ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

geno

JH IY1 N OW0   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geno-, *geno*
Possible hiragana form: げの
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genome[N] กลุ่มยีนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
genous[SUF] ทำให้เป็น
genocide[N] การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์, See also: การทำลายล้างเชื้อชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genotype(เจน'นะไทพฺ) n. ส่วนประกอบของกรรมพันธุ์ทั้งหมดของแต่ละบุคคล., See also: genotpic,genotypical adj.
autogenous(ออทอจ'จินัส) adj. เกิดขึ้นเอง, เกี่ยวกับสารที่เกิดขึ้นเองในร่างกาย (self-generated)
haematogenousadj. ซึ่งกำเนิดในเลือด,ซึ่งสร้างเลือด
hematogenousadj. ซึ่งกำเนิดในเลือด,ซึ่งสร้างเลือด
indigenous(อินดิจ' จะเนิส) adj. ท้องถิ่น, พื้นเมือง, แต่กำเนิด, โดยกำเนิด., See also: indigenous- ly adv. indigenousness, indigenity n.
urogenous(ยูรอจ'จะเนิส) adj. ผลิตปัสสาวะ,ให้ปัสสาวะ

English-Thai: Nontri Dictionary
exogenous(adj) ซึ่งเกิดจากภายนอก
indigenous(adj) โดยกำเนิด,เป็นของพื้นเมือง,เป็นของพื้นบ้าน
nitrogenous(adj) ประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genocideการทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
genocideการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์, พันธุฆาต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
genocideการล้างชาติ, การล้างเผ่าพันธุ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
genomeจีโนม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
genotypeรูปแบบพันธุกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genotypeลักษณะตามพันธุกรรม, จีโนไทป์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
genotypeจีโนไทป์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
genotype structureโครงสร้างลักษณะตามพันธุกรรม, โครงสร้างจีโนไทป์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genocideการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ [TU Subject Heading]
genocideการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ [การทูต]
Genocideการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หรือฆ่ามนุษย์เป็นกลุ่มก้อน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1946 สมัชชาสหประชาชาติได้ยืนยันเป็นเอกฉันท์ว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือการฆ่ามนุษย์เป็นกลุ่มก้อนนั้นให้ถือเป็นอาชญากรรม ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งโลกที่บรรลุความเจริญแล้วประณามอย่างรุนแรงอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกัน และการลงโทษอาชญากรรมเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้ สมัชชาสหประชาชาติได้ลงมติรับรองเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1948 อนุสัญญานี้ได้นิยามคำว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) หมายถึงการประกอบอาชญากรรมบางอย่าง โดยมีเจตนาที่จะทำลายล้างกลุ่มชนชาติ กลุ่มเผ่าพันธุ์ กลุ่มเชื้อชาติ หรือกลุ่มศาสนา ในบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตาม การประกอบกรรมซึ่งถือเป็นการฆ่าล้างชาตินั้นได้แก่ การฆ่า การทำให้เกิดความเสียหายอย่างสาหัส ทั้งต่อร่างกายหรือจิตใจ และการบังคับให้มีสภาวะการครองชีพที่เจตนาจะให้ชีวิตร่ายกายถูกทำลาย ไม่ว่าจะเพียงส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดก็ตาม ตลอดจนออกมาตรการกีดกันมิให้มีลูกและโยกย้ายเด็ก ๆ ไม่เพียงแต่การฆ่าล้างชาติอย่างเดียว หากแต่การคบคิดหรือการยุยงให้มีการฆ่าล้างชาติ รวมทั้งความพยายามที่จะฆ่าล้างชาติและสมรู้ร่วมคิดในอาชญากรรมดังกล่าว ย่อมถูกลงโทษได้ตามนัยแห่งอนุสัญญานี้ บรรดาผู้ที่มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติจะต้องถูกลงโทษไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ ปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง หรือเอกชนส่วนบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดของตามกฎหมายก็ตามบรรดาประเทศที่ภาคี อนุสัญญานี้จำเป็นต้องออกกฎหมายของตนเพื่อรองรับ และจะต้องตกลงเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่บุคคลนั้นๆ มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติ และบุคคลที่มีความผิดฐานฆ่าล้างชาติจะต้องถูกพิจารณาลงโทษในประเทศที่มีการ ประกอบอาชญากรรมดังกล่าวขึ้น หรือโดยศาลระหว่างประเทศที่มีอำนาจครอบคลุมถึงเจตนารมณ์ของสนธิสัญญานี้ เพื่อต้องการป้องกัน และลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างชาติ ไม่ว่าจะประกอบขึ้นในยามสงครามหรือในยามสงบก็ตามอนุสัญญาดังกล่าวได้เริ่มมี ผลบังคับเมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 1951 เป็นเวลา 90 วันหลังจากที่ 20 ประเทศได้ให้สัตยาบัน หรือให้ภาคยานุวัติตามที่ระบุอยู่ในอนุสัญญา อนุสัญญานี้จะมีผลบังคับเป็นเวลา 10 ปี และมีการต่ออายุสัญญาทุก 5 ปี สำหรับประเทศที่มิได้บอกเลิกสัญญา หากประเทศที่ยังเป็นภาคีอนุสัญญามีจำนวนเหลือไม่ถึง 16 ประเทศ อนุสัญญานี้จะเลิกมีผลบังคับทันที [การทูต]
Genomeจีโนม
เนื่องจากการทำงานของเซลล์สิ่งมีชีวิตอาศัยการทำงานของโปรตีนมากมายหลายชนิด ดังนั้นดีเอ็นเอจึงประกอบด้วยรหัสสำหรับการสร้างโปรตีนจำนวนมาก รหัสหนึ่งชุดของดีเอ็นเอสำหรับการสร้างโปรตีนแต่ละชนิดเรียกว่า ยีน ในกระบวนการสร้างโปรตีนเริ่มต้นด้วยยีนถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) เรียกกระบวนการนี้ว่า transcription หลังจากนั้นรหัสของ mRNA แปลเป็นกรดอะมิโนเรียกกระบวนการนี้ว่า translation เมื่อกรดอะมิโนที่ได้มาต่อกันจะกลายเป็นโปรตีนตามชนิดที่เซลล์ต้องการ สำหรับยีนทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตเรียกว่า จีโนม

