ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

essen

EH1 S AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -essen-, *essen*
Possible hiragana form: えっせん
English-Thai: Longdo Dictionary
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
essence(n) แก่น, See also: แก่นสาร, สาระ, เนื้อหา, ใจความ, สารัตถะ, เนื้อหาสำคัญ, สาระสำคัญ, Syn. basis, core, nature
essence(n) ส่วนสำคัญของพืชที่ถูกสกัดออกมา, Syn. fragrance, perfume
essential(adj) จำเป็น, See also: ซึ่งสำคัญ, ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด, ซึ่งเป็นส่วนจำเป็นที่สุด, Syn. crucial, necessary
essential(n) องค์ประกอบสำคัญ, See also: เนื้อแท้, ปัจจัยพื้นฐาน, สิ่งจำเป็น
essentially(adv) โดยพื้นฐาน, See also: อย่างสำคัญ, อย่างจำเป็นอย่างยิ่ง, Syn. intrinsically, substantially

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
essence(เอส'เซินซฺ) n. ส่วนประกอบสำคัญ,เนื้อแท้,แก่นแท้,ใจความ,ปัจจัย,จุดสำคัญ,หัวใจ,ตัวยาสำคัญ,หัวน้ำมัน,หัวน้ำหอม,เอกลักษณ์,สิ่งที่มีอยู่จริง, Syn. quintessence
essential(อะเซน'เชิล) adj. จำเป็นที่สุด,ซึ่งขาดเสียมิได้,เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ,เป็นปัจจัย,เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ,เกี่ยวกับหัวน้ำมัน,เกี่ยวกับหัวน้ำหอม,เป็นธรรมชาติ,ซึ่งเกิดขึ้นเอง., See also: essentialness n. ดูessential, Syn. funda
delicatessen(เดลละคะเทส'เซิน) n. ร้านขายอาหารสำเร็จรูป,อาหารสำเร็จรูป
lessen(เลส'เซิน) {lessened,lessening,lessens} vi. น้อยลง. vt. ทำให้น้อยลง,ลดลง,ลดคุณค่า,บรรเทา,ผ่อนคลาย
messenger(เมส'เซินเจอะ) n. ผู้ส่งสาร,ผู้ถือจดหมาย,ผู้นำข่าว,ทูตสวรรค์,เครื่องชี้บ่ง,ลาง
quintessence(ควินเทส'เซินซฺ) n. แก่นสาร,หัวใจ,หัวกะทิ,ธาตุแท้,ธาตุ"ether"
unessential(อันอะเซน'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) ไม่สำคัญ,ไม่สำคัญยิ่งยวด,ไม่จำเป็น, See also: unessentially adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
essence(n) สิ่งจำเป็น,ส่วนสำคัญ,ปัจจัย,หัวใจ,แก่นแท้
essential(adj) จำเป็น,สำคัญ,เป็นหัวใจ,เป็นปัจจัย,เป็นเนื้อแท้,เป็นธรรมชาติ
lessen(vt) ทำให้น้อยลง,ทำให้ลดลง,แบ่งเบา,บรรเทา,ผ่อนคลาย
messenger(n) ผู้ส่งข่าว,ทูตสวรรค์,ผู้ส่งสาร,เครื่องบ่งชี้,ลาง
nonessential(adj) ไม่สำคัญ,ไม่จำเป็น
quintessence(n) หัวใจ,หัวกะทิ,แก่นสาร,แบบอย่างที่ดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
essenceสาระ, สารัตถะ, แก่นสาร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
essence of the contractสาระสำคัญแห่งสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
essential๑. จำเป็น๒. ไม่ทราบสาเหตุ, -เกิดขึ้นเอง๓. -แก่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential elementธาตุจำเป็น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
essential elementองค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
essential fever; fever, idiopathicไข้ไม่รู้เหตุ, ไข้เกิดเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential haemorrhageการตกเลือดไม่รู้สาเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential hypertensionความดันเลือดสูงไม่รู้สาเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential mineralแร่หลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
essential partiesคู่ความที่จำเป็น [ดู indispensable parties และ necessary parties] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Essenceสาระ [TU Subject Heading]
Essences and essential oilน้ำมันหอมระเหย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Essences and essential oilsสารที่มีกลิ่นหอมและน้ำมันหอมระเหย [TU Subject Heading]
Essences and essential oils industryอุตสาหกรรมสารที่มีกลิ่นหอมและน้ำมันหอมระเหย [TU Subject Heading]
Essentialที่จำเป็น,ไม่ทราบสาเหตุ,เอสเซนเชียล,จำเป็น [การแพทย์]
essential amino acidกรดอะมิโนที่จำเป็น, กรดอะมิโนที่ร่างกายคนสังเคราะห์ไม่ได้ ต้องได้รับจากอาหาร กรดอะมิโนที่จำเป็นมีหลายชนิด  เช่น วาลีน ไลซีน อาร์จินีน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Essential fatty acidกรดไขมันจำเป็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Essential oilน้ำมันหอมระเหย [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
essential oil(n) นำมันหอมที่สกัดมาจากพืช ใช้เป็นหัวเชื้อเพื่อผสม หรือใช้แบบเข้มข้น ขึ้นกับชนิดและการนำไปใช้, See also: essence, Syn. volatile oil

