ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hun

HH AH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hun-, *hun*
Possible hiragana form: ふん
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
hunnid[ฮัน-นิด] (n, slang) hundred, See also: R. hunnid band

English-Thai: Longdo Dictionary
I'm hungry.(phrase) ฉันหิวข้าว.
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, Syn. realization

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hung(vi) แขวน (กริยาช่อง2 และ3 ของ hang)
hunk(n) ก้อนใหญ่
hunt(n) การค้นหา, See also: การติดตาม
hunt(n) การล่าสัตว์
hunt(vt) ค้นหา, See also: ติดตาม
hunt(vt) ล่า, See also: ไล่, ล่าสัตว์, จับ, ไล่ล่า, วิ่งล่า, ไล่ตาม, ค้นหา
hunch(vt) โค้ง, See also: โก่ง, คุดคู้
hunch(n) ลางสังหรณ์, See also: ความรู้สึกสังหรณ์
hunger(n) ความหิว, See also: ความระโหย, ความอดอยาก, ความโหยหิว
hunger(n) ความหิว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hunch(ฮันชฺ) vt. ทำให้โค้ง,ทำให้โก่ง,ทำให้ค่อม vi. ผลัก,ดัน,ยืน,นั่งหรือเดินหลังโค้ง. -n. โหนก,ตะโหนก,เนื้อหนอก,เนื้อตะโพก,การรู้สึกล่วงหน้า,การผลัก
hunchbackก n. คนหลังค่อม
hunchbackedadj. ซึ่งมีหลังค่อม
hundredn. ร้อย,เลขร้อย
hundredfoldadj. เป็น 100เท่า,ซึ่งประกอบ 100 ส่วน. adv. เป็นร้อยเท่า
hundredth(ฮัน'ดริดธฺ) adj. ที่หนึ่งร้อย,เป็นหนึ่งใน100 ส่วนเท่า ๆ กัน. -n. ส่วนที่ร้อย,สมาชิกลำดับที่ร้อย
hundredweightn. หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ100ปอนด์ในอเมริกาและเท่ากับ112ปอนด์ในอังกฤษใช้อักษรย่อว่า cwt
hung(ฮัง) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ hang
hung-up(ฮัง'อัพ) adj. เต็มไปด้วยปัญหาที่ยุ่งยาก,เป็นห่วง,กังวลใจ, Syn. detained
hunger(ฮัง'เกอะ) n.ความหิว,ความต้องการมาก. vi. รู้สึกอยาก,รู้สึกหิว., Syn. famine, starvation

