ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hindu

HH IH1 N D UW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hindu-, *hindu*
Possible hiragana form: ひんづ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hindu(adj) เกี่ยวกับชาวฮินดู, See also: เกี่ยวกับวัฒนธรรมชองชาวฮินดู
Hindu(adj) เกี่ยวกับศาสนาฮินดู
Hindu(n) ผู้นับถือศาสนาฮินดู
Hinduism(n) ศาสนาฮินดู
Hindustan(n) ประเทศอินเดีย, See also: ประเทศอินเดียทางตอนเหนือซึ่งเป็นส่วนที่ประชาชนพูดภาษาฮินดู
Hindustani(n) กลุ่มภาษาอินเดียซึ่งรวมถึงภาษาฮินดูและภาษาอูรดู
Hindustani(adj) เกี่ยวกับฮินดูสถาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hindu(ฮิน'ดู) n.,adj. ชาวฮินดู, Syn. Hindoo
hinduism(ฮิน'ดูอิสซึม) n. ศาสนาฮินดู., Syn. Hindooism
hindustan(ฮินดูสถาน) n. อินเดียส่วนที่ชาวฮินดูอาศัยอยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
Hindu(adj) เกี่ยวกับชาวฮินดู,เกี่ยวกับศาสนาฮินดู
Hindu(n) ชาวฮินดู,แขกฮินดู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hindu cosmologyจักรวาลวิทยาฮินดู [TU Subject Heading]
Hindu lawกฎหมายฮินดู [TU Subject Heading]
Hinduismศาสนาฮินดู [TU Subject Heading]
Hindusชาวฮินดู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hinduCows are sacred to Hindus.
hinduThe concept of zero sprang from the Hindu culture.
hinduThe Hindus worship in temples.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮินดู(n) Hindu, Syn. ชาวฮินดู, Example: พวกฮินดูชอบเสวยน้ำเมาชนิดหนึ่งในจำพวกเบียร์เรียกว่าน้ำโสม, Thai Definition: ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู
ฮินดู(n) Hinduism, Syn. ศาสนาฮินดู, Example: ศาสนาพราหมณ์และฮินดูเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามาเผยแผ่แก่ประเทศเขมร
พระนารายณ์(n) Narayana, See also: Hindu god Vishnu, Example: การเกิดครั้งนี้เป็นการแสดงอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์, Count Unit: องค์, Thai Definition: ชื่อหนึ่งของพระวิษณุซึ่งเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งของศาสนาพราหมณ์
ลัทธิฮินดู(n) Hinduism
ศิวลึงค์(n) Hindu phallic symbol of creative power, Example: กรมศิลปากรมิได้นำศิวลึงค์เข้ามาประดิษฐานไว้ในปรางค์องค์กลางของพนมรุ้ง, Count Unit: แท่ง, องค์, Thai Definition: รูปนิมิตแทนองค์พระศิวะหรือพระอิศวร ทำเป็นรูปอวัยวะเพศชาย ถือว่าเป็นวัตถุบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกไศวะ
ชาวฮินดู(n) Hindu, Syn. แขกฮินดู, Example: ชาวฮินดูอาศัยอยู่ในประเทศอินเดีย, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮินดู[Hindū] (n, prop) EN: Hindu  FR: Hindou [m]
ฮินดู[Hindū] (adj) EN: Hindu  FR: hindou
กษัตริย์[kasat] (n) EN: king ; monarch ; ruler ; the first Hindu caste  FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
ศาสนาฮินดู[sātsanā Hindū] (n, exp) EN: Hinduism  FR: hindouisme [m]
ศิวลึงค์[Siwaleung] (x) EN: Shiva lingam ; Siva lingam ; lingum ; Hindu phallic symbol of creative power
เทวาลัย[thēwālai] (n) EN: temple ; place of worship ; Abode of Gods ; Hindu temple
ไตรเพท[traiphēt] (n) EN: the Three Vedas of the Hindu religion
เวท[wēt] (n) EN: Caturveda ; Four Vedas ; Veda of Hinduism

CMU English Pronouncing Dictionary
HINDU HH IH1 N D UW2
HINDUS HH IH1 N D UW2 Z
