ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imf

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imf-, *imf*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
IMF(abbr) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (คำย่อ International Monetary Fund)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imfabbr. International Monetary Fund กองทุนระหว่างประเทศ
brimfuladj. เต็มเปี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
brimful(adj) เต็มเปี่ยม,ล้น,นอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imfIMF stands for International Monetary Fund.
imfThe IMF ruled out any new loans to that country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอเอ็มเอฟ(n) International Monetary Fund, See also: IMF, Syn. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ[Køngthun Kānngoen Rawāng Prathēt] (org) EN: International Monetary Fund (IMF)  FR: Fonds monétaire international (FMI)
เปี่ยม[pīem] (v) EN: be fraught ; be replete ; be full ; be flush with ; be brimful ; fill to the brim  FR: déborder de
ปริ่ม[prim] (v) EN: be flush with ; be brimful ; be full to the brim  FR: déborder de
เยิ้ม[yoēm] (v) EN: ooze ; seep ; exude ; be sticky ; be wet ; be brimful ; moist  FR: suinter ; perler ; exsuder

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
IMF (n) ˌaɪˌɛmˈɛf (ai2 e2 m e1 f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
IWF : Internationaler WährungsfondsIMF : International Monetary Fund [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイエムエフ[aiemuefu] (n) International Monetary Fund; IMF [Add to Longdo]
フリッパー[furippa-] (n) (1) (seal, walrus) flipper; (2) swimfin, (diving) fin, (diving) flipper; (3) (pinball) flipper [Add to Longdo]
国際通貨基金[こくさいつうかききん, kokusaitsuukakikin] (n) International Monetary Fund; IMF [Add to Longdo]
水掻き;蹼[みずかき, mizukaki] (n) web(foot); paddle; swimfin; (diving) fin; (diving) flipper [Add to Longdo]
世界経済見通し[せかいけいざいみとおし, sekaikeizaimitooshi] (n) World Economic Outlook (IMF publication) [Add to Longdo]
足ひれ;足ヒレ[あしひれ(足ひれ);あしヒレ(足ヒレ), ashihire ( ashi hire ); ashi hire ( ashi hire )] (n) swimfin; (diving) fin; (diving) flipper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 IMF
   n 1: a United Nations agency to promote trade by increasing the
      exchange stability of the major currencies [syn:
      {International Monetary Fund}, {IMF}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top