ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gaye

G EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaye-, *gaye*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gayety(n) ความสนุกสนาน, See also: ความรื่นเริง, Syn. gaiety, conviviality, festivity, jollity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gayety(เก'อิที) n. ดูgaiety -pl. gayeties

English-Thai: Nontri Dictionary
gayety(n) ความสนุกสนาน,ความร่าเริง,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Han, I like you, brother, but I played with everyone from Marvin Gaye to the gay Marvins.ฮันน้องชายของฉันชอบคุณ, แต่ผมเล่นกับทุกคน ตั้งแต่มาร์วินไป Marvins เกย์ And the Really Petty Cash (2011)
I'm about to turn on some Marvin Gaye and get in that ass!ฉันจะเปิด บางส่วนมาร์วินและได้รับในตูดที่! American Sniper (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gayeShe was the brightest and gayest of all present.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิง[banthoēng] (v) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy  FR: distraire ; divertir ; égayer
พาย[phāi] (v) EN: paddle ; row ; oar  FR: pagayer ; ramer

CMU English Pronouncing Dictionary
GAYE G EY1
GAYER G EY1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gayer (j) gˈɛɪər (g ei1 @ r)
gayest (j) gˈɛɪɪst (g ei1 i s t)

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bourne
 
 1. (eski) hudut, sınır
 2. hedef, gaye, varılacak yer
 3. ülke, memleket.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cause
 
 1. sebep, illet, neden
 2. harekete sevkedici unsur
 3. gaye, hedef, amaç
 4. (huk.) dava konusu. final cause asıl gaye. first cause asıl sebep. make common cause with işbirliği etmek, tarafını tutmak. show cause (huk.)uki sebep göstermek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 counsel
 
 1. danışma, müşavere, istişare
 2. dava vekili
 3. tedbir, ihtiyat, basiret
 4. öğüt, nasihat
 5. düşünce, gaye, maksat, plan
 6. nasihat vermek, öğüt vermek, akıl öğretmek. keep one' own counsel fikirlerini kendine saklamak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 design
 
 1. plan, taslak, proje
 2. gaye, amaç, maksat, hedef
 3. fikir
 4. entrika, desise
 5. (güz) (san) resim taslağı, kompozisyon, model, motif. have de(sig.)ns on someone veya something birisinde veya bir şeyde gözü olmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dream
 
 1. rüya, duş
 2. rüya gorme
 3. hülya, hayal
 4. emel, hedef, gaye, amaç
 5. kuruntu
 6. kdili çok guzel ve cazip kimse veya şey dreamboat (argo) cazibeli kimse veya şey. dreamland rüyalar. diyan dream world hayal âlemi. dreamless rüyasız (uyku) dreamlessly rüya görme(den.) dreamlike rüya gibi, hayali.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 end
 
 1. uç, son, nihayet, baş
 2. akıbet, encam
 3. gaye, amaç, niyet, maksat, meram
 4. sonuç netice. end for end uçları ters çevrilmiş. end on (den.) baş başa, tam pruvada
 5. tos vuruşu gibi baş başa. end to end sıra ile veya uç uca dizilmiş. at loose ends. boşlukta, gayesiz
 6. işsiz, ortalıkta. at ones wit' end aklı başından gitmiş, şaşırıp kalmış. from beginning to end baştan sona. from end to end bir uçtan bir. uca go off the deep end (k.dili.) kendini zor duruma sokmak, düşünmeden ileri atılmak
 7. çok sinirlenmek, duygusal kontrolu kaybetmek
 8. intihar etmek. in the end sonunda, nihayetinde. He is at the end of his tether çaresizlikten kıvranıyor. Bütün imkânlarını kullanmış. keep one's end up sorumluluğunu çok iyi bilmek
 9. kendini gayet iyi savunmak. make an end of bitirmek, son vermek
 10. mahvetmek, işini bitirmek, öldürmek. make both ends meet geçinebilmek, geliri giderine denk gelmek, ayağını yorganına göre uzatmak. no end sonsuz, pek çok. odds and ends ufak tefek şeyler. on end dik, dikine
 11. mütemadiyen, üst üste put an end to son vermek to the end that gayesi ile. world without end ebediyen.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 goal
 
 1. gaye, hedef, maksat, nişan
 2. (spor) gol
 3. kale. goalie (k.dili.) kaleci. goalkeeper kaleci. goal line gol çizgisi. goal posts (spor) kale direkleri.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 maximum
 
 1. (çoğ.) -ma veya -mums) azami derece, maksimum
 2. gaye
 3. azami, en çok, en ziyade. maximum pressure (mak.) azami basınç.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 meaning
 
 1. anlam, mana
 2. amaç, gaye, maksat
 3. yorum
 4. önemç meaningful sç anlamlı, manalı. meaningless anlamsız, manasız
 5. boş, abes.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 point
 
 1. sivri uç, burun denize uzanan burun
 2. nokta
 3. sivri uçlu şey
 4. noktalama işareti
 5. fonetik alfabediki işaret
 6. gaye, maksat, hedef, bir sözün altında yatan maksat
 7. belirli yer özel bir durum
 8. buhranlı an
 9. birşeyin tam zamanı
 10. kaneviçe
 11. derece (ısı)
 12. bazı oyunlarda sayı, puvan
 13. (den.) pusula taksimatından biri, kerte
 14. (mat.)tam sayı ile kesri ayırmak için aralarınakonan nokta
 15. (matb.) punto
 16. borsalarda esas tutulan birim, puvan
 17. ferma (köpek)point of honor şeref meselisi. point of intersection (geom.)kesişme noktası.point of no return dönüşü olmayan nokta.point of order içtüzüğe uygunluk konusu.point of wiev görüş noktası.at the point tam o zaman.at the point of death ölüm halinde.beside point konu dışında.boiling point katnama noktası.carry one' point gayesine ulaşmak, istediğimi elde etmek.come to the point saadede gelmek.critical point nazik nokta, buhranlı nokta, tehlikeli hal veya devre.freezing point donma derecesi, donma noktası. his strong point onun kuvvetli tarafı. in point isabetli, yerinde. in point of bakımından. in point of fact hakikaten. make a point of bilhassa itina etmek, özenmek. melting point erime noktası.on the point of going gitmek üzere. Possession is nine points of the law. (huk.)Zilyetlik mülkiyet hakkının en büyük delilidir. stretch a point müsamaha etmek, göz yummak. to the point yerinde, isabetli.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 terminus
 
 1. (çoğ.) ni) hudut, sınır, son, nihayet
 2. gaye, maksat
 3. demiryolu başı
 4. demiryolu başının bulunduğu istasyon veya şehir
 5. son durak
 6. sınır işareti
 7. (bh) eski Romalıların sınırlarla ilgili tanrısı. terminus ad quem (Lat.) bitim noktası
 8. (huk.) bitim günü. terminus a quo (Lat.) başlangıç noktası
 9. (huk.) başlangıç günü.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 aim
 
 1. maksat, emel, niyet, amaç, gaye
 2. nişan alma
 3. hedef yönü
 4. nişan tahtası, hedef. aimless gayesiz, hedefsiz, maksatsız. take aim nişan almak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 animus
 
 1. kötü niyet, ters mizac
 2. gaye, hedef, maksat.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top