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
essenA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
essenAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
essenC++ Common Knowledge: Essential Intermediate Programming by Stephen C. Dewhurst, trans: Quipu
essenClay is the essential ingredient in making pottery.
essenConformity is an essential element of our homogeneous community.
essenConjugation of irregular verbs - essential for those learning English.
essenDiamond is essentially hard.
essenDiligence is essential to success in life.
essenEffort is essential to studying.
essenEssentially it's a one-to-one match, but the content of that match is a level so high as to be unthinkable to an ordinary person.
essenExtract an essence from the bark of a tree.
essenFood is essential to life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนื้อแท้(n) essence, See also: substance, real matter, Example: ถึงจะเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่เนื้อแท้แล้วประชาชนยังขาดสิทธิเสรีภาพในการเลือกรัฐบาล, Thai Definition: ส่วนที่แท้, ส่วนที่จริง
เป็นหลัก(adv) mainly, See also: essentially, importantly, principally, Example: ผู้ร่วมโครงการนี้ต้องมีความรู้เรื่องการคำนวณเป็นหลัก, Thai Definition: อย่างสำคัญในการดำเนินการ
สารัตถะ(n) essence, See also: kernel, substance, core, gist, nitty-gritty, Syn. ใจความสำคัญ, Example: หากผู้ใดเข้าถึงสารัตถะจากพระบรมราโชวาท และสามารถนำไปปฏิบัติได้ ก็จะเป็นสิ่งดียิ่ง, Thai Definition: เนื้อหาหลัก, ความคิดสำคัญของเรื่อง
ถึงแก่น(adv) thoroughly, See also: essentially, Example: ท่านได้ศึกษาวัฒนธรรมไทยจนรู้ซาบซึ้งถึงแก่น, Thai Definition: ไม่มีอะไรปิดบัง
ใจความ(n) essence, See also: matter, meaning, content, substance, pith, Syn. ประเด็นหลัก, หลักสำคัญ, สาระสำคัญ, Example: บทความของเขามีใจความเป็นเชิงวิงวอนให้ข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริต, Thai Definition: ส่วนสำคัญของเรื่อง
ท้องสำนวน(n) content, See also: essence, substance, Syn. เนื้อเรื่อง, Example: ท้องสำนวนของเรื่องนี้ไม่น่าสนใจ, Thai Definition: เนื้อหาของเรื่อง, เนื้อความแห่งเรื่อง
ท้องเรื่อง(n) subject matter, See also: essence of the story, Syn. เนื้อเรื่อง, Example: การเปิดม่าน ปิดม่าน และเปลี่ยนฉากตามท้องเรื่อง เป็นลักษณะการแสดงแบบละครตะวันตก, Thai Definition: เนื้อเรื่องที่ดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบ
ธาตุ(n) element, See also: essence, component, constituent, factor, Example: คนทั่วไปเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตในโลกประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ภายในร่างกาย, Count Unit: ธาตุ, Thai Definition: สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย โดยทั่วๆ ไปเชื่อว่ามี 4 ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม, Notes: (บาลี)
อรรถบท(n) essence, See also: theme, text, story, topic, Syn. แก่นเรื่อง, เนื้อความ, สาระ, แก่น, Example: เขาพยายามทำความเข้าใจอรรถบทของเรื่องนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จรูป[āhān samretrūp] (n, exp) EN: instant meal ; delicatessen  FR: nourriture instantanée [f]
อรรถบท[atthabot] (n) EN: essence
เบา[bao] (v) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate  FR: ralentir ; baisser ; diminuer
เบนซิน[bensin] (n) EN: gasoline ; petrol ; benzine  FR: essence [f]
โดยอรรถ[dōi at] (adv) EN: according to the essence of a matter
หัวหอมสามหัว[hūahøm sām hūa] (n, exp) EN: essence ; principle ; concentrate ; cream
หัวใจ[hūajai] (n) EN: heart (fig.) ; gist ; core ; nucleus  FR: coeur [m] ; essentiel [m]
หัวกะทิ[hūakathi] (x) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality  FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
หัวน้ำมัน[hūanāmman] (n) EN: essential oil  FR: huile essentielle
หัวน้ำมันระเหย[hūanāmman rahoēi] (n, exp) EN: essential oil  FR: huile essentielle

