ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gatt

G AE1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gatt-, *gatt*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gattabbr. General Agreement on Tariffs and Trade ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการค้า
regatta(รีกา'ทะ,รีแกท'ทะ) n. การแข่งเรือ,ประเพณีการแข่งเรือ, Syn. boat race

English-Thai: Nontri Dictionary
regatta(n) ประเพณีการแข่งเรือ,การแข่งเรือ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gattJapan has been one of the greatest beneficiaries of the free trade system under the GATT regime.
gattNew GATT resolutions could create a real shake-up.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก็ตต์[Kaet] (org) EN: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)  FR: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ; Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า[Khøtoklong Thūapai Wādūay Phikat Attrā Phāsī Sunlakākøn Lae Kānkhā] (org) EN: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)  FR: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)

CMU English Pronouncing Dictionary
GATT G AE1 T
GATTI G AE1 T IY0
GATTY G AE1 T IY0
GATTEN G AE1 T AH0 N
GATTIS G AE1 T IH0 S
GATTIS G AE1 T IY0 Z
GATTON G AE1 T AH0 N
GATTING G AE1 T IH0 NG
GATTUSO G AA0 T UW1 S OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
GATT (n) gˈæt (g a1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关贸总协定[guān mào zǒng xié dìng, ㄍㄨㄢ ㄇㄠˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / 貿] GATT, the 1995 General Agreement on Tariffs and Trade, #51,050 [Add to Longdo]
关税与贸易总协定[guān shuì yǔ mào yì zǒng xié dìng, ㄍㄨㄢ ㄕㄨㄟˋ ㄩˇ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / 貿] GATT, the 1995 General Agreement on Tariffs and Trade [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
合体[がったい, gattai] TH: รวมตัวกัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gatte {m}; Gemahl {m}husband [Add to Longdo]
Gatte {m} | Gatten {pl}spouse | spouses [Add to Longdo]
Gatter {n}gate [Add to Longdo]
Gattin {f}wife [Add to Longdo]
Gattung {f}genus; species; kind; type [Add to Longdo]
Gattung {f}art form; genre [Add to Longdo]
Gattung {f}generic group [Add to Longdo]
Gattungsbegriff {m}common noun [Add to Longdo]
Gattungsmerkmal {n}generic marking [Add to Longdo]
Gattungsname {m}; Gattungsbegriff {m} | Gattungsnamen {pl}generic name | generic names [Add to Longdo]
GATT : Allgemeinsames Zoll- und HandelsabkommenGATT : General Agreement on Tariffs and Trade [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
がったんごっとん[gattangotton] (n) clickety-clack (e.g. train sound) [Add to Longdo]
がっつく[gattsuku] (v5k,vi) (See がつがつ) to be greedy; to devour greedily [Add to Longdo]
がっつり;ガッツリ[gattsuri ; gattsuri] (adv) (sl) firmly; plentifully; with all one's might [Add to Longdo]
に従って[にしたがって, nishitagatte] (exp) in accordance with; according to; (P) [Add to Longdo]
アーガット[a-gatto] (n) ergot [Add to Longdo]
ガッタブル[gattaburu] (n) (See GATT) gattable [Add to Longdo]
ガッツ[gattsu] (n) guts; (P) [Add to Longdo]
ガッツポーズ[gattsupo-zu] (n) triumphant pose assumed by an athlete (wasei [Add to Longdo]
ガット[gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規約に従って[きやくにしたがって, kiyakunishitagatte] according to the rules [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 GATT
   n 1: a United Nations agency created by a multinational treaty
      to promote trade by the reduction of tariffs and import
      quotas [syn: {General Agreement on Tariffs and Trade},
      {GATT}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top