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. "ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต" ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genomeยีโนม, [การแพทย์]
Genome mappingแผนที่พันธุกรรม [TU Subject Heading]
Genome Synthesisการสังเคราะห์ยีโนม [การแพทย์]
Genome, Humanสายดีเอ็นเอของคน [การแพทย์]
Genomesจีโนม [TU Subject Heading]
Genomicsจีโนมิกส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then, one evening in spring halfway between Genoa and New York right it the middle of the oceanค่ำหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ ครึ่งทางระหว่างเจนัวกับนิวยอร์ค ตรงกลางมหาสมุทร The Legend of 1900 (1998)
We've all been hearing about the announcement that we have mapped the human genome.เราทุกคนเคยได้ยินคำประกาศว่า เราทำแผนที่รหัสพันธุกรรมมนุษย์ได้แล้ว The Corporation (2003)
But what the public doesn't know is now there's this great race by genomic companies and biotech companies and life science companies to find the treasure in the map.แต่สิ่งที่สาธารณชนไม่รู้ก็คือ มีการแข่งขันกันอย่างหนักในหมู่บริษัทรหัสพันธุกรรม บริษัทไบโอเทคและบริษัทวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต The Corporation (2003)
And they're now beginning to patent the genomes of every other creature on this planet.และตอนนี้พวกเขากำลังเริ่มจดสิทธิบัตร แผนที่รหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้ The Corporation (2003)
Sergeant Nicholai Genovev, at your service.สิบเอกนิโคไร จีโนเวอ ยินดีรับใช้ Resident Evil: Apocalypse (2004)
Does the State Department have a view as to whether or not what is happening could be genocide?กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐไ้ด้มองว่า นี่จะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์หรือไม่ ? Hotel Rwanda (2004)
We have every reason to believe that acts of genocide have occurred.เรามีหลายเหตุผลที่เชื่อว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธ์มันเกิดขึ้นแล้ว Hotel Rwanda (2004)
How many acts of genocide does it take to make genocide?ต้องฆ่าล้างมากเท่าไหร่ ถึงจะเรียกว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ครับ Hotel Rwanda (2004)
A study conducted in space could fundamentally advance our knowledge... about the structure of the human genome, cure countless diseases... extend human life, give kids a chance to live longer, stronger, healthier...การศึกษาในอวกาศ น่าจะบอกให้รู้ได้ว่า... จะมีผลอะไรต่อโครงสร้างยีนของมนุษย์, โรคภัย และอื่นๆนับไม่ถ้วน อาจจะทำให้ชีวิตมนุษย์ยาวขึ้น เด็กๆอาจจะอายุยืนขึ้น, แข็งแรง, สุขภาพดีขึ้น... Fantastic Four (2005)
If we're going to identify the source of the mutation... we need to isolate your recombinant DNA... so we can activate positional genomes.ถ้าเราอยากจะชี้ชัด ที่มาของการเปลี่ยนแปลง... เราต้องหุ้ม การควบรวมใหม่ของ DNA ของนาย... ...... Fantastic Four (2005)
Or wait for the inevitable genocide?หรือจะอยู่รอจนมีการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ X-Men: The Last Stand (2006)
Unless of course that day has already arrived, the human genome project has discovered that tiny variations in man's genetic code are taking place at increasingly rapid rates.แน่นอนว่าวันนั้นได้มาถึงแล้ว ความลับโครงสร้างโครโมโซมของมนุษย์ ได้ถูกเปิดเผยแล้ว ตัวแปรต่างๆในรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ Chapter One 'Genesis' (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเข่า [X] (hūakhao) EN: knee ; kneecap   FR: genou [m] ; rotule [f]
เจนัว [TM] (jēnūa) EN: Genoa   FR: Gênes
จีโนม[n.] (jīnōm ) EN: genome   FR: génome [m]
การบาดเจ็บที่เข่า[n. exp.] (kān bātjep thī khao) EN: knee injury   FR: blessure au genou [f]
การถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์[n. exp.] (kān thøtrahat phanthukam manut) FR: séquençage du génome humain [m]
เข่า[n.] (khao) EN: knee   FR: genou [m]
คุกเข่า[v.] (khukkhao) EN: kneel ; bend the knee ; go down on one's knee   FR: s'agenouiller
คุกเข่าลง[v.] (khukkhao long) EN: kneel   FR: s'agenouiller
เกี่ยวกับไนโตรเจน[adj.] (kīokap naitrojen) EN: nitrogenous   
หมอบ[v.] (møp) EN: crouch ; prostrate ; kowtow   FR: se prosterner ; s'agenouiller