CMU English Pronouncing Dictionary
ESSEN EH1 S AH0 N
ESSENCE EH1 S AH0 N S
ESSENBURG EH1 S AH0 N B ER0 G
ESSENTIAL EH0 S EH1 N SH AH0 L
ESSENTIAL IY0 S EH1 N SH AH0 L
ESSENTIALS EH0 S EH1 N SH AH0 L Z
ESSENTIALS IY0 S EH1 N SH AH0 L Z
ESSENTIALLY EH0 S EH1 N SH AH0 L IY0
ESSENTIALLY IY0 S EH1 N SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Essen (n) ˈɛsən (e1 s @ n)
essence (n) ˈɛsns (e1 s n s)
essences (n) ˈɛsnsɪz (e1 s n s i z)
essential (n) ˈɪsˈɛnʃl (i1 s e1 n sh l)
essentials (n) ˈɪsˈɛnʃlz (i1 s e1 n sh l z)
essentially (a) ˈɪsˈɛnʃəliː (i1 s e1 n sh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本质[běn zhì, ㄅㄣˇ ㄓˋ, / ] essence; nature; innate character; intrinsic quality, #4,529 [Add to Longdo]
要素[yào sù, ㄧㄠˋ ㄙㄨˋ, ] essential factor; key constituent, #4,891 [Add to Longdo]
必备[bì bèi, ㄅㄧˋ ㄅㄟˋ, / ] essential, #7,168 [Add to Longdo]
必需[bì xū, ㄅㄧˋ ㄒㄩ, ] essential; indispensable, #9,142 [Add to Longdo]
本质上[běn zhì shàng, ㄅㄣˇ ㄓˋ ㄕㄤˋ, / ] essentially; inherent, #12,679 [Add to Longdo]
埃森[Āi sēn, ㄞ ㄙㄣ, ] Essen, #65,797 [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, ] essential oil of butter, #93,343 [Add to Longdo]
切要[qiè yào, ㄑㄧㄝˋ ㄧㄠˋ, ] essential; extremely important [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
essen(vt) |aß, gegessen| กิน, See also: fressen
dessen(relpron) ของเขา เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศชายและเพศกลางรูป Genetiv, See also: deren
Ich habe schon gegessen.ฉันกินข้าวแล้ว
man kann das essenคนสามารถกินสิ่งนี้ได้
Interessen(n) |pl.|, See also: das Interesse
Mittagessen(n) |das, pl. Mittagessen| อาหารกลางวัน, อาหารเที่ยง, ข้าวเที่ยง
Abendessen(n) |das, pl. Abendessen| อาหารเย็น, ข้าวเย็น
aufessen(vt) |ißt auf, aß auf, hat aufgegessen| กินจนหมด กินหมด รับประทานจนหมด เช่น Er kann es aufessen obwohl das Essen nicht schmeckt.
fressen(vt) |frisst/frißt, fraß, hat gefressen| กิน เป็นกริยาที่ใช้กับสัตว์ ไม่ใช้กับคน เช่น Der Hund frisst gerade ein Stück Fleisch. หมากำลังกินชิ้นเนื้อ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Essenszeit {f}เวลาอาหาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Essen {n} | Essen und Trinkenfood | food and drink [Add to Longdo]
Essen {n} | Essen mit fünf Gängenmeal | five-course meal [Add to Longdo]
Essen {n} im Freiencookout [Add to Longdo]
Essenmarke {f}; Essensmarke {f}; Essensbon {m}; Essenscoupon {m}; Essensgutschein {m}luncheon voucher; meal ticket [Add to Longdo]
Essenszeit {f}mealtime [Add to Longdo]
Essenz {f}essence [Add to Longdo]
essen | essend | gegessen | ich esse | du isst (ißt [alt]) | ich/er/sie aß | wir/sie aßen | ich habe/hatte gegessen | ich/er/sie äße | iss! | sich satt essen | schnell etw. essento eat {ate; eaten} | eating | eaten | I eat | you eat | I/he/she ate | we/they ate | I have/had eaten | I/he/she would eat | eat! | to eat one's fill | to snatch a quick meal [Add to Longdo]
essentiell; essenziell {adv}essentially [Add to Longdo]
Essen (Stadt in Deutschland)Essen (city in Germany) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
mRNA[エムアールエヌエー, emua-ruenue-] (n) (See メッセンジャーRNA) messenger RNA; mRNA [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
インスタントメッセンジャー[insutantomessenja-] (n) instant messenger; IM [Add to Longdo]
エッセネ派[エッセネは, essene ha] (n) the Essenes [Add to Longdo]
エッセン[essen] (n) meal (ger [Add to Longdo]
エッセンシャル[essensharu] (n) essential [Add to Longdo]
エッセンス[essensu] (n) essence; extract; (P) [Add to Longdo]
エレクトロルミネセンス;エレクトロルミネッセンス[erekutororuminesensu ; erekutororuminessensu] (n) {comp} electroluminescence; electro-luminescence; electronic luminescence; EL [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
結線[けっせん, kessen] hard wiring [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きつ, kitsu] ESSEN, TRINKEN, RAUCHEN [Add to Longdo]
[しょく, shoku] Essen [Add to Longdo]
食う[くう, kuu] essen, fressen [Add to Longdo]
食べる[たべる, taberu] essen, fressen [Add to Longdo]
食べ物[たべもの, tabemono] Essen, Speise [Add to Longdo]
食らう[くらう, kurau] essen, fressen [Add to Longdo]
食物[しょくもつ, shokumotsu] Essen, Speise [Add to Longdo]
飲食[いんしょく, inshoku] Essen_und_Trinken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Essen
      n 1: a city in western Germany; industrial center of the Ruhr

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top