ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horus

HH AO1 R AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horus-, *horus*, horu
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chorus(คอ'รัส) {chorused,chorusing,choruses} n. คณะนักร้อง,ลูกคู่,การร้องเพลงพร้อม ๆ กัน,เสียงเพลงที่ร้องพร้อมกัน,เสียงที่ออกมาพร้อมกันหลายคน,ความพร้อมเพรียง vt.,vi. ร้องพร้อมกัน,ท่องพร้อมกัน,พูดพร้อมกัน pl. choruses
phosphorus(ฟอส'เฟอเริส) n. ธาตุฟอสฟอรัส

English-Thai: Nontri Dictionary
chorus(n) การร้องประสานเสียง,ลูกคู่,นักร้องประสาน,คอรัส
chorus(vi) ร้องประสานเสียง
phosphorus(n) ธาตุฟอสฟอรัส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอสฟอรัส[føsføras = føtførat] (n) EN: phosphorus  FR: phosphore [m]
ลูกคู่[lūkkhū] (n) EN: chorus ; choir ; ensemble  FR: choeur [m] ; ensemble [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HORUS HH AO1 R AH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Horussegler {m} [ornith.]Horus Swift [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーラス[ko-rasu] (n) chorus; (P) [Add to Longdo]
コーラスガール[ko-rasuga-ru] (n) chorus girl [Add to Longdo]
シュプレヒコール(P);シュプレッヒコール[shupurehiko-ru (P); shupurehhiko-ru] (n) speaking in chorus, unison (ger [Add to Longdo]
シュレーゲル青蛙[シュレーゲルあおがえる;シュレーゲルアオガエル, shure-geru aogaeru ; shure-geruaogaeru] (n) (uk) Schlegel's green tree frog (Rhacophorus schlegelii) [Add to Longdo]
ジャズコーラス[jazuko-rasu] (n) jazz chorus [Add to Longdo]
ソードテール[so-dote-ru] (n) swordtail (Xiphophorus helleri) [Add to Longdo]
プラティ[puratei] (n) common platy (Xiphophorus maculatus); southern platyfish; moonfish [Add to Longdo]
ホルスター[horusuta-] (n) holster; (P) [Add to Longdo]
ホルスタイン[horusutain] (n) Holstein (ger [Add to Longdo]
ホルスタイン種[ホルスタインしゅ, horusutain shu] (n) Holstein (cattle type); Holstein-Friesian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Horus
      n 1: Egyptian solar god with the head of a falcon; the son of
           Osiris and Isis

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top