ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genet

JH EH1 N EH0 T   
100 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genet-, *genet*
English-Thai: Longdo Dictionary
genetically(adv) ด้วยกลไกทางพันธุกรรม เช่น scientific and consumer concerns about genetically engineered and modified foods

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genetics[N] พันธุศาสตร์, See also: การให้กำเนิด
geneticist[N] นักพันธุศาสตร์, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพันธุกรรม
genetic engineering[N] พันธุวิศวกรรม, See also: การตัดต่อยีน
Genetic engineering[N] พันธุวิศวกรรม, See also: การตัดต่อยีน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genet(เจน'นิท) n. สัตว์กินเนื้อตัวเล็ก ๆ จำพวก Genetta
genetic(จะเนท'ทิค) adj. เกี่ยวกับพันธศาสตร์,ยีน (gene) ในโครโมโซม,เกี่ยวกับการสร้าง, See also: genetical adj. genetically adv., Syn. evolutionary,basic
geneticist(จะเนท'ทิซิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพันธุศาสตร์
genetics(จะเนท'ทิคซฺ) n. พันธุศาสตร์,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์,ลักษณะทางกรรมพันธุ์

English-Thai: Nontri Dictionary
genetic(adj) เกี่ยวกับการเติบโต,เกี่ยวกับการเกิด,เกี่ยวกับพันธุศาสตร์
genetics(n) พันธุศาสตร์,ลักษณะทางกรรมพันธุ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genetic๑. -การสืบพันธุ์๒. -พันธุกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genetic driftความไม่แน่นอนทางพันธุกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
genetic endowmentทายสมบัติทางพันธุกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
genetic engineeringพันธุวิศวกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genetic loadค่าถ่วงทางพันธุกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
genetic relativesญาติทางสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
geneticistนักพันธุศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geneticistนักพันธุศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
geneticsพันธุศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geneticsพันธุศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genetic algorithmจีเนติกอัลกอริทึม [คอมพิวเตอร์]
Genetic algorithmจีเนติกอัลกอริทึม [คอมพิวเตอร์]
Genetic algorithmsขั้นตอนวิธีทางเจเนติกส์ [TU Subject Heading]
Genetic Amniocentesisความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ [การแพทย์]
Genetic aspectsแง่พันธุศาสตร์ [TU Subject Heading]
Genetic Backgroundพันธุกรรม [การแพทย์]
Genetic Changeการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม [การแพทย์]
Genetic codeรหัสพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genetic Codeเจนเนติคโคด, [การแพทย์]
Genetic Complement Deficiencyความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถสร้างคอมปลีเมนต์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Genetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in MGenetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in Markhoz goats

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want tissue samples, X-rays, blood typing, toxicology and a full genetic work-up.พยายามจะบอกว่า นี่เป็นญาติของ Ray Soames เหรอ ผมต้องการตัวอย่างเนื้อเยื่อ ภาพเอ็กเรย์ Deep Throat (1993)
And that maybe causes some kind of genetic mutation, which explains the body we dug up.แล้วรอยประหลาดนั่นเป็น การทดลอง บางอย่างที่ทำกับพวกเขา และนั่นอาจเป็นสาเหตุให้ เกิดพันธุกรรมผ่าเหล่าขึ้นมา Deep Throat (1993)
You will bear our varied offspring into the net just as humans leave their genetic imprints on their children.س׺ʹѹҹҧ͢, ͹ҧչ١. Ghost in the Shell (1995)
He's blessed with all the gifts required for such an undertaking. A genetic quotient second to none.ผู้ที่มีพันธุกรรมล้ำเลิศติดตัว Gattaca (1997)
I never understand what possessed my mother to put her faith in God's hand ...rather than those of her local geneticist.ผมไม่เคยเข้าใจว่าอะไรมันเข้าฝันให้แม่ผมปล่อยให้โชคชะตาของเธอขึ้นอยูกับพระเจ้า-- -มากกว่านักชีววิทยาแถวบ้าน Gattaca (1997)
For the genetically superior, success is easier to attain but it is by no means guaranteed.การมียีนเด่นทำให้เรื่องง่ายขึ้นเยอะ Gattaca (1997)
And when for one reason or another a member of the elite falls on hard times their genetic identity becomes a valued commodity for the unscrupulous.พวกยีนเด่นก็ตกที่นั่งลำบากเป็นเหมือนกัน ยีนที่ล้ำค่าของคนพวกนี้\ ล้วนเป็นที่ต้องการของคนที่ด้อยกว่า Gattaca (1997)
It's called G-13. It's genetically engineered by the U.S. government.ชื่อ จี 13 ตัดต่อพันธุกรรมโดยรัฐบาลสหรัฐ American Beauty (1999)
The miracle of genetics is: I'm not you.อัศจรรย์ของสายพันธุ์อยู่ที่ผม ไม่ใช่แม่ Bicentennial Man (1999)
It's a genetic resemblance.เป็นการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์น่ะ Bicentennial Man (1999)
It must be a genetic trait.ต้องเป็นกรรมพันธุ์แน่ๆ Bicentennial Man (1999)
It's a genetic disorder.มันเป็นโรคทางพันธุกรรม ร่างกายผมสร้างโปรตีนบางชนิดได้ไม่ดี Unbreakable (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
genetAll of these abilities are passed on to us by genetic transmission; we receive them by way of the genes that we inherit from our parents.
genetIn the case of language, however, it is only the ability to talk and understand that we inherit genetically; the particular language or languages that we speak are passed on to us not by genetic transmission but by cultural transmission.
genetThere seems to be some genetic problem with this animal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธุวิศวกรรม[N] genetic engineering, Example: ปัจจุบันความก้าวหน้าทางพันธุวิศวกรรมเกิดขึ้นกับจุลินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ แต่ในอนาคตอันใกล้เราจะสามารถใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ได้, Thai definition: เทคโนโลยีที่ทำการเคลื่อนย้ายยีน จากสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกสายพันธุ์หนึ่ง เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่
พันธุศาสตร์[N] genetics, Example: นักวิชาการด้านพันธุศาสตร์ยอมรับแล้วว่า อาการบกพร่องของเด็กปัญญาอ่อนนั้นสามารถรักษาได้, Thai definition: วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการเกิดจากยีนในโครโมโซม, การศึกษาเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีพีเจเนติกส์[n.] (īphījēnētik) EN: epigenetics   
การปฏิวัติทางพันธุกรรม[n. exp.] (kān patiwat thāng panthukam) EN: genetic revolution   
การตัดต่อพันธุกรรม = การตัดต่อทางพันธุกรรม[n. exp.] (kān tattø phanthukam = kān tattø thāng phanthukam) EN: genetic modification   FR: modification génétique [f]
การถอดรหัสพันธุกรรม[n. exp.] (kān thøtrahat phanthukam) FR: décodage du code génétique [m]
พันธุศาสตร์[n.] (phanthusāt) EN: genetics   FR: génétique [f]
พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ[n. exp.] (phanthusāt choēng parimān) EN: quantitative genetics   
พันธุศาสตร์ประชากร[n. exp.] (phanthusāt prachākøn) EN: population genetics   
รหัสพันธุกรรม[n. exp.] (rahat phanthukam) EN: genetic code   FR: code génétique [m]
สารพันธุกรรม[n. exp.] (sān phanthukam) EN: genetic material   
ทางพันธุกรรม[adj.] (thāng phanthukam) EN: heriditary ; genetic   FR: génétique