English-Thai: Nontri Dictionary
hunch(n) หนอก,ตะโหงก,โหนก
hunch(vt) ทำให้โค้งออก,ทำให้โก่ง,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้ค่อม
hunchback(n) คนหลังโกง,คนหลังค่อม
hundred(adj) ร้อย
hundredfold(adj) เป็นร้อยเท่า,มีร้อยส่วน
hundredth(adj) ที่ร้อย
hundredth(n 1 ใน) 100,อันดับที่ร้อย,ส่วนที่ร้อย
hundredweight(n น้ำหนัก 100) ปอนด์
hung(vt pt และ pp ของ) hang
hunger(n) ความหิว,ความอยาก,ความกระหาย,ความตะกละ,ความโลภ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hunchback; humpback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hundred per cent treaty basisหลักสัญญาประกันภัยต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hung juryคณะลูกขุนที่มีความเห็นขัดแย้งกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hunger centre; centre, feedingศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunger oedema; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunger, airอาการพะงาบ, อาการหิวอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunt, stillการใช้เล่ห์ล่าคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunt, witchการหาเรื่องใส่ความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
huntingเครื่องยนต์เดินผิดปรกติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hungaryฮังการี [TU Subject Heading]
Hunter's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์ [การแพทย์]
Hunter-Hurler's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์-เฮอร์เลอร์ [การแพทย์]
Hunter-Hurler-Pfoundler's Syndromeกลุ่มอาการของฮันเตอร์-เฮอร์เลอร์-ป์ฟาวน์เลอร์ [การแพทย์]
Huntingการล่าสัตว์ [TU Subject Heading]
Huntingล่า, Example: เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือทำอันตรายด้วยประการอื่นใด แก่สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของและอยู่เป็นอิสระ และหมายความรวมถึง การไล่ การต้อน การเรียก หรือการล่อเพื่อการกระทำดังกล่าวด้วย [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hundrice[ฮัน'ไดรซฺ] (adv) ร้อยครั้ง
hunk(slang) หนุ่มฮอตหล่อล่ำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tally-ho! Boot the Hun right through to Tunis!บูตฮุนขวาผ่านไปตูนิส! How I Won the War (1967)
I got a plaque right here That says I kicked Hun bootyข้าขอจารึกไว้ตรงนี้ ข้าจะเตะก้นชาวฮั่นทุกๆคน Mulan 2: The Final War (2004)
Music by LEE Hun Seok, PAE Jung Eun Fractal KIM Han Nyun.Music by LEE Hun Seok, PAE Jung Eun Fractal KIM Han Nyun Romance of Their Own (2004)
Jin Hun may be my last shot in lifeจินฮุน อาจเป็นโอกาสสุดท้ายในชีวิตฉันก็ได้ My Lovely Sam-Soon (2005)
Let's be fair, let Jin Hun make his own decisionให้จินฮุนตัดสินใจเองจะดีกว่า My Lovely Sam-Soon (2005)
So I got to stick around and try to knock some Huns off your tails, and give you a chance to survive this useless war.ฉันเลยต้องอยู่ ไล่ยิงไอ้ฮัน ไม่ให้งับหางคุณ ให้คุณรอดผ่าน สงครามไร้ประโยชน์คราวนี้ Flyboys (2006)
" Known as the 'Scourge of God' Attila and his Huns would often tear off the limbs of their helpless victims."Known as the 'Scourge of God'... ...Attila and his Huns would often tear off the limbs of their helpless victims. Night at the Museum (2006)
Now, I'm not the same Shin Myung Hun as when I was young.ตอนนี้, ฉัน.. ไม่ใช่ชินมยองฮุน คนเดิมเหมือนสมัยที่ยังเป็นเด็ก, อีกแล้ว. Episode #1.7 (2008)
Mother, Ji Hyun was dragged away by Myung Hun against her will.แม่, จีฮุนถูกลากไป โดยไอ้มยองฮุน โดยที่เธอ ไม่ได้เห็นด้วย Episode #1.7 (2008)
That bastard Myung Hun went to my house.ไอ้บ้ามยองฮุน มันไปที่บ้านฉัน. Episode #1.9 (2008)
- Are you repeating what Shin Myung Hun said?- นี่เธอ กำลังพูดตามที่ มยองฮุนบอก, หรือ? Episode #1.9 (2008)
Don't just focus on what Myung Hun did.อย่ามุ่งเป้าไปที่ สิ่งที่มยองฮุนทำ Episode #1.9 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hunA bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.
hunA battle against hunger.
hunAbout one hundred and fifty dollars altogether.
hunAbout one hundred dollars.
hunAbout one hundred people were killed in this accident.
hunAccustom a hunting dog to the noise of a gun.
hunA century is one hundred years.
hunA dollar is equal to a hundred cents.
hunAfter his death, his paintings were hung in the museum.
hunA hearty dinner well appeased my hunger.
hunA hundred billion castaways looking for a home.
hunA hundred years is called a century.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หิวโหย(v) hunger for, Example: คนชนบทยากจนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ต้องอดอยากหิวโหยต่อไปเพราะความช่วยเหลือจากรัฐ, Thai Definition: อดอยากไม่มีอาหารจะกิน
กระหายเลือด(adj) hungry for blood, Example: แก๊งเกนนาได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวมาเฟียกระหายเลือด
ล่าสัตว์(v) hunt, Example: ชายทั้งสี่เข้าป่าเพื่อล่าสัตว์ โดยเฉพาะหมีซึ่งมีชุกชุมมากในป่านี้, Thai Definition: ติดตามหาสัตว์เพื่อจับฆ่าหรือเพื่อการกีฬาเป็นต้น
ตามล่า(v) hunt someone down, See also: pursue and arrest or capture, Example: ตำรวจตามล่าผู้ต้องหามานานกว่า 5 วันแล้ว ยังไม่ได้เบาะแสอะไรเลย, Thai Definition: พยายามเที่ยวติดตามหาเพื่อให้ได้มา
ผู้ล่า(n) hunter, Syn. ผู้ตามล่า, Example: พวกนี้ถูกฝึกมาเพื่อเป็นผู้ล่าที่ไร้ความปรานี, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เที่ยวติดตามหรือแสวงหาเพื่อให้ได้มาในที่สุด
ความหิว(n) hungriness, See also: starvation, craving, thirst, Syn. ความอยาก, ความหิวโหย, Ant. ความอิ่ม, Example: เขาปรายตามองพร้อมๆ กับคว้ากาน้ำเทน้ำกรอกใส่ปากด้วยความหิวจนกระทั่งรู้สึกแน่นจุกจึงวางไว้ที่เดิม, Thai Definition: การอยากข้าวอยากน้ำ, การอยากกินอาหาร
ความหิวโหย(n) starvation, See also: hungriness, famine, Ant. ความอิ่ม, Example: พรกำลังป้อนข้าวไข่พะโล้ให้ลูก ซึ่งลูกทั้ง 3 ต่างก็กินด้วยความหิวโหย
ความอยาก(n) hungriness, See also: starvation, craving, thirst, Syn. ความหิว, ความหิวโหย, Example: คนเรามีความต้องการในสิ่งต่างๆ มากมาย เช่น เมื่อเรามีความอยากอาหาร เราก็ต้องไปกินอาหาร เป็นต้น
ความโหยหิว(n) hungriness, See also: starvation, famine, Syn. ความหิวโหย, Example: เวลาที่ฉันมีความโหยหิวฉันก็นึกถึงแม่ เช่นเดียวกับลูกนกที่คิดถึงแม่นก
ค่อม(adj) hunchbacked, See also: humpbacked, Example: พวกพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหลังค่อมต้องอาศัยไม้เท้าเพื่อประคองตนเอง, Thai Definition: เตี้ยผิดธรรมดาและมีหลังงอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[an] (n) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item  FR: machin [m] ; truc [m]
อานันท์ ปันยารชุน[Ānān Panyārachun] (n, prop) EN: Anand Panyarachun  FR: Anand Panyarachun
อสนีบาต[asanībāt] (n) EN: thunderbolt ; lightning  FR: tonnerre [m] ; coup de foudre [m] ; coup de tonnerre [m]
แบงก์ร้อย[baeng røi] (n, exp) EN: hundred bill  FR: billet de cent (bahts) [m]
ชิ้น[chin] (n) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit  FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
เอฟซี ธูน[Ēf.Sī. Thūn] (tm) EN: Thun  FR: Thoune ; Thun
ฟ้าคะนอง[fākhanøng] (n) EN: thunder ; thunderstorm  FR: orage [m]
ฟ้าลั่น[fālan] (n) EN: thunder
ฟ้าลั่น[fālan] (v) EN: thunder
ฟ้าผ่า[fāphā] (n) EN: thunderbolt ; stroke of lightning ; lightning discharge ; lightning  FR: foudre [f] ; coup de foudre [m] ; éclair [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HUN HH AH1 N
HUNT HH AH1 N T
HUND HH AH1 N D
HUNK HH AH1 NG K
HUNG HH AH1 NG
HUNN HH AH1 N
HUNKY HH AH1 NG K IY0
HUNDT HH AH1 N T
HUNCH HH AH1 N CH
HUNKS HH AH1 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hun (n) hˈʌn (h uh1 n)
Huns (n) hˈʌnz (h uh1 n z)
hung (v) hˈʌŋ (h uh1 ng)
hunk (n) hˈʌŋk (h uh1 ng k)
hunt (v) hˈʌnt (h uh1 n t)
hunch (v) hˈʌntʃ (h uh1 n ch)
hunks (n) hˈʌŋks (h uh1 ng k s)
hunts (v) hˈʌnts (h uh1 n t s)
hunger (v) hˈʌŋgər (h uh1 ng g @ r)
hungry (j) hˈʌŋgriː (h uh1 ng g r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hún, ㄏㄨㄣˊ, ] confused; dirty; to mix; muddy; also written 渾|浑, #2,805 [Add to Longdo]
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, ] to mix; to mingle; muddled; to drift along; to muddle along; to pass for; to get along with sb; thoughtless; reckless, #2,805 [Add to Longdo]
婚姻[hūn yīn, ㄏㄨㄣ ㄧㄣ, ] matrimony; wedding; marriage, #2,807 [Add to Longdo]
[hūn, ㄏㄨㄣ, ] to marry; marriage; wedding; to take a wife, #3,077 [Add to Longdo]
湖南[Hú nán, ㄏㄨˊ ㄋㄢˊ, ] Hunan province in south central China, abbr. 湘, capital Changsha 長沙|长沙, #3,292 [Add to Longdo]
混乱[hùn luàn, ㄏㄨㄣˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] confusion; chaos, #4,103 [Add to Longdo]
婚礼[hūn lǐ, ㄏㄨㄣ ㄌㄧˇ, / ] wedding ceremony; wedding, #4,180 [Add to Longdo]
混合[hùn hé, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ, ] to mix; to blend, #4,188 [Add to Longdo]
[hún, ㄏㄨㄣˊ, ] soul, #4,631 [Add to Longdo]
百年[bǎi nián, ㄅㄞˇ ㄋㄧㄢˊ, ] hundred years; century; lifetime, #5,229 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
雰囲気[ふんいき, fun'iki] บรรยากาศ
[ふんどし, fundoshi] ผ้าเตี่ยว
分別[ふんべつ, funbetsu] วิจารณญาณ, สัมมาสำนึก
噴霧[ふんむ, funmu] (n) spray
ふんわり[ふんわり, funwari] (adj) ฟูฟ่อง อ่อนนุ่ม

