ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hunter

HH AH1 N T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hunter-, *hunter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunter(n) พราน, See also: นักล่าสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hunter(ฮัน'เทอะ) n. ผู้ล่า,พราน,คนล่าสัตว์,ผู้ค้นหา,สุนัขล่าสัตว์,ชื่อกลุ่มดาวOrion
job huntern. ผู้หางานทำ

English-Thai: Nontri Dictionary
hunter(n) นายพราน,ผู้ล่า,นักล่าสัตว์,สุนัขล่าสัตว์
BOUNTY bounty hunter(n) นักล่าเงินรางวัล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hunter's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์ [การแพทย์]
Hunter-Hurler's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์-เฮอร์เลอร์ [การแพทย์]
Hunter-Hurler-Pfoundler's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์-เฮอร์เลอร์-ป์ฟาวน์เลอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hunterA hunter hunted hares with his dog.
hunterIf the hunted should perish, the hunter would, too.
hunterI'm Tom Hunter.
hunterMan is the hunter, woman is his game.
hunterThe boss is hard to get along with. But if I try to talk to him about problems I have at work he might have a little heart. Even a hunter can't kill a bird who flies to him for protection.
hunterThe elephant was killed by the hunter.
hunterThe hunter aimed a shotgun at the flock of birds.
hunterThe hunter aimed at the bird but missed.
hunterThe hunter cannot exist without the hunted.
hunterThe hunter followed the bear's tracks.
hunterThe hunters aimed at the elephant.
hunterThe hunters captured the wild animal with a strong rope net.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ล่า(n) hunter, Syn. ผู้ตามล่า, Example: พวกนี้ถูกฝึกมาเพื่อเป็นผู้ล่าที่ไร้ความปรานี, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เที่ยวติดตามหรือแสวงหาเพื่อให้ได้มาในที่สุด
พราน(n) hunter, Syn. นายพราน, Example: พรานตามสาบเสือไปจนถึงถ้ำของมัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้หากินในทางจับสัตว์หรือยิงสัตว์
นายพราน(n) hunter, See also: huntsman, Syn. พราน, ผู้ล่า, นักล่า, Example: คณะของเขาเข้าไปล่าสัตว์ในป่าโดยมีนายพรานฝีมือดีนำทางให้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้หากินในทางจับสัตว์หรือยิงสัตว์
นักแสวงหา(n) seeker, See also: hunter, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เที่ยวค้นหาสืบเสาะสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิวมาก[hiū māk] (v, exp) EN: be as hungry as a hunter (loc.)  FR: avoir une faim de loup (loc.)
นักล่า[naklā] (n) EN: hunter  FR: chasseur [m]
นักล่าหัวคน[naklā hūa khon] (n, exp) EN: head hunter  FR: chasseur de têtes [m]
นักล่าสมบัติ[naklā sombat] (n, exp) EN: treasure hunter  FR: chasseur de trésor [m]
นกปลีกล้วย[nok plī klūay] (n) EN: spiderhunter  FR: arachnothère [m]
นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก[nok plī klūay hū leūang lek] (n, exp) EN: Yellow-eared Spiderhunter  FR: Arachnothère à joues jaunes [m]
นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่[nok plī klūay hū leūang yai] (n, exp) EN: Spectacled Spiderhunter  FR: Arachnothère à lunettes [m] ; Arachnothère à ventre jaune [m]
นกปลีกล้วยลาย[nok plī klūay lāi] (n, exp) EN: Streaked Spiderhunter  FR: Grand Arachnothère [m] ; Arachnothère strié [m]
นกปลีกล้วยเล็ก[nok plī klūay lek] (n, exp) EN: Little Spiderhunter  FR: Petit Arachnothère [m] ; Arachnothère nain [m] ; Arachnothère à long bec [m]
นกปลีกล้วยปากหนา[nok plī klūay pāk nā] (n, exp) EN: Thick-billed Spiderhunter  FR: Arachnothère à bec épais [m] ; Arachnothère à bec robuste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HUNTER HH AH1 N T ER0
HUNTERS HH AH1 N T ER0 Z
HUNTER'S HH AH1 N T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hunter (n) hˈʌntər (h uh1 n t @ r)
hunters (n) hˈʌntəz (h uh1 n t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猎人[liè rén, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄣˊ, / ] hunter, #13,781 [Add to Longdo]
猎手[liè shǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] hunter, #39,146 [Add to Longdo]
亨特[Hēng tè, ㄏㄥ ㄊㄜˋ, ] Hunter, #42,235 [Add to Longdo]
亨特泰罗[Hēng tè Tài luó, ㄏㄥ ㄊㄜˋ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Hunter Tylo (Hollywood actress) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
狩人[かりゅうど, karyuudo] TH: นักล่า  EN: hunter

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウーマンハンター[u-manhanta-] (n) woman hunter [Add to Longdo]
トレジャーハンター[toreja-hanta-] (n) treasure hunter [Add to Longdo]
ハンター[hanta-] (n) hunter; (P) [Add to Longdo]
ハンターキラー[hanta-kira-] (n) hunter killer [Add to Longdo]
フォーチュンテラー[fo-chuntera-] (n) fortune-teller [Add to Longdo]
ヘッドハンター[heddohanta-] (n) headhunter [Add to Longdo]
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy [Add to Longdo]
巻狩り;巻き狩り;巻狩[まきがり, makigari] (n) hunt (where the hunting area is surrounded on four sides by hunters) [Add to Longdo]
窮鳥懐に入れば猟師もこれを殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもこれをころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorewokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter [Add to Longdo]
窮鳥懐に入れば猟師も殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hunter
   n 1: someone who hunts game [syn: {hunter}, {huntsman}]
   2: a person who searches for something; "a treasure hunter"
   3: a constellation on the equator to the east of Taurus;
     contains Betelgeuse and Rigel [syn: {Orion}, {Hunter}]
   4: a watch with a hinged metal lid to protect the crystal [syn:
     {hunter}, {hunting watch}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top