ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gm

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gm-, *gm*
English-Thai: Longdo Dictionary
GMO(n) สิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงด้วยการตัดต่อทางพันธุกรรม ย่อมาจาก genetically modified organism
Pygmalion[พิกเมเลี่ยน] (n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
market segmentส่วนตลาด
augmented reality (AR)(n) ความเป็นจริงเสริม (เออาร์), สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gm(abbr) กรัม (คำย่อของ gram)
gm.(abbr) กรัม (คำย่อของ gram)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gmtabbr. Greenwich Mean Time
agmabbr. air-to-ground missile ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ
agma(แอก' มา) n. เครื่องจักร, วิศวกรรม, วิศกร
agminate(แอก' มิเนท) adj. จับกันเป็นก้อน, จับกันเป็นกลุ่ม., Syn. agminated
anastigmat(อะแนส' ทิกแมท) n. เลนซ์รวมที่ใช้แก้ภาวะตาพร่า, เลนส์ที่ทำให้แสงไม่พร่า. -anastigmatic adj. รวมแสงเป็นจุดเดียว, ไม่พร่า
apophthegm(แอพ'พะเธม) n. =apothegm -apophthegamtic (al) adj.
apothegm(แอพ'พะเธม) n. คติพจน์. apothegmatic (al) adj.
astigmatism(แอสทิก' มะทิสซึม) n. ภาวะตาพร่า, ภาวะเบี้ยวของเลนส์ตาหรือแว่นตา ในลักษณะเห็นวงกลมเป็นรูปเบี้ยว., Syn. astigmia
augment(v. ออกเมินทฺ'; n. ออก'เมินทฺ) vt.,n. เพิ่ม, ขยาย, เสริม,เพิ่มทวี. --augmenter, augmentor n., Syn. intensify, enlarge
augmentation(ออกเมนเท'เชิน) n. การเพิ่ม,ภาวะที่ถูกเพิ่ม,ปริมาณหรือจำนวนที่เพิ่ม,สิ่งที่เพิ่ม, Syn. increase, Ant. decrease

English-Thai: Nontri Dictionary
abridgment(n) การย่อ,การทำให้สั้น
astigmatism(n) อาการตาพร่า
augment(vt) เพิ่มพูน,แผ่,ขยาย
augmentation(n) สิ่งที่เพิ่ม,การขยาย
augmentative(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น
bagman(n) คนพเนจร,พ่อค้าเร่
bigmouth(n) คนปากบอน,คนปากมาก
diaphragm(n) กะบังลม,เยื่อบุช่องท้อง,ม่านตา
dogma(n) กฎเกณฑ์,หลักเกฎท์,ความเชื่อ,คำสอน,ลัทธิศาสนา
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
GMT (Greenwich Mean Time)จีเอ็มที (เวลาปานกลางกรีนิช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านคำพิพากษาคดี[ān khamphiphāksā khadī] (v, exp) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.)
แบบฉบับ[baēpchabap] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[baēpyāng] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: exemple [m] ; modèle [m]
บังคับคดีตามคำพิพากษา[bangkhap khadī tām khamphiphāksā] (v, exp) EN: enforce a judgement/judgment (Am.)
เบ็ดเตล็ด[bettalet] (adj) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary  FR: divers
บุบ[bup] (v) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments  FR: être bosselé ; être cabossé
เชาวน์ปัญญา[chāo panyā] (n, exp) EN: intelligence ; judgement ; judgment (Am.)
เฉื่อย[cheūay] (adj) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive  FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
เชียงใหม่[Chieng Mai] (n, prop) EN: Chiang Mai (North)  FR: Chiangmai (Nord)
ชิ้น[chin] (n) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit  FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GMBH G AH0 M
GMBH JH IY1 EH1 M B IY1 EY1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
GMT (n) ʤˌiːˌɛmtˈiː (jh ii2 e2 m t ii1)

German-Thai: Longdo Dictionary
GmbHคำย่อของ Gesellschaft mit beschränkter Haftung บริษัท จำกัด, See also: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Bergman(n) |der, pl. Bergleute/Bergmänner| คนงานเหมืองแร่, กรรมกรเหมืองแร่
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้
gGmbHมาจากคำว่า gemeinnützige GmbH ซึ่งหมายถึงบริษัทจำกัด"ที่ไม่มุ่งหวังกำไร", See also: GmbH

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gmelinamazilie {f} [ornith.]Plain-bellied Emerald [Add to Longdo]
Gmelinbülbül {m} [ornith.]Madagascar Tetraka [Add to Longdo]
Gmelindrossel {f} [ornith.]Mountain Thrush [Add to Longdo]
GmbH : Gesellschaft mit beschränkter HaftungLLC; Ltd. : limited liability company [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
augmentation(n) |f| การเพิ่มขึ้น เช่น augmentation de température การเพิ่มของอุณหภูมิ
augmenter(vt) | j'augmente, tu augmentes, il augmente, nous augmentons, vous augmentez, ils augmentent| เพิ่ม, เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น เช่น Je vais demander à mon mari d'augmenter mon budget.

Japanese-English: EDICT Dictionary
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P) [Add to Longdo]
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
S状結腸[エスじょうけっちょう, esu joukecchou] (n) sigmoid colon [Add to Longdo]
お眼鏡;御眼鏡[おめがね, omegane] (n) (See 眼鏡にかなう) (your) judgment; discernment [Add to Longdo]
くず屋さん;屑屋さん(oK)[くずやさん, kuzuyasan] (n) (less sensitive than 屑屋) ragman; junkman; garbage man [Add to Longdo]
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
ごみ屋;塵屋(oK)[ごみや, gomiya] (n) (sens) ragman; garbage man; garbage collector [Add to Longdo]
だい[dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P) [Add to Longdo]
つい[tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバレイ[おーばれい, o-barei] overlay (segment) (vs) [Add to Longdo]
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] overlay (segment) [Add to Longdo]
セグメント[せぐめんと, segumento] segment [Add to Longdo]
セグメントテーブル[せぐめんとてーぶる, segumentote-buru] segment table [Add to Longdo]
セグメント化[セグメントか, segumento ka] segmentation [Add to Longdo]
セグメント属性[せぐめんとぞくせい, segumentozokusei] segment attributes [Add to Longdo]
セグメント変換[せぐめんとへんかん, segumentohenkan] segment transformation [Add to Longdo]
セグメント優先度[せぐめんとゆうせんど, segumentoyuusendo] segment priority [Add to Longdo]
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] file fragmentation [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[ふぁいるふらぐめんてーしょん, fairufuragumente-shon] file fragmentation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gm
      n 1: a metric unit of weight equal to one thousandth of a
           kilogram [syn: {gram}, {gramme}, {gm}, {g}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top