HINDUISM HH IH1 N JH UW0 IH2 Z AH0 M
HINDUSTAN HH IH1 N D UW0 S T AE2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hindu (n) hˌɪndˈuː (h i2 n d uu1)
Hindus (n) hˌɪndˈuːz (h i2 n d uu1 z)
Hinduism (n) hˈɪnduːɪzəm (h i1 n d uu i z @ m)
Hindustani (n) hˌɪndustˈaːniː (h i2 n d u s t aa1 n ii)
Hindustanis (n) hˌɪndustˈaːnɪz (h i2 n d u s t aa1 n i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印度教[Yìn dù jiào, ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ, ] Hinduism; Indian religion, #51,461 [Add to Longdo]
印度教徒[Yìn dù jiào tú, ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Hindu; adherent of Hinduism [Add to Longdo]
印度斯坦[Yìn dù sī tǎn, ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄙ ㄊㄢˇ, ] Hindustan [Add to Longdo]
兴都库什山[Xīng dū kù shí shān, ㄒㄧㄥ ㄉㄨ ㄎㄨˋ ㄕˊ ㄕㄢ, / ] Hindu Kush mountain range in Afghanistan [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinduismus {m} [relig.]Hinduism [Add to Longdo]
hindurch {adv} | das ganze Jahr hindurchthrough; throughout | throughout the whole year [Add to Longdo]
Hinduweih {m} [ornith.]Jerdon's Baza [Add to Longdo]
Hinduralle {f} [ornith.]Banded Crake [Add to Longdo]
Hindutrappe {f} [ornith.]Great Indian Bustard [Add to Longdo]
Hindublatthühnchen {n} [ornith.]Bronze-winged Jacana [Add to Longdo]
Hinduseeschwalbe {f} [ornith.]Indian River Tern [Add to Longdo]
Hindu-Halsbandeule {f} [ornith.]Indian Scops Owl [Add to Longdo]
Hindunachtschwalbe {f} [ornith.]Indian Nightjar [Add to Longdo]
Hindusegler {m} [ornith.]Indian White-rumped Spinetailed Swi [Add to Longdo]
Hinduracke {f} [ornith.]Indian Roller [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバター;アヴァター[abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
アヒンサー[ahinsa-] (n) ahimsa (principle of non-violence in Jainism, Buddhism, Hinduism, etc.) [Add to Longdo]
ウパニシャッド[upanishaddo] (n) Upanishad (sacred Hindu treatises) (san [Add to Longdo]
ヒンズー(P);ヒンドゥー[hinzu-(P); hindou-] (n) Hindu; (P) [Add to Longdo]
ヒンズー教;ヒンドゥー教[ヒンズーきょう(ヒンズー教);ヒンドゥーきょう(ヒンドゥー教), hinzu-kyou ( hinzu-kyou ); hindou-kyou ( hindou-kyou )] (n) Hinduism [Add to Longdo]
ヒンドゥスターニー語[ヒンドゥスターニーご, hindousuta-ni-go] (n) Hindustani (language) [Add to Longdo]
ヒンドスタン[hindosutan] (n) Hindustan [Add to Longdo]
ブラフマン[burafuman] (n) (See 婆羅門) Bhraman (in Hinduism, the ultimate reality of the universe) (san [Add to Longdo]
マラータ;マラーター[mara-ta ; mara-ta-] (n) Maratha; Mahratta; member of the Hindu people of Maharashtra (esp. a member of the royal or military caste) [Add to Longdo]
ラクシュミ[rakushumi] (n) (See 吉祥天) Lakshmi (consort of Vishnu in Hinduism) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
通る[とうる, touru] hindurchgehen, passieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hindu
   adj 1: of or relating to or supporting Hinduism; "the Hindu
       faith" [syn: {Hindu}, {Hindi}, {Hindoo}]
   n 1: a native or inhabitant of Hindustan or India [syn: {Hindu},
      {Hindoo}, {Hindustani}]
   2: a person who adheres to Hinduism [syn: {Hindu}, {Hindoo}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top