CMU English Pronouncing Dictionary
GENO    JH IY1 N OW0
GENOA    JH EH1 N OW0 AH0
GENOVA    JH EH1 N OW0 V AH0
GENOME    JH IY1 N OW2 M
GENOESE    JH EH1 N OW0 S
GENOCIDE    JH EH1 N AH0 S AY2 D
GENOVESI    JH EH2 N OW0 V EH1 S IY0
GENOTYPE    JH EH1 N AH0 T AY2 P
GENOVISE    JH EH1 N AH0 V IY0 Z
GENOVESE    JH EH1 N AH0 V IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Genoa    (n) ʤˈɛnouə (jh e1 n ou @)
genome    (n) ʤˈiːnoum (jh ii1 n ou m)
Genome    (n) ʤˈiːnoum (jh ii1 n ou m)
Genova    (n) ʤˈɛnəvə (jh e1 n @ v @)
genocide    (n) ʤˈɛnəsaɪd (jh e1 n @ s ai d)
genocidal    (n) ʤˈɛnəsˈaɪdəl (jh e1 n @ s ai1 d @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基因组[jī yīn zǔ, ㄐㄧ ㄗㄨˇ, / ] genome, #16,953 [Add to Longdo]
基因型[jī yīn xíng, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ, ] genotype, #26,416 [Add to Longdo]
热那亚[Rè nà yà, ㄖㄜˋ ㄋㄚˋ ㄧㄚˋ, / ] Genoa, #50,707 [Add to Longdo]
种族灭绝[zhǒng zú miè jué, ㄓㄨㄥˇ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄝˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] genocide [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
angenommen(adv phrase) ถ้า, สมมุติว่า เช่น 1° Angenommen, daß es die Wahrheit ist, würde ich ihn killen. = นี่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะ ฉันจะไปฆ่ามัน 2° Angenommen, daß du mitfährst, sind wir dann zu viert. = สมมุติว่าเธอไปด้วย ก็จะกลายเป็นสี่คน
im Grunde genommen(phrase) โดยพื้นฐาน, See also: S. grundsätzlich, hauptsächlich,
angenommenสมมุติว่า (ใช้บ่งสมมุติฐาน) เช่น Angenommen, wir verpassen den Zug. Was machen wir dann? สมมุติว่าพวกเราตกรถไฟ เราควรทำอะไรต่อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genom {n}genome [Add to Longdo]
Genormtheit {f}; Einheitlichkeit {f}standardization [Add to Longdo]
Genosse {m}comrade [Add to Longdo]
Genosse {m}companion [Add to Longdo]
Genossenschaft {f}companionship [Add to Longdo]
genommenkept [Add to Longdo]
genommenpicked [Add to Longdo]
genommentook [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お告げの祝日;御告げの祝日[おつげのしゅくじつ, otsugenoshukujitsu] (n) Annunciation Day; Lady Day [Add to Longdo]
エロジナスゾーン[, erojinasuzo-n] (n) erogenous zone [Add to Longdo]
オイゲノール[, oigeno-ru] (n) eugenol [Add to Longdo]
グエノン;ゲノン;グェノン[, guenon ; genon ; guenon] (n) guenon (any Old World monkey of genus Cercopithecus) [Add to Longdo]
ゲノム[, genomu] (n) genome (ger [Add to Longdo]
ゲノムインプリンティング;ゲノム・インプリンティング[, genomuinpurinteingu ; genomu . inpurinteingu] (n) genomic imprinting [Add to Longdo]
ゲノムプロジェクト[, genomupurojiekuto] (n) genome project [Add to Longdo]
ゲノム創薬[ゲノムそうやく, genomu souyaku] (n) genomic drug discovery [Add to Longdo]
ゲノム倍加[ゲノムばいか, genomu baika] (n) genome doubling [Add to Longdo]
ゲノム分析[ゲノムぶんせき, genomu bunseki] (n) genome analysis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top