German-Thai: Longdo Dictionary
Hund(n) |der, pl. Hunde| สุนัข เช่น Bellende Hunde beißen nicht.
Hunger(n) |der| ความหิว
hungrig(adj) หิว, See also: der Hunger
eine Abmachung mit jm. treffen(phrase) ตกลงกับคนใดคนหนึ่ง, See also: vereinbaren
Einweihung(n) |die, pl. Einweihungen| พิธีฉลองขึ้นบ้านใหม่, See also: das Einweihungsfest
Forschung(n) |die, pl. Forschungen| งานวิจัย
Schwein-Hund überwinden(slang) เอาชนะความเกียจคร้านของตัวเอง เช่น Um die Prüfung zu bestehen, muss du zuerst deinen Schwein-Hund überwinden,weißt!! = ก่อนจะสอบให้ผ่านอ่ะนะ เธอต้องรู้จักเอาชนะความเกียจคร้านของตัวเองให้ได้ซะก่อน รู้มั้ย!!
Versuchung(n) |die, pl. Versuchungen| การล่อลวงให้ทำในสิ่งที่คนเราไม่อยากทำ, การชักจูงในทางที่ไม่ดี เช่น Einmal war er in Versuchung, die Armbanduhr zu stehlen. ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกล่อลวงให้ขโมยนาฬิกาข้อมือ
Erfrischungsgetränk(n) |das, pl. Erfrischungsgetränke| น้ำอัดลม, เครื่องดื่มเพื่อความกระปรี้กระเปร่า
Mischung(n) |die, pl. Mischungen| ส่วนผสม, ของผสม เช่น Diese Bonbons ist eine traditionelle Mischung aus zehn gesunden Schweizer Bergkräutern. ลูกอมนี้เป็นส่วนผสมดั้งเดิมจากสมุนไพรสิบอย่างที่ได้ตามเทือกเขาในสวิส, Syn. Gemisch

