ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

geneva

JH AH0 N IY1 V AH0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geneva-, *geneva*
Possible hiragana form: げねう゛ぁ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genevan(จะนี'วัน) adj. เกี่ยวกับเยนีวา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geneva (Switzerland)เจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์) [TU Subject Heading]
Geneva Cenventions (1949). Protocals, etc., 1977 June 8.อนุสัญญาเจนีวา (ค.ศ. 1949). พิธีสาร, ฯลฯ 8 มิถุนายน ค.ศ.1977 [TU Subject Heading]
Geneva Conference on the Problem of Restoring Peace in Indo-Chinaการประชุม ณ นครเจนีวา ว่าด้วยปัญหาการนำสันติภาพกลับคืนสู่อินโดจีน ในการประชุมนี้ มีการทำความตกลงกันเกี่ยวกับการหยุดสู้รบระหว่างกำลังทหารในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว กับกำลังทหารฝรั่งเศส ความตกลงดังกล่าวได้กระทำกันในนครเจนีวา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 มีผู้แทนจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ฝรั่งเศส ลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการประชุมตามข้อตกลงนี้ให้มีการยุติการสู้รบในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม และการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในความตกลงดังกล่าว ให้อยู่ใต้ความควบคุมและดูแลระหว่างประเทศ ที่ประชุมเจนีวาได้แสดงความมั่นใจว่า ในการปฏิบัติตามข้อตกลงจะปล่อยให้กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ได้แสดงบทบาทภายใต้ความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของตนอย่างสมบูรณ์ภายใน ประชาคมนานาชาติ สำหรับความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามใด้ห้ามมิให้นำกองทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทหารของต่างชาติ รวมทั้งอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารทุกชนิดเข้าไปในประเทศนั้น ที่ประชุมยังได้รับรองว่า วัตถุประสงค์สำคัญยิ่งของความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามคือ ต้องการระงับปัญหาต่าง ๆ ทางทหาร เพื่อยุติการสู้รบ และการปักปันเส้นเขตแดนทางทหารนั้น ให้ถือเป็นการชั่วคราว มิได้หมายความว่าเป็นแนวแบ่งเขตทางการเมืองหรือทางดินแดนแต่ประการใดทั้งสิ้น [การทูต]
Geneva International Centre for Humanitarian Deminingศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการเก็บกู้ทุนระเบิดด้าน มนุษยธรรมแห่งนครเจนีวา [การทูต]
Geneva protocal, 1948อนุสัญญาเจนีวา, ค.ศ. 1948 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've got an offer from the state school of ballet in Geneva.ฉันมีงานรอที่ โรงเรียนบัลเล่ต์ของรัฐที เจนีวา. Suspiria (1977)
I'll call her father in Geneva.ฉันจะโทรหาพ่อของเธอที่เจนีวา. Suspiria (1977)
He's the Italian consul in Geneva.เขาเป็นกงศุลอิตาลีประจำที่เจนีวา. Suspiria (1977)
- No, your first assignment was Geneva.- ไม่ใช่... งานชิ้นแรก คุณถูกส่งไปเจนีวา The Bourne Supremacy (2004)
Was behind the hostage-taking of the OPEC ministers in Geneva.อยู่เบื้องหลังการจับตัวประกัน.. รัฐมนตรีโอเปกที่เจนิวา. Transporter 2 (2005)
I got to catch a plane in two hours for Geneva, and if I'm late,ฉันต้องไปขึ้นเครื่องไปเจนีวาใน 2 ชั่วไมง, แล้วถ้าไปไม่ทันละก็ Arrival (2005)
We got hits in Lisbon, Geneva, Montreal.เราเจอเขาที่ลิสบอน เจนีวา มอนทรีออล X-Men: The Last Stand (2006)
All right. So tell me about the peace talks, man. Geneva?เล่าเรื่องการเจรจาสันติภาพที่เจนีวาให้ฟังหน่อย Rescue Dawn (2006)
Meanwhile the U.S. and WHO, citing the failure of the Korean government World Health Organization, Geneva, Switzerland to secure the remaining two infected family members, or to capture the creature in question, have announced a policy of direct intervention.ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาและองค์กรอนามัยโลกได้กล่าวถึง ความล้มเหลวของรัฐบาลเกาหลีใต้ องค์กรอนามัยโลก ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ ในการจับกุม สมาชิกจากครอบครัวติดเชื้อสองคนที่เหลือ หรือจับสัตว์ประหลาดดังกล่าว The Host (2006)
Counsel, how many ways would this violate the Geneva Convention?คุณทนาย เรื่องนี้ จะละเมิดสนธิสัญญาเจนิวา กี่ข้อนะ? Eagle Eye (2008)
On the banks of lake geneva. it was tasteful. mm. what happened?ที่ริมทะเลสาบเจนีวา มันเยี่ยมมาก ๆ เลย - มีอะไรเหรอ ? Pret-a-Poor-J (2008)
I'm supposed to be landing in Geneva right now.และตอนนี้ ฉันควรจะอยู่ที่เจนีวาแล้วด้วยซ้ำ Duplicity (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
genevaKen'nichi made a pond in the shape of Lake Geneva.
genevaMany international conferences have been held in Geneva.
genevaThe delegations of both countries met in Geneva.

CMU English Pronouncing Dictionary
GENEVA    JH AH0 N IY1 V AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Geneva    (n) ʤˈɪnˈiːvə (jh i1 n ii1 v @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日内瓦[Rì nèi wǎ, ㄖˋ ㄋㄟˋ ㄨㄚˇ, / ] Geneva, Switzerland, #11,758 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジュネーブ[, june-bu] (n) Geneva; (P) [Add to Longdo]
ジュネーブ軍縮会議[ジュネーブぐんしゅくかいぎ, june-bu gunshukukaigi] (n) Geneva Conference on Disarmament [Add to Longdo]
ジュネーブ条約[ジュネーブじょうやく, june-bu jouyaku] (n) Geneva Convention [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Geneva
   n 1: a city in southwestern Switzerland at the western end of
      Lake Geneva; it is the headquarters of various
      international organizations [syn: {Geneva}, {Geneve},
      {Genf}]
   2: gin made in the Netherlands [syn: {geneva}, {Holland gin},
     {Hollands}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top