตา
boutique(n) |f| ร้านขายของ, ร้านค้า, Syn. magasin
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก
physique(n) |f| สาขาฟิสิกส์, วิชาฟิสิกส์
linguistique(n, adj) ภาษาศาสตร์, เกี่ยวกับภาษา, เกี่ยวกับการศึกษาภาษา, See also: langue, langage, science du langage

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation [Add to Longdo]
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE [Add to Longdo]
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さらり[sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
テクニック[てくにっく, tekunikku] technique [Add to Longdo]
ネチケット[ねちけっと, nechiketto] netiquette [Add to Longdo]
ページング技法[ページんぐぎほう, pe-ji ngugihou] paging technique [Add to Longdo]
ランダマイズ技法[ランダマイズぎほう, randamaizu gihou] randomizing technique [Add to Longdo]
ルックアヘッド方式[ルックアヘッドほうしき, rukkuaheddo houshiki] look-ahead (technique) [Add to Longdo]
暗号手法[あんごうしゅほう, angoushuhou] cryptography, cryptographic technique [Add to Longdo]
一意[いちい, ichii] unique [Add to Longdo]
一意な識別子[いちいなしきべつし, ichiinashikibetsushi] unique identifier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 IQ
   n 1: a measure of a person's intelligence as indicated by an
      intelligence test; the ratio of a person's mental age to
      their chronological age (multiplied by 100) [syn:
      {intelligence quotient}, {IQ}, {I.Q.}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top