CMU English Pronouncing Dictionary
GENET    JH EH1 N EH0 T
GENETIC    JH AH0 N EH1 T IH0 K
GENETICS    JH AH0 N EH1 T IH0 K S
GENETICIST    JH AH0 N EH1 T AH0 S AH0 S T
GENETICALLY    JH AH0 N EH1 T IH0 K L IY0
GENETICISTS    JH AH0 N EH1 T AH0 S AH0 S T S
GENETICISTS    JH AH0 N EH1 T AH0 S AH0 S S
GENETICISTS    JH AH0 N EH1 T AH0 S AH0 S
GENETIZATION    JH EH2 N AH0 T AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genetic    (j) ʤˈɪnˈɛtɪk (jh i1 n e1 t i k)
genetics    (n) ʤˈɪnˈɛtɪks (jh i1 n e1 t i k s)
geneticist    (n) ʤˈɪnˈɛtɪsɪst (jh i1 n e1 t i s i s t)
genetically    (a) ʤˈɪnˈɛtɪkliː (jh i1 n e1 t i k l ii)
geneticists    (n) ʤˈɪnˈɛtɪsɪsts (jh i1 n e1 t i s i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转基因[zhuǎn jī yīn, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧ , / ] genetic modification, #12,061 [Add to Longdo]
遗传学[yí chuán xué, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] genetics, #24,703 [Add to Longdo]
基因工程[jī yīn gōng chéng, ㄐㄧ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] genetic engineering, #28,617 [Add to Longdo]
遗传物质[yí chuán wù zhì, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ˋ ㄓˋ, / ] genetic material, #58,685 [Add to Longdo]
遗传性疾病[yí chuán xìng jí bìng, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] genetic disorder, #61,740 [Add to Longdo]
遗传工程[yí chuán gōng chéng, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] genetic engineering, #77,503 [Add to Longdo]
基因修改[jī yīn xiū gǎi, ㄐㄧ ㄒㄧㄡ ㄍㄞˇ, ] genetic modification [Add to Longdo]
基因学[jī yīn xué, ㄐㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] genetics [Add to Longdo]
基因染色体异常[jī yīn rǎn sè tǐ yì cháng, ㄐㄧ ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ ㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] genetic chromosome abnormality [Add to Longdo]
基因码[jī yīn mǎ, ㄐㄧ ㄇㄚˇ, / ] genetic code [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genetik {f}; Vererbungslehre {f} [biol.]genetics [Add to Longdo]
Genetiker {m}; Genetikerin {f}; Genwissenschaftler {m}; Genwissenschaftlerin {f} | Genetiker {pl}geneticist | geneticists [Add to Longdo]
Genette {f}genet [Add to Longdo]
genetisch {adj}genetic [Add to Longdo]
genetischgenetical [Add to Longdo]
genetisch {adv}genetically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
エピジェネティクス[, epijieneteikusu] (n) epigenetics [Add to Longdo]
ジーンエンジニアリング[, ji-n'enjiniaringu] (n) gene engineering; genetic engineering [Add to Longdo]
ジェネティック[, jieneteikku] (n) genetic [Add to Longdo]
ジェネティックアルゴリズム[, jieneteikkuarugorizumu] (n) genetic algorithms [Add to Longdo]
ジェネティックシステム[, jieneteikkushisutemu] (n) genetic system [Add to Longdo]
スプライシング[, supuraishingu] (n) splicing (genetics) [Add to Longdo]
トランスポゾン[, toransupozon] (n) transposon (transposable or movable genetic element) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Genet
   n 1: French diplomat who in 1793 tried to draw the United States
      into the war between France and England (1763-1834) [syn:
      {Genet}, {Edmund Charles Edouard Genet}, {Citizen Genet}]
   2: French writer of novels and dramas for the theater of the
     absurd (1910-1986) [syn: {Genet}, {Jean Genet}]
   3: agile Old World viverrine having a spotted coat and long
     ringed tail [syn: {genet}, {Genetta genetta}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top