ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fry

F R AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fry-, *fry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fry(vi) ทอด (อาหาร), See also: ทอดน้ำมัน, เจียว
fry(vt) ทอด (อาหาร), See also: ทอดน้ำมัน, เจียว
fry(n) อาหารทอด
fry(n) งานเลี้ยงที่มีอาหารประเภททอด
fry(vi) ถูกลงโทษประหารด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า (คำแสลง)
fry(vt) ลงโทษประหารด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า (คำแสลง), Syn. electrocute
fry(n) ลูกปลา
fry(n) เด็กๆ, Syn. children, offspring, young
fryer(n) เครื่องทอดอาหาร, See also: ที่ทอดอาหาร
fryer(n) ไก่ตัวเล็กๆ (ที่เหมาะสำหรับทอด)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fry(ไฟร) {fried,frying,fries} vi.,vt. ทอด,ทอดน้ำมัน n. อาหารทอด,ลูกปลา,ลูกกบ,ลูกสัตว์บางชนิด
fryer(ไฟร'เออะ) n. ผู้ทำอาหารทอด,เครื่องทอด,หม้อทอด,อาหารทอด, Syn. frier
belfry(เบล'ฟรี) n. หอระฆัง,โครงไม้สำหรับแขวนระฆัง, See also: belfried adj. มีหอระฆัง
clamjamfry(แคลมแจม'ฟรี) n. ฝูงชน,สามัญชน,การพูดที่ไม่จริงใจ
deep-fryvt. ทอดในน้ำมันที่มากพอ
gallimaufry(แกลละมอ'ไฟร) n. ฉับฉ่าย,การผสมกันหลายอย่าง,อาหารผัดโป้ยเซียน, Syn. . medley
pan-fry(แพน'ไฟร) vt. ทอดด้วยน้ำมันเล็กน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
fry(vt) ทอด
belfry(n) หอระฆัง,หอกลอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fryers, Deep fatอุปกรณ์สำหรับทอด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fryFry an egg for me.
fryHeat sesame oil in the pan on a medium flame, add the chicken meat, the garlic and fry, when the colour changes pour in the Chinese soup, add the Chinese cabbage and boil.
fryI like pea pods in my stir fry.
fryI'm afraid I can't do that. Leaving the cooker while frying is completely out of the question.
fryJump out of the frying pan into the fire.
fryOne large fry and two medium cokes.
fryOut of the frying pan into the fire.
fryPeople will fry to a crisp in the sun today.
fryPut the meat in the frying pan after the oil has spread.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวน(v) fry, See also: roast, heat, Example: แม่จำปีต้องรวนหมูไว้สำหรับเตรียมอาหารเช้าก่อนไปตลาด, Thai Definition: เอาเนื้อสดต่างๆ ลวกหรือต้มในน้ำให้สุก เพื่อใช้สำหรับปรุงอาหารต่อไป
ผัด(v) fry, Example: เขาชอบรับประทานกบซึ่งจะนำมาผัด แกงหรือยำก็ได้, Thai Definition: เอาสิ่งที่ใช้เป็นอาหารใส่ลงในกระทะที่มีน้ำมันหรือน้ำเล็กน้อย ตั้งไฟแล้วใช้ตะหลิวพลิกกลับไปมาเร็วๆ จนสุก
ทอด(v) fry, Example: คุณแม่ทอดเนื้ออยู่ในครัว, Thai Definition: ทำให้สุกด้วยน้ำมันเป็นต้นที่เดือด
กระทะ(n) pan, See also: frying pan, Example: แม่ครัวผัดก๋วยเตี๋ยวในกระทะขนาดใหญ่เพื่อเลี้ยงคนในงานทำบุญบ้าน, Count Unit: ใบ, ลูก
กะทะ(n) frying pan, See also: pan, Syn. กระทะ, Example: ข้าวผัดอยู่ในกะทะบนเตา, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ภาชนะก้นตื้นปากผาย ใช้สำหรับหุงต้มและทอด
จี่(v) roast, See also: fry, bake, Syn. เผา, ย่าง
เจียว(v) fry, See also: make (an omelet), Example: น้องไปเก็บไข่มาเจียวกิน, Thai Definition: ทอดของบางอย่างด้วยน้ำมัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอระฆัง[hørakhang] (n) EN: belfry ; bell tower  FR: beffroi [m] ; clocher [m] ; campanile [m]
เจียว[jīo] (v) EN: fry  FR: frire
