ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genia

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genia-, *genia*
Possible hiragana form: げにあ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genial[ADJ] ใจดี, See also: อ่อนโยน, น่าอบอุ่น, Syn. cordial, good-natured

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genial(จี'เนียล,เจน'เยิล) adj. ใจดี,เห็นใจคนอื่น,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต,เบิกบานใจ,มีลักษณะของอัจฉริยบุรุษ,เกี่ยวกับคาง, See also: genialness n., Syn. cordial,lively
geniality(จีนีแอล'ลิที) n. ความใจดี,ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น,ความร่าเริงเบิกบานใจ,ความมีมิตรไมตรีจิต, Syn. cheerfulness,kindliness -A.cheerlessness
congenial(คันจี'เนียล) adj. ซึ่งเข้ากันได้,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ., See also: congeniality n. ดูcongenial congeneric adj. ดูcongenial congenerous adj. ดูcongenial congenialness n. ดcongenial ู congenerous adj. ดูcongenial คำที่มีความหมายเหมือนก

English-Thai: Nontri Dictionary
genial(adj) ร่าเริง,เบิกบาน,ใจดี,มีมิตรไมตรีจิต
congenial(adj) ถูกคอกัน,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genial apophysis; spina mentalis; spine, mentalเงี่ยงกระดูกคาง, จะงอยคาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genial tubercle; mental spineปุ่มกระดูกแนวประสานคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
genial; genian-คาง [มีความหมายเหมือนกับ mental ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genian; genial-คาง [มีความหมายเหมือนกับ mental ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll embrace them like the genial hosts we are, let them sniff around Boston's battlegrounds and whatnot.เราจะสวมกอดต้อนรับพวกเขา ราวกับเราเป็นเจ้าบ้านที่น่ารัก ปล่อยให้พวกเขา สูดฟุตฟิตกลิ่น สมรภูมิบอสตันกับพวกวัตถุโบราณ Dog Eat Dog (2011)
Oh, don't tell me you married that genial oaf.โอ้ อย่าบอกผมนะว่า คุณแต่งงานกับนายซื่อบื้อใจดีคนนั้น Fire and Brimstone (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อบอุ่น[ADJ] warm, See also: genial, friendly, good-natured, Example: ผมคือสามัญชนคนธรรมดาที่มีความสุขแจ่มใส อยู่ท่ามกลางครอบครัวอันอบอุ่น
มิตรจิต[N] friendliness, See also: geniality, Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่, ความประนีประนอม, Example: เธอไม่มีมิตรจิตกับเขาเสียเลย
มิตรจิต[N] friendliness, See also: geniality, Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่, ความประนีประนอม, Example: เธอไม่มีมิตรจิตกับเขาเสียเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
ความคิดที่ดีทีเดียว[n. exp.] (khwāmkhit thī dī thīdīo) EN: good idea   FR: excellente idée [f] ; idée géniale [f]
กลมกลืน[adj.] (klomkleūn) EN: harmonious ; congenial ; consistent   FR: harmonieux
มิตรจิต[n.] (mittrajit) EN: friendliness ; geniality   FR: bonté [f] ; bienveillance [f]
อบอุ่น[adj.] (op-un) EN: warm ; genial ; friendly ; good-natured   FR: chaleureux ; amical ; chaud
ถูกใจ[adj.] (thūkjai) EN: pleasant ; pleasing ; congenial   FR: plaisant

CMU English Pronouncing Dictionary
GENIAL    JH IY1 N Y AH0 L
GENIALITY    JH IY2 N IY0 AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genial    (j) ʤˈiːnɪəʴl (jh ii1 n i@ l)
genially    (a) ʤˈiːnɪəʴliː (jh ii1 n i@ l ii)
geniality    (n) ʤˌiːnɪˈælɪtiː (jh ii2 n i a1 l i t ii)
genialities    (n) ʤˌiːnɪˈælɪtɪz (jh ii2 n i a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] genial and warm, #35,858 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genialität {f}ingeniousness [Add to Longdo]
Genialität {f}ingenuity [Add to Longdo]
Genialität {f}; Scharfsinn {m}brilliancy; brilliance [Add to Longdo]
genial; ingeniös {adj}ingenious [Add to Longdo]
genial {adv}ingeniously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒマラヤ雪の下[ヒマラヤゆきのした;ヒマラヤユキノシタ, himaraya yukinoshita ; himarayayukinoshita] (n) (uk) Bergenia stracheyi (species of bergenia) [Add to Longdo]
会心[かいしん, kaishin] (n,vs) congeniality; satisfaction; (P) [Add to Longdo]
苦蘇[くっそ;こそ;クッソ;コソ, kusso ; koso ; kusso ; koso] (n) (uk) kousso (African flowering plant, Hagenia abyssinica); kosso; cusso; koso; brayera [Add to Longdo]
春風駘蕩[しゅんぷうたいとう(uK), shunpuutaitou (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) warm and genial spring weather; genial and balmy [Add to Longdo]
醇風美俗;淳風美俗[じゅんぷうびぞく, junpuubizoku] (n) good morals and manners; genial manners and laudable customs; pristine way of life [Add to Longdo]
性に合う[しょうにあう, shouniau] (exp,v5u) to be congenial; to agree with one [Add to Longdo]
暖か;温か[あたたか;あったか, atataka ; attaka] (adj-na) (See 暖かい) warm; mild; genial [Add to Longdo]
暖かい(P);温かい(P);暖い(io)[あたたかい(P);あったかい, atatakai (P); attakai] (adj-i) (暖かい, 暖い usu. refer to air temperature) warm; mild; genial; (P) [Add to Longdo]
投合[とうごう, tougou] (n,vs) agreement; coincidence; congeniality [Add to Longdo]
同性[どうせい, dousei] (n,adj-no) same sex; homosexuality; homogeneity; congeniality; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top