ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gena

JH EH1 N AH0   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gena-, *gena*
Possible hiragana form: げな
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genappe yarn(จะแนพ') n. เส้นด้านสำหรับผ้าเสื้อละเอียดและเรียบ
miscegenation(-ซิจะเน'เชิน) n.การสมรสระหว่างหญิงชายที่มีเชื้อชาติต่างกัน,การผสมพันธุ์ระหว่างเชื้อชาติ, See also: miscegenetic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genal; buccal; jugal-แก้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genaแก้ม [การแพทย์]
Gena Vulgumหัวเข่าชิดกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, Gena Rowlands is a treasure.ใช่ จีน่า โรว์แลนด์เล่นหนังเก่งมาก The Boyfriend Complexity (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหล่อเลี้ยงด้วยออกซิเจน[n. exp.] (kān lølīeng dūay ǿksijēn) EN: oxygenation   FR: oxygénation [f]
หล่อเลี้ยงด้วยออกซิเจน[v. exp.] (lølīeng dūay ǿksijēn) EN: oxygenate   FR: oxygéner

CMU English Pronouncing Dictionary
GENA    JH EH1 N AH0
GENADY    JH AH0 N EY1 D IY0

German-Thai: Longdo Dictionary
genau(adj adv) ใช่เลย, ถูกต้อง, แน่นอน, โป๊ะเชะ เช่น die genaue Uhrzeit เวลาโมงยามที่แน่นอน, See also: S. korrekt Related. Genauigkeit
Genauigkeit(n) |die, nur Sg.| ความเที่ยงตรง เช่น Genauigkeit der Messwerte ความเที่ยงตรงของค่าที่วัดได้, See also: S. Präzision,
sogenanntอย่างที่เรียกกันว่า
ungenau(adj adv) ไม่เที่ยงตรง, ไม่แน่นอน
Augenarzt(n) |der, pl. Augenärzte| จักษุแพทย์, หมอที่รักษาดวงตา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genauigkeit {f}; Exaktheit {f} | einfache Genauigkeit {f} | doppelte Genauigkeit {f} | mehrfache Genauigkeit {f} | übergroße Genauigkeit {f}precision | short precision | long precision | multiple precision | ultraprecision [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}; Exaktheit {f}; Treffgenauigkeit {f} | Acht-Bit-Genauigkeit | mit peinlicher Genauigkeitaccuracy | eight-bit accuracy | with rigorous accuracy [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}fidelity [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}measuredness [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}minuteness [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}elaborateness [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}exactness [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}specificity [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}strictness [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}; Kleinheit {f}minuteness [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}; Ausführlichkeit {f}; Sorgfalt {f}particularity [Add to Longdo]
Genauigkeitsgrad {m}degree of accuracy [Add to Longdo]
Genauigkeitsklasse {f}accuracy class [Add to Longdo]
genaues Platzieren (Plazieren [alt]) (eines Balles im Tennis) [alt]placement [Add to Longdo]
genagtgnawed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オキシゲナーゼ[, okishigena-ze] (n) oxygenase (ger [Add to Longdo]
カラギーナン;カラギナン;カラゲナン[, karagi-nan ; karaginan ; karagenan] (n) carrageenan (seaweed-based emulsifying agent) [Add to Longdo]
デヒドロゲナーゼ[, dehidorogena-ze] (n) dehydrogenase [Add to Longdo]
ハロゲン化[ハロゲンか, harogen ka] (n,vs) halogenation [Add to Longdo]
ホモゲナイズ[, homogenaizu] (n) homogenize; homogenise [Add to Longdo]
陰乍ら;陰ながら[かげながら, kagenagara] (adv) (uk) secretly; behind someone's back; unbeknownst to the parties involved [Add to Longdo]
乙亥[きのとい;いつがい;おつがい, kinotoi ; itsugai ; otsugai] (n) (See 干支) twelfth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
乙卯[きのとう;いつぼう;おつぼう, kinotou ; itsubou ; otsubou] (n) (See 干支) 52nd of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
乙丑[きのとうし;いっちゅう;おっちゅう, kinotoushi ; icchuu ; occhuu] (n) (See 干支) second of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
乙酉[きのととり;いつゆう;おつゆう, kinototori ; itsuyuu ; otsuyuu] (n) (See 干支) twenty-second of the sexagenary cycle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
桁上げなし加算[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] addition without carry [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まさ, masa] genau, sicher [Add to Longdo]
正確[せいかく, seikaku] Genauigkeit, Praezision, Richtigkeit [Add to Longdo]
糾明[きゅうめい, kyuumei] genaue_Untersuchung [Add to Longdo]
綿密[めんみつ, menmitsu] genau, sorgfaeltig [Add to Longdo]
逐一[ちくいち, chikuichi] genau, ausfuehrlich, im_einzelnen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top