ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genni

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genni-, *genni*
Possible hiragana form: げんに
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get the gennie running. We need some lights.ทำให้เครื่องยนต์ทำงาน เราต้องการแสงสว่าง Magus (2012)
You think you could put some more diesel in the gennie out back?คุณคิดว่าจะเติมน้ำมันเพิ่มมากขึ้น ในถังน้อยด้านหลังเนี่ยนะ? Proteus (2013)
My family doesn't have a gennie.พอดีครอบครัวฉัน ไม่มีเครื่องปั่นไฟน่ะ Manhunt (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
GENNIFER    JH EH1 N AH0 F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genning    (v) ʤˈɛnɪŋ (jh e1 n i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
現に[げんに, genni] Thai: ในความเป็นจริง English: actually

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P) [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
ええ加減にしいや[ええかげんにしいや, eekagennishiiya] (exp) (uk) (ksb [Add to Longdo]
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] (n) {comp} message origin authentication [Add to Longdo]
元仁[げんにん, gennin] (n) Gennin era (1224.11.20-1225.4.20) [Add to Longdo]
厳に[げんに, genni] (adv,vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure [Add to Longdo]
現に[げんに, genni] (adv) actually; really; (P) [Add to Longdo]
現任[げんにん, gennin] (n,adj-no) present post [Add to Longdo]
現認[げんにん, gennin] (n,vs) on-the-spot (report); eyewitness (report) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] message origin authentication [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication [Add to Longdo]
報告発生源認証[ほうこくはっせいげんにんしょう, houkokuhasseigenninshou] report origin authentication [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top