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hund(n) der, -(e)s, -e: สุนัข, Syn. Vierbeiner

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hundezwinger {m}dog run [Add to Longdo]
Hund {m}canine [Add to Longdo]
Hunde...canine [Add to Longdo]
Hundeausstellung {f}dog show [Add to Longdo]
Hundedreck {m}dog's mess; dog's muck [Add to Longdo]
Hundefänger {m}dog catcher [Add to Longdo]
Hundefrisör {m}; Hundefrisörin {f}; Hundepfleger {m}; Hundepflegerin {f}groomer [Add to Longdo]
Hundeführereinheit {f}K-9 unit [Add to Longdo]
Hundefutter {n}dog food [Add to Longdo]
Hundegespann {n}dog team [Add to Longdo]
Hundehalsband {n}dog collar [Add to Longdo]
Hundehalter {m}; Hundehalterin {f}dog owner [Add to Longdo]
Hundehütte {f}dog kennel [Add to Longdo]
Hundehütte {f}doghouse; dog house [Add to Longdo]
Hundekälte {f}freezing cold [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
お腹が空く;お腹がすく[おなかがすく, onakagasuku] (exp,v5k) to become hungry; to get an empty stomach [Add to Longdo]
お腹が減る;お腹がへる[おなかがへる, onakagaheru] (exp,v5r) to become hungry [Add to Longdo]
お腹を空かす;お腹をすかす[おなかをすかす, onakawosukasu] (exp,v5s) (See お腹を空かせる) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
お腹を空かせる[おなかをすかせる, onakawosukaseru] (exp,v1) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
ごろごろ[gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チャンク[ちゃんく, chanku] chunk [Add to Longdo]
回避番号[かいひばんごう, kaihibangou] shunned number [Add to Longdo]
回避文字[かいひもじ, kaihimoji] shunned character [Add to Longdo]
種の用語[しゅのようご, shunoyougo] specific term [Add to Longdo]
有意瞬間[ゆういしゅんかん, yuuishunkan] significant instant [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
犬小屋[いぬごや, inugoya] Hundehuette [Add to Longdo]
[ひゃく, hyaku] hundert [Add to Longdo]
百年祭[ひゃくねんさい, hyakunensai] Hundertjahrfeier [Add to Longdo]
飢きん[ききん, kikin] Hungersnot, Knappheit, -Not [Add to Longdo]
飢渇[きかつ, kikatsu] Hunger_und_Durst [Add to Longdo]
飢餓[きが, kiga] Hunger, Hungersnot [Add to Longdo]
[が, ga] HUNGERN [Add to Longdo]
餓鬼[がき, gaki] Hungergestalt, kleiner_Schelm, Teufelsbraten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hun
   n 1: a member of a nomadic people who invaded Europe in the 4th
      century
   2: offensive term for a person of German descent [syn: {Kraut},
     {Krauthead}, {Boche}, {Jerry}, {Hun}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top