กระจอกงอกง่อย[krajøk-ngøk-ngøi] (adj) EN: lowly ; small-fry
กระทะ = กะทะ[kratha = katha] (n) EN: frying pan ; pan ; skillet  FR: poêle à frire [f] ; casserole [f]
กระทะใบบัว[krathabaibūa] (n) EN: very big pan ; large frying pan ; large bow-shaped pan ; massive wok
น้ำมันสำหรับผัด[nāmman samrap phat] (n, exp) EN: cooking oil for frying
น้ำมันสำหรับทอด[nāmman samrap thøt] (n, exp) EN: cooking oil ; frying oil  FR: huile de friture [f]
ผัด[phat] (v) EN: fry ; stir-fry  FR: frire ; sauter
รวน[rūan] (v) EN: cook meat ; fry meat  FR: frire la viande
ทอด[thøt] (v) EN: fry ; deep-fry ; fry in deep fat  FR: frire

CMU English Pronouncing Dictionary
FRY F R AY1
FRYE F R AY1
FRYER F R AY1 ER0
FRYAR F R AY1 ER0
FRY'S F R AY1 Z
FRYERS F R AY1 ER0 Z
FRYING F R AY1 IH0 NG
FRYMAN F R AY1 M AH0 N
FRYLING F R AY1 L IH0 NG
FRYMIRE F R IH0 M AY1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fry (v) frˈaɪ (f r ai1)
fryer (n) frˈaɪər (f r ai1 @ r)
fryers (n) frˈaɪəz (f r ai1 @ z)
frying (v) frˈaɪɪŋ (f r ai1 i ng)
fry-pan (n) frˈaɪ-pæn (f r ai1 - p a n)
fry-pans (n) frˈaɪ-pænz (f r ai1 - p a n z)
frying-pan (n) frˈaɪɪŋ-pæn (f r ai1 i ng - p a n)
frying-pans (n) frˈaɪɪŋ-pænz (f r ai1 i ng - p a n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chēng, ㄔㄥ, / ] frying pan; griddle, #25,538 [Add to Longdo]
煎炸油[jiān zhá yóu, ㄐㄧㄢ ㄓㄚˊ ㄧㄡˊ, ] frying oil [Add to Longdo]
用油炸[yòng yóu zhá, ㄩㄥˋ ㄧㄡˊ ㄓㄚˊ, ] fry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャンプルー[chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed) [Add to Longdo]
フライ[furai] (n) (1) fried seafood or vegetables in general (fry); (2) fly; (P) [Add to Longdo]
フライパン[furaipan] (n) fry pan; frying pan; (P) [Add to Longdo]
フライヤー[furaiya-] (n) (1) flier; flyer; (2) fryer; frier [Add to Longdo]
フライング[furaingu] (n,vs) (1) flying; (2) (abbr) (See フライングスタート) false start; (3) frying; (P) [Add to Longdo]
雑魚;雑喉[ざこ;じゃこ(雑魚), zako ; jako ( zatsugyo )] (n) small fish; small fry [Add to Longdo]
雑兵[ぞうひょう, zouhyou] (n) small fry; ordinary soldiers; rank and file [Add to Longdo]
種苗[しゅびょう, shubyou] (n) seeds and seedlings; eggs and hatchlings; (fish) eggs and fry [Add to Longdo]
小魚[こざかな, kozakana] (n) small fish; fry [Add to Longdo]
焼き;焼[やき, yaki] (n) (1) cooking, esp. frying or stir-frying; heating; (2) tempering; (n-suf) (3) -ware [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Fry
   n 1: English painter and art critic (1866-1934) [syn: {Fry},
      {Roger Fry}, {Roger Eliot Fry}]
   2: English dramatist noted for his comic verse dramas (born
     1907) [syn: {Fry}, {Christopher Fry}]
   3: a young person of either sex; "she writes books for
     children"; "they're just kids"; "`tiddler' is a British term
     for youngster" [syn: {child}, {kid}, {youngster}, {minor},
     {shaver}, {nipper}, {small fry}, {tiddler}, {tike}, {tyke},
     {fry}, {nestling}]
   v 1: be excessively hot; "If the children stay out on the beach
      for another hour, they'll be fried"
   2: cook on a hot surface using fat; "fry the pancakes"
   3: kill by electrocution, as in the electric chair; "The serial
     killer was electrocuted" [syn: {electrocute}, {fry}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top