ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haber

HH EY1 B ER0   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haber-, *haber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haberdasher[N] คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย, See also: คนขายเครื่องประดับของผู้ชาย
haberdasher[N] คนขายเครื่องเย็บปักถักร้อย
haberdashery[N] ร้านขายเครื่องแต่งกายของผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haberdashern. คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย,พ่อค้าเครื่องปักถักร้อย
haberdasheryn. ร้านขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย,สินค้าในร้านดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
haberdashery(n) ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Haber processกระบวนการฮาเบอร์, กระบวนการในอุตสาหกรรมการเตรียมแก๊สแอมโมเนีย จากปฏิกิริยารวมตัวระหว่างแก๊สไนโตรเจนกับแก๊สไฮโดรเจน  โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและสภาวะที่เหมาะสม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And he likes a woman who knows her way around a haberdashery.เขาก็ชอบผู้หญิงคนนึง ใครๆก็รู้ เธอก็ชอบเดินแถวร้านแต่งชาย The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Art requires sacrifice, and haberdasher's not on my résumé.ต้องเสียสละศิลปะ และการเป็นคนเย็บหมวก ไม่ใช่ความชำนาญของฉัน Honor Among Thieves (2012)
When I wasn't praying for you to find a halfway decent haberdasher.ขณะที่ฉันไม่ได้ภาวนาให้คุณ หาช่างตัดเสื้อที่ฝีมือดีๆ Tricks and Treats (2012)
Contrary to what you may think, we are not in the haberdashery business.ก็อาจจะแปลกบ้างจากที่คุณคิด, อย่าลืมว่าเรา ไม่ได้อยู่ธุรกิจ ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ The Man from U.N.C.L.E. (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้านขายผ้า[n. exp.] (rān khāi phā) EN: haberdashery ; shop selling cloth   

CMU English Pronouncing Dictionary
HABER    HH EY1 B ER0
HABERL    HH AE1 B ER0 L
HABERER    HH AE1 B ER0 ER0
HABERLE    HH AE1 B ER0 AH0 L
HABERMAN    HH EY1 B ER0 M AH0 N
HABERSON    HH EY1 B ER0 S AH0 N
HABERSON    HH AE1 B ER0 S AH0 N
HABERMANN    HH EY1 B ER0 M AH0 N
HABERMEHL    HH AE1 B ER0 M AH0 L
HABERLAND    HH AE1 B ER0 L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haberdasher    (n) hˈæbədæʃər (h a1 b @ d a sh @ r)
haberdashers    (n) hˈæbədæʃəz (h a1 b @ d a sh @ z)
haberdashery    (n) hˌæbədˈæʃəriː (h a2 b @ d a1 sh @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈伯玛斯[Hā bó mǎ sī, ㄏㄚ ㄅㄛˊ ㄇㄚˇ ㄙ, / ] Habermas (philosopher) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
くっちゃべる[, kucchaberu] (v5r) to talk; to chatter; to tell (e.g. secrets) [Add to Longdo]
シャベル(P);ショベル(P)[, shaberu (P); shoberu (P)] (n) shovel; (P) [Add to Longdo]
タイワンザメ[, taiwanzame] (n) graceful catshark (Proscyllium habereri, found in the Western Pacific) [Add to Longdo]
ハーバーボッシュ法[ハーバーボッシュほう, ha-ba-bosshu hou] (n) Haber-Bosch process (for producing ammonia) [Add to Longdo]
パワーシャベル[, pawa-shaberu] (n) power shovel [Add to Longdo]
侍らす[はべらす, haberasu] (v5s) (ksb [Add to Longdo]
侍る[はべる, haberu] (v5r,vi) to wait upon; to serve [Add to Longdo]
小間物屋[こまものや, komamonoya] (n) haberdashery; sundries store [Add to Longdo]
紳士用装身具商人[しんしようそうしんぐしょうにん, shinshiyousoushingushounin] (n) haberdasher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (15 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Haber
   n 1: German chemist noted for the synthetic production of
      ammonia from the nitrogen in air (1868-1934) [syn: {Haber},
      {Fritz Haber}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 communication
 
 1. haberleşme
 2. ulaşım
 3. ulaştırma
 4. bağlantı irtibat
 5. haber, mektup. Minister of Communications Ulaştırma Bakanı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 disclose
 
 1. açmak, ifşa etmek
 2. keşfetmek, göstermek, izhar etmek. disclosure açma, ifşa etme, söyleme
 3. ifşa olunan şey, ifşaat, haber.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 acquaintance
 
 1. tanıdık, bildik
 2. iyi bilme
 3. haber, bilgi, malumat
 4. tanış.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 information
 
 1. malumat, bilgi, haber
 2. (huk.) şikâyet
 3. danışma.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 intelligence
 
 1. akıl, zekâ, anlayış
 2. istidat
 3. zekâ sahibi
 4. malumat, haber
 5. bilgi, vukuf. intelligence bureau istihbarat bürosu. intelligence quotient zekâ bölümü, öIçülmüş zeka derecesini gösteren rakam. intelliqence service istihbarat teşkilâtı. intelligence test zekâ testi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 message
 
 1. haber, mesaj
 2. resmi bildiri
 3. peygamberin halka bildirdiği haber.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 news
 
