ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harbin

HH AA1 R B IH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harbin-, *harbin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harbinger(n) ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harbinger(ฮาร์'บินเจอะ) n. ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน,สมาชิกของกองหน้า,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า,ลาง,ผู้รุกไปข้างหน้า. vt. กระทำเป็นผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้า, Syn. precursor

English-Thai: Nontri Dictionary
harbinger(n) ผู้ไปล่วงหน้า,ผู้นำ,ผู้เบิกทาง,ลางสังหรณ์,ลาง
harbinger(vt) ประกาศ,นำทาง,เบิกทาง,ไปล่วงหน้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Harbinger(n) ผู้นำมา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harbinThe crowing of a cock is the harbinger of dawn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาเพศ(n) portent, See also: harbinger, omen, Example: ชาวบ้านเชื่อกันว่า ถ้าเลือดกำเดาพระประธานไหลออกจะเกิดอาเพศในทางไม่ดี, Thai Definition: เหตุที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติวิสัย ถือว่าเป็นลางไม่ดี

CMU English Pronouncing Dictionary
HARBIN HH AA1 R B IH0 N
HARBINGER HH AA1 R B IH0 N JH ER0
HARBINSON HH AA1 R B IH0 N S AH0 N
HARBINGERS HH AA1 R B IH0 NG ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Harbin (n) hˈaːbɪn (h aa1 b i n)
harbinger (n) hˈaːbɪnʤər (h aa1 b i n jh @ r)
harbingers (n) hˈaːbɪnʤəz (h aa1 b i n jh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈尔滨[Hā ěr bīn, ㄏㄚ ㄦˇ ㄅㄧㄣ, / ] Harbin, capital of Heilongjiang province in northeast China, #5,526 [Add to Longdo]
哈尔滨市[Hā ěr bīn shì, ㄏㄚ ㄦˇ ㄅㄧㄣ ㄕˋ, / ] Harbin, #11,511 [Add to Longdo]
哈尔滨工业大学[Hā ěr bīn Gōng yè Dà xué, ㄏㄚ ㄦˇ ㄅㄧㄣ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Harbin Institute of Technology, #42,690 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Harbin (Stadt in China)Harbin (city in China) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
青梨[あおなし, aonashi] (n) Harbin pear (Pyrus ussuriensis var. hondoensis); Ussurian pear; Chinese pear [Add to Longdo]
先駆け(P);魁[さきがけ, sakigake] (n,vs) charging ahead of others; the first to charge; pioneer; forerunner; harbinger; (P) [Add to Longdo]
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation [Add to Longdo]
前触れ[まえぶれ, maebure] (n,vs) previous notice; herald; harbinger; portent; (P) [Add to Longdo]
前兆(P);前徴[ぜんちょう, zenchou] (n,adj-no) omen; portent; sign; premonition; harbinger; (P) [Add to Longdo]
前表[ぜんぴょう, zenpyou] (n) omen; portent; sign; premonition; harbinger [Add to Longdo]
梅暦[うめごよみ, umegoyomi] (n) plum blossoms (as a harbinger of spring) [Add to Longdo]
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top