 1. haber, havadis. news media haber yayınlama araçları. news vender (İng.) gazeteci. break the news ilk haber vermek. newsy (k. dili) haberlerle dolu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 notice
 
 1. ilan, ihbarname, haber, bilgi
 2. ihtar, uyarma, ikaz
 3. dikkat, önemseme
 4. riayet
 5. eleştiri (kitap)
 6. saygı
 7. dikkat etmek
 8. bahsetmek
 9. önem vermek
 10. farkına varmak
 11. saygı göstermek. give notice işten çıkacağını önceden haber vermek. serve notice uyarmak, ihtar etmek, bildirmek, ilan etmek. short notice az mühlet, kısa zaman. take notice farkına varmak. till further notice ikinci bir ihbara kadar. noticeable farkına varılabilir, görülebilir
 12. önemsemeye değer. noticeably dikkati çeker şekilde, farkına varılacak derecede.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 predicate
 
 1. (gram.), (man.) yüklem, haber
 2. bir önermede kabul veya reddedilmiş nokta
 3. yüklemle ilgili.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 advertise
 
 1. ilân etmek, bildirmek
 2. reklâmını yapmak. advertisement ilân, haber, bildirme, reklâm. advertising agent reklâm ajansı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wind
 
 1. ruzgar, yel, hava
 2. kasırga, hortum, bora
 3. havanın estiği yön
 4. havanın getirdiği koku, nefes
 5. haber
 6. soluk, nefes
 7. boş laf
 8. (çoğ.) orkestrada nefesli çalgılar
 9. bağırsakta gaz. in the wind olmakta, patlamak üzere
 10. kafası dumanlı, sarhoş. in the wind' eye tam rüzgara karşı. break wind yellenmek, osurmak. get wind of sezmek, haber almak, duymak, ipuçlardan anlamak. have the wind of rüzgar yönünde olmak
 11. kokusunu almak
 12. üstün durumda olmak. have ones wind up tetik durmak. sail close to the wind hemen hemen rüzgâra karşı gitmek
 13. tehlikeyi göze almak
 14. az parayla geçinmek. wind gap dağ silsilesi içinde akarsuyun geçmediği boğaz. wind gauge tüfekte rüzgar ayarı. wind instrument nefesli çalgı. wind rose rüzgargülü. wind scale ruzgâr cetveli. wind tunnel hava deneme tuneli. an ill wind felâket, şanssızlık. fair wind elverişli ruzgâr. fling to the winds saçıp dağıtmak, atmak. foul wind aksi rüzgâr, fırtınalı ruzgar. go like the wind ruzgar gibi hızlı gitmek. high wind kuvvetli rüzgâr. in the teeth of the wind şiddetli rüzgâra karşı. into the wind rüzgâra karşı. take the wind out of one' sails yelkenlerini suya indirtmek. the four winds dört yönden esen rüzgârlar
 15. dört taraf. trade winds alizeler. It' an ill wind that blows no good Her işde bir hayır var. There is something in the wind Ortalıkta bir şeyler dönüyor.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 word
 
 1. söz
 2. sözcük, kelime
 3. lafız
 4. lakırdı, laf
 5. vaad, söz
 6. haber, malumat
 7. parola
 8. emir, işaret, kumanda
 9. (gen.) (çoğ.) konuşma
 10. (çoğ.) ağız kavgası, münakaşa
 11. kelam
 12. sözle ifade etmek, söylemek, ifade etmek. word blindness okuma yitimi, aleksi. word for word kelimesi kelimesine. word game kelime oyunu. word of honor namus sözü. word order sözdizimi. word painter belagatli yazar. word picture iyi açıklanmış tanım. word play kelime oyunu, cinas. word square soldan sağa ve yukarıdan aşağıya aynı kelimeler okunabilen kare. Words fail me. Sözle tarif edemem. Söyleyecek söz bulamıyorum. words of one syllable basit sözler
 13. açık sözler. a good word övgü, tavsiye, medih
 14. iyi haber. a household word günlük kelime. be as good as one' word sözünü tutmamak. by word of mouth ağızdan, sözlü olarak, şifahen. eat one' words sözünü geri almak, tükürdüğünü yalamak. fair words tatlı sözler. have a word with ile konuşmak, ile görüşmek. have the last word sözü geçmek
 15. son sözü kendisi söylemek. high words öfkeli sözler. in a word bir kelime ile, uzun lafın kısası. in so many words açıkça, kesin olarak. keep one' wored sözünü tutmak. man of his word sözünün eri. My word! Eyvah! mince words kaçamaklı konuşmak, dolambaçlı konuşmak. of few words suskun. take him at his word sözüne inanmak. take the words out of one' mouth karşısındakinin ağzından sözü kapmak, leb demeden leblebiyi anlamak. the Word Kitabı Mukaddes. upon my word vallahi, billahi. vain words boş laf. wordles kelimesiz
 16. sessiz.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 annunciation
 
 1. haber, tebliğ etme, bildirme, ilân
 2. (bh) Cebrail vasıtasıyla Hazreti Meryem'e ulaştırılan haber.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 aviso
 
 1. haber, bilgi, malumat
 2. muhabere gemisi, avizo.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top